ارزیابی میزان مشارکت مردمی در کاهش آلودگی هوا و عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی: منطقه یک شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط‌ زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه آموزشی برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط‌ زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

10.22059/jne.2022.348273.2467

چکیده

آلودگی هوا عمدتاً نتیجه پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن است که با توسعه شهرها و تبدیل آنها به کلان شهرها اثر خود را بیشتر نشان می‌دهد و باعث مشکلات عدیده ای برای سلامتی انسان ساکن در این شهرها گردیده است. افزایش مشارکت افراد در حل مسائل مربوط به محیط زیست بطور عام و آلودگی هوا بطور خاص مستلزم شناخت نگرش مردم بعنوان مهمترین گروه هدف متاثر از پیامدهای آلودگی هوا است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان مشارکت شهروندان مشهدی در کاهش آلودگی هوا و عوامل مؤثر بر آن در منطقه یک مشهد انجام گرفت. ابزار تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد، با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۸۵ نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج نشان داد که میزان آگاهی شهروندان از پیامدهای آلودگی هوا به طور معناداری بیشتر از حد متوسط است. میزان مشارکت شهروندان در کاهش آلودگی هوا به طور معناداری بیشتر از حد متوسط بوده و بیشترین همکاری در زمینه جداسازی بازیافت و خرید از محل با فراوانی ۹/۳۳ درصد بود. همچنین از بین عوامل مورد ارزیابی فقط دو شاخص آگاهی از پیامدهای آلودگی هوا و میزان تحصیلات بیشترین تاثیر را بر میزان مشارکت در کاهش آلودگی هوا داشتند. بین سایر عوامل جمعیت شناختی مثل سن، جنسیت، وضعیت تاهل، درآمد ماهیانه و تعداد اعضای خانوار با میزان مشارکت در کاهش آلودگی هوا رابطه معناداری وجود نداشت. یافته ها نشان می دهد که مشارکت شهروندان در کاهش آلودگی هوا نیازمند آموزش همگانی، تأمین زیر ساخت ها و سیاست گذاری های صحیح می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the level of public participation in reducing air pollution and socio-economic factors affecting it (Case study: Distract NO. 1 of Mashhad city)

نویسندگان [English]

  • Mina Minooie 1
  • Azadeh Karimi 2
  • Lobat Zebardast 3

1 School of Environment, College of Engineering, University of Tehran

2 Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad

3 Department of Environmental Planning, Management and Education, School of Environment, College of Engineering, University of Tehran

چکیده [English]

Air pollution is mainly the result of urbanization and industrialization, which is more effective with the development of cities and their transformation into metropolises. This phenomenon has caused many problems for health of humans living in these cities. Increasing people's participation in solving environmental issues in general and air pollution in particular requires understanding people’s attitudes of people, as the most important target group affected by the consequences of air pollution. The present study was conducted based on a social survey with the aim of assessing the level of participation of Mashhad citizens in reducing air pollution and identifying underlying factors affecting their participation in region one of Mashhad. The results showed that citizens' awareness of the consequences of air pollution was significantly higher than average. Citizens' participation and interaction in reducing air pollution was significantly higher than average and the most cooperation was related to separating reusable materials and on-site purchase with a frequency of 33.9%. Among the factors evaluated, only two indicators, awareness of the consequences of air pollution and education, have had the greatest impact on participation in reducing air pollution. There was no significant relationship between other demographic factors such as age, gender, marital status, monthly income, number of household members, etc. with the level of participation in reducing air pollution. Findings show that citizen participation in reducing air pollution requires public education, improving infrastructure and selecting proper policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental knowledge
  • air pollution
  • public participation
  • Mashhad
  • urban management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401