سنتزپژوهی و بررسی اهمیت خدمات و کارکردهای باغ‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با افزایش جمعیت و مهاجرت توجه به تأمین امنیت غذایی، افزایش انسجام اجتماعی و فرهنگی در شهرها اهمیت دوچندانی یافته است. به‌عنوان یک رهیافت برای تحقق انسجام اجتماعی و توسعة سرمایه اجتماعی، باغ اجتماعی که یک قطعه زمین در منطقة شهری است و توسط یک گروه از شهروندان که در آن به کار باغبانی مشغول هستند و جایگاه مهمی در توسعة شهری یافته است. از آنجا که شناخت کارکردهای باغ اجتماعی می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان برای توسعة شهری باشد. در این تحقیق، کارکردهای این نوع باغ‌ها با رویکرد کیفی و با استفاده از سنتزپژوهی شاخص‌ها و مؤلفه‌های مرتبط با باغ‌های اجتماعی بررسی گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق، خدمات و کارکردهای این باغ‌ها در هشت بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، محیط‌زیستی، اکولوژیکی، آموزشی و سلامت دسته‌بندی شده که هریک از این ابعاد دارای مولفه‌هایی با ارزش متفاوت است. بر همین اساس پرسشنامه‌ای با هشت بعد و 125 مؤلفه طراحی شد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 92 نفر تعیین شد و اطلاعات از جامعة آماری که  به‌صورت کاملاً تصادفی از بین جامعة آماری انتخاب شده در شهرستان کرج از طریق پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات جمع‌آوری شد. روایی پرسشنامه از دیدگاه و تجربیات اساتید و متخصین و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (89/0) تأیید شد. نتایج نشان داد که از این هشت کارکرد به‌ترتیب بعد آموزشی، محیط‌زیستی و سلامتی این باغ‌ها حائز بیشترین اهمیت هستند. این تحقیق نقش و جایگاه این باغ‌ها را در شهرسازی به‌خوبی تبیین نموده و در طراحی شهر و شهرسازی می‌تواند به‌عنوان یکی از ارکان و کاربری‌های مهم مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the services and functions of community gardens: A synthsis analysis

نویسندگان [English]

  • Ramin Alivand
  • Omid Noori
  • Hadi Veisi
  • Reza Deihimfard

Environmental Sciences Research Institute ,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Given the mounting population and migration to cities, fastidious attention to food security is indispensable to increasing social and cultural cohesion. A community garden is a plot of land in an urban area, it is planted by a group of citizens who are engaged in gardening. The community garden is an approach is considered by policymakers and urban planners for honing social cohesion and security due to its functions and services. In this research, these functions of community gardens have been investigated using a qualitative approach via synthesizing respective indicators and components. Based on the research findings, the services and functions of community gardens are clustered into eight groups with different valuable components. Accordingly, a questionnaire was designed with eight dimensions and 125 components. Using Cochran's formula, the sample size of 92 people was selected and information from a sample of Karaj city was collected. The validity of the questionnaire was assessed through an expert panel of scientists and specialists, and the reliability of tests was measured via Cronbach’s alpha (0.89). The results showed that amongst the eight services and functions investigated, the educational dimension was ranked highest followed by environmental and health dimensions, respectively. The functions of these gardens in urban planning are well explained and in the design of the city and urban planning can be considered important elements and uses. Based on the results, it was suggested to embed the valuing of ecosystem services particularly the social functions of social gardens in architecture and urban development policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Services and functions
  • Community garden
  • Synthesis research
Adekunle, O.O., 2013. The role of home gardens in household food security in Eastern Cape: A case study of three villages in Nkonkobe Municipality. The Journal of Agricultural Science 5, 67.
Alaimo, K., Packnett, E., Miles, R.A., Kruger, D.J., 2008.Fruit and vegetable intake among urban community gardeners. Journal of Nutrition Education and Behavior 40, 94-101.
