نویسنده = اوهلر، آنماری
تعداد مقالات: 1
1. عوامل محیطی تبیین کننده توزیع ارتفاعی سوسماران در ایران (مطالعه موردی خانواده لاسرتیده)

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 495-508

انوشه کفاش؛ سهراب اشرفی؛ آنماری اوهلر