پهنه‌بندی سواحل سیستان و بلوچستان براساس حساسیت‌سنجی محیط‌زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 کارشناس مدیریت سواحل، اداره کل مهندسی سواحل و بنادر، سازمان بنادر و دریانوردی

4 کارشناس سنجش از دور و GIS، مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

5 کارشناس مهندسی و مدیریت سواحل، مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

چکیده

در این پژوهش به ­منظور تعیین مناطق حساس محیط­زیستی سواحل استان سیستان ­و­بلوچستان، ابتدا فهرست اولیة معیارهای تعیین مناطق حساس ساحلی در دو گروه اکولوژیک و انسانی در دو ناحیة ساحلی و کرانه­ ای-دریایی شناسایی و سپس پرسشنامه ­ای تهیه و روایی کیفی و کمی آن تعیین شد. فهرست نهایی معیارها به روش دلفی و تعیین وزن آن­ ها با روش تحلیل سلسله‌مراتبی انجام شد. پس از تهیه لایه هر یک از معیارها، روی‌هم­گذاری آن­ ها براساس تجمیع فصل مشترک معیارهای مورد استفاده در هر یک از زمینه ­های اکولوژیک و انسانی انجام و پنج طبقة حساسیت برای آن در نظر گرفته شد. سپس براساس یک ماتریس تصمیم­ گیری و طبقه ­بندی صورت گرفته برای حساسیت اکولوژیک و انسانی، وضعیت نهایی حساسیت محیط­زیست منطقه ساحلی تعیین شد. نتایج پهنه­بندی مناطق حساس اکولوژیک نشان داد طبقة حساسیت خیلی زیاد 24/8 درصد از خشکی و 1/9 درصد از مساحت دریا در منطقه ساحلی را به خود اختصاص می ­دهد. بیشترین سطح طبقة حساسیت انسانی نیز در هر دو منطقة ساحل و دریا در طبقه حساسیت خیلی کم قرار دارد. براساس نتایج حاصل از ماتریس تحلیل وضعیت محیط­زیست، بیشترین سطح حساسیت محیط­زیستی در طبقه حساسیت ضعیف و پس از آن در طبقه حساسیت شدید قرار دارد. با توجه به اینکه در محدودة مطالعه، تاکنون  اقدامات مراقبتی و ملاحظات توسعه به تفکیک سه حساسیت اکولوژیک، انسانی و محیط­زیستی مورد بررسی قرار نگرفته و این مطالعه به‌عنوان اولین مطالعه­ ای است که به این موضوع پرداخته است، اقدامات و ملاحظات مربوط به این مناطق برای استفاده در برنامه مدیریت محیط­زیست منطقه ساحلی پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Coastal Zoning of Sistan and Baluchestan Base on Environmental Sensitivity

نویسندگان [English]

  • Maryam Yaghoubzadeh 1
  • Afshin Danehkar 2
  • Monir Haghighat 3
  • Majid Mashhadi Rafiee 4
  • Saeed Lotfikhah 5

1 Department of Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

2 Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Coastal Management expert, Ports and maritime organization, Coastal and port engineering department

4 RS and GIS expert, Sazeh Pardazi Iran Consulting Engineers

5 Coastal Engineering and Management expert, Sazeh Pardazi Iran Consulting Engineers

چکیده [English]