Albaladejo-García, J.A., Francisco Alcon, J., Martínez-Paz, M., 2021. Economic valuation of allotment gardens in peri-urban degraded agroecosystems: The role of citizens’ preferences in spatial planning. Sustainable Cities and Society 68, 102771.
Alkon, A., Agyeman, J., 2011. Cultivating Food Justice: Race, Class and Sustainability. Cambridge, MA: MIT Press.
American Planning Association Policy Guide on Community and Regional Food Planning; Chicago, IL, USA.
Anthopoulou, T., Nikolaidou, S., Partalidou, M., Petrou, M., 2017. The emergence of Municipal Allotment Gardens in Greece in times of crisis. Governance challenges for new urban gardening practices. In: Toward sustainable relations between agriculture and the city, 181-199.
Azunre, G.A., Amponsah, O., Peprah, C., Takyi, S. A., Braimah, I., 2019. A review of the role of urban agriculture in the sustainable city discourse. Cities 93, 101-119.
Barthel, S., Folke, C., Colding, J., 2010. Social-ecological memory in urban gardens-retaining the capacity for management of ecosystem services. Global Environmental Change 20, 255-265.
Barthel, S., Isendahl, C., 2013. Urban gardens, agriculture, and water management: Sources of resilience for long-term food security in cities. Ecological Economics 86, 224-234.
Beatley, T., 2011. Biophilic cities: Integrating nature into urban design and planning. Island Press.
Beckie, M., and Bogdan, E., 2010. Planting roots: Urban agriculture for senior immigrants. Journal of Agriculture, Food Systems and Community Development 1, 77-89.
 Bell, S., Fox-K¨amper, R., Keshavarz, N., Benson, M., Caputo, S., Noori, S., Voigt, A., 2016. Urban allotment gardens in Europe.
Bernholt, H., Kehlenbeck, K., Gebauer, J., Buerkert, A., 2009. Plant species richness and diversity in urban and peri-urban gardens of Niamey, Niger. Agroforestry Systems 77, 159-179.
 Bockarjova, M., Botzen, W. J., Koetse, M.J., 2020. Economic valuation of green and blue nature in cities: A meta-analysis. Ecological Economics 169, 106480.
Bockarjova, M., Botzen, W.J.W., 2017. Review of economic valuation of nature-based solutions in urban areas. Technical Report, Naturvation Project.
Bohn, K., Viljoen, A., 2005. More space with less space: An urban design strategy. In CPULS: Continuous Productive Urban Landscapes: Designing Urban Agriculture for Sustainable Cities; Viljoen, A., Ed.; Elsevier: Amsterdam, the Netherlands, 11-16.
 Boyd, J., Ringold, P., Krupnick, A., Johnson, R., Weber, M., Hall, K.M., 2015. Ecosystem services indicators: Improving the linkage between biophysical and economic analyses. Resources for the Future Discussion paper, 15-40.
Bretzel, F., Caudai, C., Tassi, E., Rosellini, I., Scatena, M., Pini, R., 2018. Culture and horticulture: Protecting soil quality in urban gardening. The Science of the Total Environment 644, 45-51.
 Breuste, J.H., Artmann, M., 2015. Allotment gardens contribute to urban ecosystem service: Case study Salzburg. Austria. Journal of Urban Planning and Development 141, 5014005, 1-10.
Brown, K.H., Carter, A., 2003. Urban Agriculture and Community Food Security in the United States: Farming from the City Center to the Urban Fringe; Urban Agriculture Committee of the Community Food Security Coalition: Portland, OR, USA.
Cabral, I., Keim, J., Engelmann, R., Kraemer, R., Siebert, J., Bonn, A., 2017. Ecosystem services of allotment and community gardens: A Leipzig, Germany case study. Urban Forestry & Urban Greening 23, 44-53.
Camps-Calvet, M., Langemeyer, J., Calvet-Mir, L., & G´omez-Baggethun, E., 2016. Ecosystem services provided by urban gardens in Barcelona, Spain: Insights for policy and planning. Environmental Science & Policy 62, 14-23.
