نویسنده = زندی ناوگران، شیوا
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مکانی سه گونه بلوط در جنگل چناره مریوان، کردستان

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 329-339

حسن پوربابایی؛ شیوا زندی ناوگران؛ محمد نقی عادل