تعیین مقدار بهینه و دامنه بوم شناختی درخت راش (Fagus orientalis) با استفاده از تابع گوسی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود نوشهر

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

4 استاد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

5 استاد دانشگاه کاتولیک لوون، بلژیک

6 کارشناس مسئول جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

بخش‌‌های پاتم، نم‌‌خانه، گرازبن، چلیر و بهاربن جنگل خیرود نوشهر بستر مطالعه حاضر را تشکیل می دهند. با توجه به موجود بودن نقشه تیپولوژی جنگل برای تعدادی از بخش‌‌ها و به دلیل وسعت منطقه، بررسی حاضر در تیپ هایی که در آنها راش گونه غالب بوده، محدود شده است. در این مطالعه از روش نمونه‌‌برداری طبقه بندی شده بر اساس شکل زمین استفاده شد. بدین منظور پس از تهیه نقشه شکل زمین در هر یک از واحدهای شکل زمین قطعه نمونه ای به مساحت 10 آر پیاده شد. سپس در هر قطعه نمونه، تعداد پایه های راش با قطر بیشتر از 5/7 سانتی‌‌متر، ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب و جهت جغرافیایی اندازه‌گیری و ثبت شد. همچنین در مرکز هر قطعه نمونه، از افق‌A نمونه برداری خاک صورت گرفت. به منظور تعیین مقدار بهینه و دامنه اکولوژیک گونه راش از تابع گوسی استفاده شد. استفاده از این تابع با تبدیل آن به مدل خطی تعمیم یافته نشان داد که گونه راش در منطقه مورد مطالعه از نظر ارتفاع از سطح دریا دارای مقدار بهینه 1347 متر و دامنه اکولوژیک 2231-464 متر بوده و در جهت‌‌های شمالی دارای بهترین عملکرد است. از نظر شیب این گونه دارای اپتیمم 39 درصد و دامنه اکولوژیک 74-3 درصد است. گونه راش در رابطه با پارامتر بافت خاک دارای اپتیمم 25 درصد، 43 درصد و 35 درصد به ترتیب برای شن، رس و سیلت و دامنه اکولوژیک 46-4 درصد برای شن، 60-26 درصد برای رس و 56-15 درصد برای سیلت می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Extracting Ecological Optimum and Amplitude of Fagus orientalis along environmental gradients in Kheyrud Forest, Nowshahr

نویسندگان [English]

 • jalil Alavi 1
 • Ghavamoddin Zahedi Amiri 2
 • Ramin Rahmani 3
 • Mohammadreza Marvi Mohajer 4
 • Baret Muys 5
 • Jafar Fathi 6

چکیده [English]

The present research was performed in Patom, Namkhaneh, Gorazbon, Chelir and Baharbon districts in Kheyrud forest. Due to existence of forest typology map and extension of study area, this study was confined to beech dominated forests. A stratified sampling method based on landform is used to locate 1000 m2 circular sample plots. The number of Fagus orientalis Lipsky trees ? 7.5 cm in DBH within each plot is recorded along with elevation, aspect and slope of the ground. Furthermore, at the center of plot, soil samples from A horizon are taken for analyzing soil texture. Gaussian response function was used. Instead of direct estimation of Gaussian parameters, it is customary to fit an equivalent polynomial model. This can be easily fitted as a generalized linear model (GLM) with a logarithmic link function. This function showed beech has 1347 and 464-2231 m a.s.l for its optimum and ecological amplitude, respectively. North-facing slopes (optimum 43 degree) are the most suitable slope for Fagus occurrences. Beech tree can distribute from gentle to steep slopes in the study area, but this species in 39% slope has the best performance. Using generalized linear model showed Fagus can tolerate slopes from 3 to 74%. In light of sand, clay and silt, Beech tree has 25%, 43% and 35 % for optimum and 4-46 %, 25-60% for clay and 15-55 % for silt for ecological amplitude, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beech tree
 • ecological amplitude
 • Gaussian response function
 • Generalized linear model
 • optimum
 • Physiographic factors
 • Soil Texture
دوره 64، شماره 4 - شماره پیاپی 4
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
دی 1390
صفحه 399-415