Cepic, S., Dubljevic-Tomi´cevic, J., Zivojinovic, I., 2020. Is there a demand for collective urban gardens? Needs and motivations of potential gardeners in Belgrade. Urban Forestry & Urban Greening 53, 126716, 1-8.
Chen, B., & Qi, X., 2018. Protest response and contingent valuation of an urban forest park in Fuzhou City, China. Urban Forestry & Urban Greening 29, 68-76.
 Church, A., Mitchell, R., Ravenscroft, N., Stapleton, L. M., 2015. Growing your own: A multi-level modelling approach to understanding personal food growing trends and motivations in Europe. Ecological Economics 110, 71-80.
 Contesse, M., van Vliet, B.J., Lenhart, J., 2018. Is urban agriculture urban green space? A comparison of policy arrangements for urban green space and urban agriculture in Santiago de Chile. Land Use Policy 71, 566-577.
 da Silva, I.M., Fernandes, C.O., Castiglione, B., Costa, L., 2016. Characteristics and motivations of potential users of urban allotment gardens: The case of Vila Nova de Gaia municipal network of urban allotment gardens. Urban Forestry & Urban Greening 20, 56-64.
Daams, M.N., Sijtsma, F.J., Veneri, P., 2019. Mixed monetary and non-monetary valuation of attractive urban green space: A case study using Amsterdam house prices. Ecological Economics 166,106430, 1-12.
Deelstra, T., Boyd, D., van den Biggelaar, M., 2001. Multifunctional land use-an opportunity for promoting urban agriculture in Europe. Urban Agriculture Magazine 4, 33-35.
 Deelstra, T., Girardet, H., 2000. Urban agriculture and sustainable cities. In Growing Cities, Growing Food: Urban Agriculture on the Policy Agenday; Bakker, N., Dubbeling, M., Gundel, S., Sabel-Koschela, U., de Zeeuw, H., Eds.; Deutsche Stiftung fur Internationale Entwicklung (DSE): Feldafing, Germany 43-65.
Dubbeling, M.; Bracalenti, L.; Lagorio, L., 2009. Participatory design of public spaces for urban agriculture, Rosario, Argentina. Open House International 34, 36-49.
 Dus, E., 2014. Recreational use and health functions of allotments gardens in the Katowice conurbation, Poland. Environmental & Socio-Economic Studies 2, 16-25.
 Edmondson, J. L., Childs, D. Z., Dobson, M. C., Gaston, K. J., Warren, P. H., Leake, J. R., 2020. Feeding a city–Leicester as a case study of the importance of allotments for horticultural production in the UK. The Science of the Total Environment 705, Article 135930.
Emmet, R., 2011. Community gardens, ghetto pastoral, and environmental justice. Interdisciplinary Studies in Literature and Environment 18, 67-86.
 European Commission (EC). Lifelong Learning Programme 2007–2013; European Commission (EC): London, UK, 2006.
European Commission (EC).PresidencyConclusions LisbonEuropeanCouncil23 and 24 March 2000; European Commission (EC): London, UK, 2000.
Ferreira, A.J.D., Guilherme, R.I.M., Ferreira, C.S.S., 2018. Urban agriculture, a tool towards more resilient urban communities? Current Opinion in Environmental Science & Health, 5, 93-97.
Ferris, J.; Norman, C.; Sempik, J., 2001. People, land and sustainability: Community gardens and the social dimension of sustainable development. Policy Admin 35, 559-568.
Foeken, D.W.J.; Owuor, S.O., 2008. Farming as a livelihood source for the urban poor of Nakuru, Kenya. Geoforum 39, 1978-1990.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): 2020.
 Fox-K¨amper, R., Wesener, A., Münderlein, D., Sondermann, M., McWilliam, W., Kirk, N., 2018. Urban community gardens: An evaluation of governance approaches and related enablers and barriers at different development stages. Landscape and Urban Planning 170, 59–68.
Ginn, F., 2012. Dig for victory! New histories of wartime gardening in Britain. Journal of Historical Geography 38(3), 294-305
Goddard, M. Urban greywater reuse at the Dlux Development 188, 135–-140.
