نویسنده = عوفی، فریدون
تعداد مقالات: 1
1. تنوع گونه ای ناحیه جزرومدی ساحل جنوبی جزیره قشم بر اساس بیوتپ های غالب

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 13-29

زینب انصاری؛ جعفر سیف آبادی؛ فریدون عوفی