In this study, for determination of environmental coastal sensitive areas in Sistan and Baluchestan province (Iran), the initial list of ecological and human criteria were identified in coastal and shore areas. Based on the identified criteria, a questionnaire was prepared and its qualitative and quantitative validities were determined. The final list of criteria and their weight achieved using Delphi and AHP method respectively. After preparing the criteria map (in ArcGIS software), both ecological and human weights aggregate individually during the overlaying process; and five sensitivity classes achieved. By using a decision-making matrix and the classification of ecological and human sensitivity map, final status of coastal environmental was determined. Results of the ecological zoning showed that 24.8% of land and 1.9 % of shore area were included in very high sensitivity class; and the widest range of human sensitivity (in both coastal and shore areas) was placed in very low sensitivity class. Based on the results of status analysis matrix, the weak and intensive classes of environmental sensitivity have the largest area, respectively. Considering that in this study area, care measures and development considerations have not been studied separately in three ecological, human and environmental sensitivities and this research is the first study, which has addressed this issue; the measures and considerations related to these areas, proposed for use in the Coastal Management Environmental Management Program (CEMO).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental sensitivity
  • Coastal environment
  • Coastal area
  • Coastal zoning
  • Sistan and baluchestan
Akhavan, H., Sharifipour, R., Danehkar, A., 2010. Determining the physical sensitivity of the western coasts of Hormozgan province based on environmental sensitivity indicators (ESI). 9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS), Tehran. (In Persian(
Anfuso, G., Postacchini, M., Di Luccio, D., Benassai, G., 2021. Coastal sensitivity/vulnerability characterization and adaptation strategies: a review. Journal of Marine Science and Engineering 9(1), 72.
Blanco and Gabaldon. 1992. Inherent Sensitivity Matrix Management Unit. In H. Madjnoonian.Protected Areas of Iran: principles & Guidelines for Conservation and Management of Protected Area. Annex 35. Iran Department of Environment. Tehran, 2000, 469-470.
Daheshvar, T., Danehkar, A., Monavari, M., Riazi, B., Kheyrkhah Zarkesh, M., 2014. Analysis of Coastal Environment Vulnerability Determination Methods. Human & Environment 12(28), 41-62. (In Persian)
Danehkar, A., 2003. Identification and Selection Criteria for Sea Sensitive Area in Iran. Bandarodarya 101 and 102, 8-12. (In Persian)
Danehkar, A., Madjnoonian, H., 2004. Proposed Criteria for the Assessment of Coastal-Marine Areas in order to Determination Coastal-Marine Protected Area, Case Study: Protected Area in Caspian Sea. Environmental Studies 35, 9-32. (In Persian)
Danehkar, A., Varaste, R., Fahimi, F., Mahmoudi, B., Pormohammadi, M., 2005. Zoning and Determination Degree of Hormozgan Province Coastal Environmental Sensitivity. Department of Environmental Protection of Hormozgan. Hormozgan University, Tehran. (In Persian)
Danehkar, A., Yaghoubzadeh, M., 2017. Propose new methods for determining the correct preferences through prioritization in the hierarchical analysis process, Environmental Management 2(6), 9-18. (In Persian)
Davar, L., 2007.Comparison of Effectiveness of NOAA and IMO Methods for Identification of Environmentally Sensitive Areas of Sistan and Balouchestan Shoreline. M.Sc thesis. Environmental Science-land use Planning and Assessment group. Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. 204 p. (In Persian (
Davar, L., Danehkar, A. Riazi, B., Salman Mahiny, A., Naiemi, B., 2010. Comparison of Effectiveness of NOAA and IMO Methods for Identification of Environmentally Sensitive Areas in Coastal Areas of Sistan and Balochestan Province along the Gulf of Oman. Journal of Environmental Science and Technology 12(1), 113-136. (In Persian)
Davar, l., Danehkar, A., Salman Mahiny, A.R., 2011. Identification of particularly sensitive marine areas off the coast of Sistan and Baluchestan Province using the guidelines of the International Maritime Organization (IMO). Environment and Development Journal 1(2), 23-30. (In Persian)
Davar, L., Danehkar, A., 2009. Identification and mapping coastal sensitive areas of Sistan and Baluchestan using the Environmental Sensitivity Inndex (ESI). Second International Symposium on Environmental Engineering. Tehran, Iran. (In Persian)
Department of the Environment, 2007. Coastal sensitive area (Sistan and Baluchestan). 146 p. (In Persian) 
Donaldson, L., 1994. Safer Ships, Cleaner Seas: Report of Lord Donaldson’s Inquiry into the Prevention of Pollution from Merchant Shipping. Presented to UK Parliament.
Duriyapong, F., Nakhapakorn, K., 2011. Coastal vulnerability assessment: a case study of Samut Sakhon coastal zone. Songklanakarin Journal of Science & Technology 33(4).
Evans, M.I., 1994. Important bird areas in the Middle East. Vol. 2. Cambridge, UK: Bird life international.
Habibi, S., Sharifipour, R., Danehkar, A. 2014. Investigation of physical sensitivity of Hormozgan shore line by Environmental Sensitivity Index (ESI) guidelines. Journal of Oceanography 4(16), 95-100. (In Persian(
Haddadinia, S., Danehkar, A., 2011. Prioritization of Ecotourism Criteria in Desert and Semi-arid Ecosystems by Delphi Method, Geography and Territorial Spatial Arrangement 2(3), 17-30. (In Persian)
Hajizadeh, E., Asghari, M., 2011. Statistical Methods and Analyses in Health and Biosciences (A research Methodological Approach Using SPSS Practical guide), Jahad Daneshgahi, 536 p. (In Persian)
