نویسنده = شعبانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین جنسیت گونۀ گرگ (Canis lupus) و سگ (Canis lupus familiaris) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره کروموزوم Y

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-21

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ محمد کابلی؛ حمید رضا رضایی؛ علی شعبانی