Gren, Å., Andersson, E., 2018. Being efficient and green by rethinking the urban-rural divide Combining urban expansion and food production by integrating an ecosystem service perspective into urban planning. Sustainable Cities and Society 40, 75-82.
 Guitart, D., Pickering, C., Byrne, J., 2012. Past results and future directions in urban community gardens research. Urban For. Urban Green 11, 364-373.
Hake, B. J., 2017. Gardens as learning spaces: Intergenerational learning in urban food gardens. Journal of Intergenerational Relationships 15, 26-38.
He, J., Yi, H., Liu, J., 2016. Urban green space recreational service assessment and management: A conceptual model based on the service generation process. Ecological Economics 124, 59-68.
Healey, P., 2001. Towards a more place-focused planning system in Britain. In The Governance of Place: Space and Planning Processes; Madanipour, A., Hull, A., Healey, P., Eds.; Ashgate: Aldershot, UK, 265-286.
Hilbrandt, H., 2019. Everyday urbanism and the everyday state: Negotiating habitat in allotment gardens in Berlin. Urban Studies 56, 352-367.
Holmer, R.J., Drescher, A.W., 2005. Allotment gardens of Cagayan de Oro: Their contribution to food security and urban environmental management. In Urban and Peri-Urban Developments: Structures, Processes and Solutions; Knie, C., Ed.; Southeast Asian-German Summer School Program: Cologne, Germany, 149–155.
Horak, J., Rom, J., Rada, P., Safa, L., Koudelkov a, J., Zasadil, P., Holu S.A.J., 2018. Renaissance of a rural artifact in a city with a million people: Biodiversity responses to an agro-forestry restoration in a large urban traditional fruit orchard. Urban Ecosystems, 21, 263–270.
Hosseininia, G., Moghaddas Farimani, Sh., Rahimi Meshkin, F., 2016. Explanation of Urban Agricultural Business Components: A Case Study of Rooftop Farming. Iran Agricultural Extension and Education Journal 12. (In Persian)
Johnston, R.J., Ramachandran, M., 2014. Modeling spatial patchiness and hot spots in stated preference willingness to pay. Environmental & Resource Economics 59, 363–387.
Kingsley, J., Townsend, M., 2006. ‘Dig In’ to Social Capital: Community Gardens as Mechanisms for Growing Urban Social Connectedness. Urban Policy and Research 24, 525-537.
 Kingsley, J., Foenander, E., Bailey, A., 2019. “You feel like you are part of something bigger”: Exploring motivations for community garden participation in Melbourne, Australia. BMC Public Health 19, 745.
Krasny, M.E., Russ, A., Tidball, K.G., Elmqvist, T., 2014. Civic ecology practices: Participatory approaches to generating and measuring ecosystem services in cities. Ecosystem Service 7, 177–186.
Lackey, N.Q., Tysor, D.A., McNay, G.D., Joyner, L., Baker, K.H., Hodge, C., 2019. Mental health benefits of nature-based recreation: A systematic review. Annals of Leisure Research 1-15.
 Langemeyer, J., Latkowska, M.J., 2016. Ecosystem services from urban gardens. Urban allotment gardens in Europe, 137-163.
Lovell, S.T., Johnston, D.M., 2009. Creating multifunctional landscapes: How can the field of ecology inform the design of the landscape? Front. Ecology and the Environment 7, 212-220.
Lovell, S.T., Johnston, D.M., 2009. Designing landscapes for performance based on emerging principles in landscape ecology. Ecology and Society 14, 44.
Martinez, S., Delgado, M., Martinez, R., Alvarez, S., 2018. The environmental footprint of an organic peri-urban orchard network. The Science of the Total Environment 636, 569-579.
Martínez-Paz, J.M., Albaladejo, J.A., Martínez-Carrasco, F., Perez-Morales, A., Suarez-Alonso, M.L., Vidal-Abarca Gutierrez, M.R., 2019. Valoracion socioeconomica Del programa de recuperacion de los meandros abandonados Del Rio Segura (Murcia, Espana).In: III Congreso Iberico de Restauracion Fluvial.20912.
