نویسنده = قیومی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سطوح ریسک و جبران بر روی نتایج ارزیابی قابلیت اراضی در محیط فازی (مطالعة موردی: زیر حوضة پلاسجان)

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 843-855

وحید راهداری؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید پورمنافی؛ حمید قیومی