نویسنده = علی جانی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. کمی سازی ساختار مکانی جنگل های میان بند شمال ایران (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود )

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 111-125

وحید علی جانی؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ محمدرضا مروی مهاجر