 MEA., 2005. Millenium ecosystem assessment. Ecosystems and human well-being: Island. Washington, U.S.A: Island Press.
Meng, Y.E., 2019. Demand and spatial planning of allotment gardens in Metropolitan Areas of China. PhD thesis, 288p.
Moran, N., Fernandez, J.L., 2014. A desalambrar. Agricultura Urbana, huertos comunitarios y regulacion urbanistica. Habitat y Sociedad 7, 31-52.
Motsenbocker, C.E., 2009. Urban agriculture: The role of horticulture in the city. Hortscience 44, 995-996.
 Mougeot, L.J., 2000. Urban agriculture: Definition, presence, potentials and risks. In growing cities, growing food: Urban agriculture on the policy agenda, 42 p.
Muganu, M., Balestra, G.M., Senni, S., 2010. The Importance of Organic Method in Social Horticulture. Horticulturae 881, 847-849.
Neustrom, E.K., Motsenbocker, C.E. Urban Y., 2009. Effects of a summer agriculture, cooking, and nutrition program. Hortscience, 44, 1047.
Olsen, S.B., Jensen, C.U., Panduro, T.E., 2020. Modelling strategies for discontinuous distance decay in willingness to pay for ecosystem services. Environmental & Resource Economics 75, 351-386.
Orsini, F., Kahane, R., Nono-Womdim, R. and Gianquinto. G., 2013. Urban agriculture in the developing world: A review. Agronomy for Sustainable Development 33, 695-720.
Palau-Salvador, G., de Luis, A., Perez, J.J., Sanchis-Ibor, C., 2019. Greening the post crisis. Collectivity in private and public community gardens in Val`encia (Spain). Cities 92, 292-302.
Parmer, S.M., Salisbury-Glennon, J., Shannon, D., Struempler, B., 2009. School gardens: An experiential learning approach for a nutrition education program to increase fruit and vegetable knowledge, preference, and consumption among second-grade students. Journal of Nutrition Education and Behavior 41, 212-217.
 Partalidou, M., Anthopoulou, T., 2017. Urban allotment gardens during precarious times: From motives to lived experiences. Sociologia Ruralis 57, 211-228.
Perez-Vazquez, A., Anderson, S., Wiltshire, R., Fraser, R., 2006. Valuing non-market benefits derived from allotments in southeast England: A contingent valuation study. The International Journal of Sustainable Development and World Ecology13, 103–112.
 Pinho, P., Correia, O., Lecoq, M., Munzi, S., Vasconcelos, S., Gonçalves, P., Lopes, N., 2016. Evaluating green infrastructure in urban environments using a multi-taxa and functional diversity approach. Environmental Research 147, 601-610.
Pothukuchi, K., 2004. Community food assessment: A first step in planning for community food security. Journal of Planning Education and Research 23, 356-377.
Pour Javid, S., 2011. Investigating Mechanisms of Development of Urban Agriculture (A Case of Tehran City). M.A thesis.Tarbiat Modares Univercity. 163p. in Persian.
Ribeiro, A., Carvalho, R., Madureira, L., 2020. Establishing urban gardens on vacant land while considering international good practices: A legal case study from Portugal. Sustainability and law. Cham: Springer. 729-752.
 Saldivar-Tanaka, L., Krasny, M.E., 2004. Culturing community development, neighborhood open space, and civic agriculture: The case of Latino community gardens in New York City. Agriculture and Human  21, 399-412.
Sanye-Mengual, E., Orsini,F., Gianquinto,G., 2018. Revisiting the sustainability concept of Urban Food Production from a stakeholders’ perspective. Sustainability10, 2175.
Scott, A., Dean, A., Barry, V., Kotter, R., 2018. Places of urban disorder? Exposing the hidden nature and values of an English private urban allotment landscape. Landscape and Urban Planning 169, 185-198.
