بررسی پیامدهای اقتصادی بلندمدت مسئولیت محیط زیستی: شواهدی از شرکت‌های‌آلوده‌کنندة بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی آثار اقتصادی بلندمدت مسئولیت محیط زیستی شرکت‌های آلوده‌کنندة از دیدگاه پایداری سود و واکنش سرمایه‌گذاران به سود است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1393 تا 1398 انتخاب شدند و با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی، فرضیه‌های پژوهش آزمون شدند. نتایج نشان داد که سود کل شرکت‌های مورد مطالعه پایدار است، اما مسئولیت محیط‌زیستی شرکت‌های آلوده‌کننده تاثیر معنی‌داری بر پایداری سود ندارد. همچنین سود شرکت‎های آلوده‌کننده، تأثیر مستقیمی بر واکنش سرمایه‌گذاران می‌گذارد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران، واکنش معنی‌داری به افشای مسئولیت محیطزیستی شرکت‌های آلوده‌کننده نشان نمی‌دهند. یافته‌های این مطالعه می‌تواند مدیران را در مدیریت منطقی تنش بین سرمایه‌گذاری محیطزیستی در رابطه با سهام‌داران و کیفیت سودآوری کمک نماید. همچنین یافته‌ها، پیامدهای مهمی برای فعالان محیط زیست، سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the long-term economic consequences of corporate environmental responsibility: evidence from polluting listed companies in the Tehran stock exchange

نویسنده [English]

  • Seyed Reza Seyed Nezhad Fahim

Department of Accounting, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the long-term economic effects of corporate environmental responsibility of polluting companies from the perspective of earnings persistence and investors' response. To achieve the research objectives, 156 companies listed in the Tehran stock-exchange during 2014-2019 were selected and using the panel data approach, research hypotheses were tested. The results indicate that of all the studied companies have earnings persistence, but the corporate environmental responsibility of the polluting companies does not have a significant effect on the earnings persistence. Also, the profits of polluting companies have a direct impact on the reaction of investors. Investors, however, do not show a significant reaction to the disclosure of the environmental responsibility of the polluting companies. Findings of this study can help managers in rationally managing the tension between environmental investment in relation to shareholders and the quality of profitability. The findings also have important implications for environmental activists, policy makers and regulatory bodies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Policies
  • Earnings persistence
  • Investor Response
  • Environmental Pollution
Amore, M.D., Bennedsen, M., Larsen, B., Rosenbaum, P., 2019. CEO education and corporate environmental footprint. Journal of Environmental Economics and Management 94, 254-273.
Badavar Nahandi, Y., Hassanzadeh Brothers, R., Yazdani, A., 2012. Investigating the relationship between environmental efficiency and value and return on assets of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting Knowledge 3(8), 95-112. (In Persian)
Bani Mahd, B., Talebania, Q., Azuji, H., 2009. Investigating the relationship between environmental performance and financial performance. Financial Accounting and Auditing Research 1(3), 174-149. (In Persian)
Behboodi, D., Sojudi, S., 2010. Environment and Sustainable Economic Growth: A Case Study of Iran. Journal of Economic Modeling 4(12), 1-18. (In Persian)
Chandra, M., Tourani-Rad, A., 2021. Do Investors Value Environmental Corporate Policies? Evidence from the Australian Market. Journal of Risk and Financial Management 14(3), 1-12.‏
Dechow, P., Ge, W., Schrand, C., 2010. Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting & Economics 50(2-3), 344-401.
Dianti Deilami, Z., Khodakarami, E., 2017. The effect of publishing environmental news on the stock prices of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Investment Knowledge 6(23), 212-189. (In Persian)
Jin, Z., Xu, J., 2020. Impact of Environmental Investment on Financial Performance: Evidence from Chinese listed Companies. Polish Journal of Environmental Studies 29(3), 2235-2245.
Lucas, M.T., 2010. Understanding environmental management practices: Integrating views from strategic management and ecological economics. Business Strategy and the Environment 19(8), 543-556.
Mehrani, S., Karami, G., Seyed Hosseini, S. M., Jahromi, M., 2020 Accounting Theory, Volume II, Negahe danesh, Sixth Edition (In Persian).
Mohammadi, M., 2013, Environment and its importance in Iran, Third Conference on Environmental Planning and Management, Tehran (In Persian).
Nazaripour, M., Nasiri, B., 2018. Investigating the relationship between environmental management systems and financial performance with emphasis on market factors. Accounting Advances 10(1), 272-244 (In Persian).
Nguyen, T.H., Elmagrhi, M.H., Ntim, C.G., Wu, Y., 2021. Environmental performance, sustainability, governance and financial performance: Evidence from heavily polluting industries in China. Business Strategy and the Environment 30(4), 2008-2020.
Ohlson, J.A., 1995. Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research 11(2), 661-687.
Ohlson, J.A., 2001. Earnings, Book values, and dividends in equity valuation: An empirical perspective. Contemporary Accounting Research 18(1), 107-120.
Ohlson, J.A., 2010. Accounting data and value: The basic results. Contemporary Accounting Research 26(1), 231-259.
Robaina, M., Madaleno, M., 2020. The relationship between emissions reduction and financial performance: Are Portuguese companies in a sustainable development path?. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 27(3), 1213-1226.‏
Rosen, C. M., 2001. Environmental strategy and competitive advantage: An introduction. California Management Review 43(3), 8-15.
Salaq, A., Salaq, B., 2015. Relationship between the level of disclosure of companies' environmental information and profit quality (a case study in companies listed on the Tehran Stock Exchange), Fourth National Conference on Accounting, Financial Management and Investment, Azadshahr (In Persian).

Shen, F., Ma, Y., Wang, R., Pan, N., Meng, Z., 2019. Does environmental performance affect financial performance? Evidence from Chinese listed companies in heavily polluting industries. Quality & Quantity 53(4), 1941-1958.‏

Siddique, S., Sciulli, N., 2020. Environmental initiatives and disclosures by large companies: The views of investors. Australasian Accounting, Business and Finance Journal 14(3), 18-37. ‏
Souri, H., Abad, M., Hakimi, S., Khodakarim, S., Zarqi, A., Mehrabi, Y., Yazdanbakhsh, A., 2014. Management and guidance of doctoral dissertation: a guide for professors and students, Avaye ghalam (In Persian).
Xu, F., Yang, M., Li, Q., Yang, X., 2020. Long‐term economic consequences of corporate environmental responsibility: Evidence from heavily polluting listed companies in China. Business Strategy and the Environment 29(6), 2251-2264.