Hu, W., Yu, W., Ma, Z., Ye, G., Dang, E., Huang, H., Chen, B., 2019. Assessing the Ecological Sensitivity of Coastal Marine Ecosystems: A Case Study in Xiamen Bay, China. Sustainability 11(22), 6372.
IMO/MEPC 46/23. 2001. Guidelines for the identification and design nation of particularly sensitive sea areas. ANNEX 6, Jan.
IMO/MEPC. 2007. Identification and Protection of Special Areas and Particularly Sensitive Sea Areas. International Maritime Organization.
IUCN/WCPA. 1999. Guidelines for Marine Protected Areas. Edited & coordinated by Graeme Kelleher.
Jhong, B. C., Huang, J., Tung, C.P., 2019. Spatial assessment of climate risk for investigating climate adaptation strategies by evaluating spatial-temporal variability of extreme precipitation. Water Resources Management 33(10), 3377-3400.
Kelleher, G., Kenchington, R., 1991. Guidelines for Establishing Marine Protected Areas. A Marine Conservation and Development Report.IUCN, Gland, Switzerland, vii + 72 p.
Kiabi, B., Majnonian, H., Gashtasb Meygini, H., Mansouri, J., 2004. Proposed criteria for assessing the conservation status of Iranian wetlands. Environmental Studies 33, 74-89. (In Persian)
Kiabi, B., Zehzad, B. 1987. Selection of areas based on Habitat and Wildlife Assessment. . In Henrik majnonian. Iran protected Area: Basics of protection parks and areas, Appendix 22. Environmental Protection Agency, Tehran, pp: 404-409. (In Persian)
Madjnoonian, H., Mirabzadeh, P., 2003. Protected Coastal-Marine Areas. Environmental Protection Agency Press, Tehran, 406p. (in Persian)
Mafi-Gholami, D., Feghhi, J., Danehkar, A., 2016. Application of Delphi method and Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) for prioritizing the negative factors afecting on Mangrove forests (Case Study: Mangrove forests of Hormozgan province, Iran). Wetland Ecobiology 8(1), 85-100. (In Persian)
Majnonian, H., 1991. Guide to Identify and Determine Natural National Works. Environmental Protection Agency, Tehran. (In Persian)
Makhdoom, M., 2000. Ecological Capacity Assessment Model for Conservation. . In Henrik majnonian. Iran protected Area: Basics of protection parks and areas, Appendix 91. Environmental Protection Agency, Tehran, pp: 696-695.
McLaughlin, S., McKenna, J., Cooper, J.A.G., 2002. Socio-economic data in coastal vulnerability indices: constraints and opportunities. Journal of coastal research 36(10036), 487-497.
Peterson, J., 2002. Environmental sensitivity index guidelines: Version 3.0.
Peterson, J., 2019. Environmental sensitivity index guidelines: Version 4.0. 228 p.
Petrosians H, Danehkar A, Ashrafi S., Feghhi, J., 2013. Application of Delphi method in prioritizing criteria for selecting suitable areas for development of mangrove forests. Environment and Development Journal 4(7), 37-48. (In Persian)
Port and Maritime Organization (PMO). 2021. Boundaries of the coastal area report (Scrutinizing the ICZM plan for Sistan and Baluchestan province). 131 p. (In Persian)
Ray, C., 1970. Criteria in selecting marine national parks. In Madjnoonian, H. Protected Areas of Iran: Principles & Guidelines for Conservation and Management of Protected Area. Annex 33. Iran Department of Environment. Tehran, 2000, 458-459.
Razmjo, S., 2010. Identification and Zoning sensitive Areas in Mazandaran by using ESI Indicator. 9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS), Tehran. (In Persian(
Rustandi, Y., Damar, A., Rakasiwi, G., Afandy, A., Hamdani, A., Mulyana, D., 2020. Environmental sensitivity index mapping as a prevention strategy against oil spill pollution: A case study on the coastal area of South Sumatera Province in Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 414(1), 012019. IOP Publishing.
Saeb, K., Karami Rad, S., 2019. Environmental Evaluation of Shoreline Zone of Abbas Abad Township to Oil Spill According to ESI. Journal of Wetland Ecobiology 10(4), 97-111. (In Persian)
Salm, R.V., Clark, J.R., 1984. Marine and Coastal Protected Areas: A guide for planners and managers. IUCN, Gland, Switzerland.
Salm, R.V., Price, A., 1995. Selection of Marine Protected Areas: Principles of Techniques for Management. Edited by Susan Gubby. Chapman and Hall, London
Salm, R.V., Price, A., 1995. Selection of Marine Protected Areas: Principles of Techniques for Management. Edited by Susan Gubby. Chapman and Hall, London.
Sharifipour, R., Danehkar, A., Nouri, J., 2005. Assessment of the Ecological Sensitivity in the Northern Coastal area of the Persian Gulf. Journal of Environmental Studies 34(48), 89-102. (In Persian)
Sharifipour, R., Danehkar, A., Nouri, J. 2005. Determination of Ecological Susceptibility of the Boushehr Province Shoreline in the Northern Persian Gulf. Environmental Sciences 2(7), 1-7. (In Persian)
Wahyudin, Y., Damar, A., Rustandi, Y., Afandy, A., Rakasiwi, G., Rikardi, N., 2019. Coastal and River Basin Environmental Sensitivity Area Mapping (CARBESAM). Journal on Marine and Fisheries Social Ecological System (JoMFiSES–1 (August 2019) 1-28).
Wu, S. Y., Yarnal, B., Fisher, A., 2002. Vulnerability of coastal communities to sea-level rise: a case study of Cape May County, New Jersey, USA. Climate Research 22(3), 255-270.
Yaghoubzadeh, M., Danehkar, A., Jabbarian Amiri, B., Ashrafi, S., 2014. Environmental Sensitivity of Coastal Ecosystems in Hormozgan Province. Journal of Natural Environment 67(1), 121-134. (In Persian)
Yoo, G., Hwang, J.H., Choi, C., 2011. Development and application of a methodology for vulnerability assessment of climate change in coastal cities. Ocean & Coastal Management 54(7), 524-534.
Yousefi, A. 2008. Determination of ecological sensitive areas of the coastal areas of Caspian Sea (Boujagh Wetland National Park) based on ecological carrying capacity and economical valuation region (Doctoral dissertation, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran). (In Persian)