Seguí, A.E., Ma´ckiewicz, B., Rosol, M., 2017. From leisure to necessity: Urban allotments in Alicante Province, Spain, in times of crisis. ACME: An International Journal for Critical Geographies 16, 276-304.
Shinew, K.J., Glover, T.D., Parry, D.C., 2004. Leisure spaces as potential sites for interracial interaction: Community gardens in urban areas. J. Leisure Res 36, 336-355.
Somerset, S.; Bossard, A., 2009. Variations in prevalence and conduct of school food gardens in tropical and subtropical regions of north-eastern Australia. Public Health Nutr 12, 1485-1493.
Speak, A.F., Mizgajski, A., Borysiak, J., 2015. Allotment gardens and parks: Provision of ecosystem services with an emphasis on biodiversity. Urban Forestry & Urban Greening 14, 772-781.
Spyra, M., La Rosa, D., Zasada, I., Sylla, M., Shkaruba, A., 2020. Governance of ecosystem services trade-offs in peri-urban landscapes. Land Use Policy 95, 104617, 1-10.
Tian, Y., Wu, H., Zhang, G., Wang, L., Zheng, D., Li, S., 2020. Perceptions of ecosystem services, disservices and willingness-to-pay for urban green space conservation. Journal of Environmental Management 260, 110140, 1-12.
Tiraieyari, N., McLean, G.N., 2017. Urban Farming in Malaysia: Introduction and Overview of Chapters. In Urban Farming in Malaysia: Improving Food Security While Greening; UPM Press: Seri Kembangan, Malaysia.
Tiraieyari, N., Ricard, R. M., & McLean, G. N., 2019. Factors influencing volunteering in urban agriculture: Implications for recruiting volunteers. Urban Forestry & Urban Greening 45, 126372, 1-9.
Tiraieyari, N., Roya, K., Robert M.R., Mohammad, B., 2019.Influences on the Implementation of Community Urban Agriculture: Insights from Agricultural Professionals. Sustainability11, 1422.
Tsilini, V., Papantoniou, S., Kolokotsa, D.D., Maria, E.A., 2015. Urban gardens as a solution to energy poverty and urban heat island. Sustainable Cities and Society 14, 323-333.
van der Jagt, A. P., Szaraz, L. R., Delshammar, T., Cveji´c, R., Santos, A., Goodness, J., Buijs, A., 2017. Cultivating nature-based solutions: The governance of communal urban gardens in the European Union. Environmental Research 159, 264-275.
 Van Veenhuizen, R., 2006. In Cities Farming for the Future: Urban Agriculture for Green and Productive Cities, 1-18.
Vitiello, D., 2008. Growing edible cities. In Growing Greener Cities; Birch, E.L., Wachter, S.M., Eds.; University of Pennsylvania Press: Philadelphia, PA, USA.
Wakefield, S., Yeudall, F., Taron, C., Reynolds, J., Skinner, A., 2007. Growing urban health: Community gardening in South-East Toronto. Health Promot 22, 92-101.
Waliczek, T.M., Mattson, R.H., Zajicek, J.M., 1996. Benefits of community gardening on quality of life issues. Journal of Environmental Horticulture 14, 204-209.
Wesener, A., Runrid, F.K., Martin S., Daniel, M., 2020. Factors that Support or Obstruct the Development of Urban Community Gardens. Sustainability12, 657.
Whelan, A.; Wrigley, N.; Warm, D.; Cannings, E., 2002. Life in a food desert. Urban Studies 39, 2083-2100.
Ye, M., & Yoshida, T., 2019. Users’ behaviors and evaluations of allotment gardens.Urban and Regional Planning Review 6, 1-21.
Zabala, J. A., Martínez-Paz, J. M., Alcon, F., 2021. A comprehensive approach for agroecosystem services and disservices valuation. The Science of the Total Environment 768, 144859.
 Zasada, I., 2011. Multifunctional peri-urban agriculture-A review of societal demands and the provision of goods and services by farming. Land Use Policy 28,639-648.