نویسنده = کریمی اورگانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت گردشگری در طاق بستان با تکیه بر معیارهای ارزشگذاری مشروط

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 371-383

نیلوفر طهماسبی زاده؛ فاطمه کریمی اورگانی