بررسی تجمع‌زیستی فلزات سنگین در رسوبات و بافت ماهیچه‌ای گل‌خورک یال‌دار (Boleophthalmus dussumieri) در سواحل خوزستان، خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زسیت دریا،گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم فنون دریای خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 استادیار  گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم فنون دریای خرمشهر، خرمشهر، ایران

3 استادیار گروه علوم زیستی دریا، پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، تهران، ایران

4 استاد گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

5 استادیارگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

نیاز روز افزون انسان به منابع غذایی دریایی و ورود آلودگی­های مختلف از جمله فلزات سنگین به منابع دریایی یکی از چالش­های مهم به شمار می‌آید. در این پژوهش، بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت ماهیچه‌ای ماهی گل‌خورک یالدار و رسوبات سواحل خوزستان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین غلظت فلزات کادمیم، روی، آهن تجمع‌یافته در بافت ماهیچه‌ای گل‌خورک در بین ایستگاه­های مختلف اختلاف معنی‌دار وجود دارد (0.05>P)؛ اما بین غلظت فلزات آرسنیک، کادمیم، کروم، روی، نیکل، آهن در رسوبات ایستگاه‌های مختلف و غلظت آن‌ها در بافت ماهیچه­ای گل‌خورک همبستگی معنی‌داری مشاهده نشد (0.05<P)؛ میانگین غلظت فلزات سنگین آرسنیک، نیکل و کادمیم در بافت ماهیچه‌ای بیش از حد استاندارد جهانی WHO (سال 2004) به‌دست آمد. همچنین، میانگین غلظت روی و آهن در بافت ماهیچه‌ای ماهی از استاندارد ذکر شده پایین‌تر بود. مقایسه غلظت­های فلزات با استاندارد سازمان محیط زیست آمریکا (USEPA)  (سال 2004) نشان داد که غلظت فلز نیکل در رسوبات ایستگاه­های مختلف در وضعیت آلودگی شدید (بیشتر از 40) است. با توجه به اینکه سایر مطالعات روی این گونه نشان داده است که می‌توان گل‌خورک یالدار را به‌عنوان شاخص آلودگی در نظر گرفت و نتایج این تحقیق نیز بیانگر تأثیر مناطق آلوده بر میزان انباشتگی فلزات سنگین در بافت ماهیچه‌ای است، بنابراین لازم است به‌منظور جلوگیری از تأثیر آلایندگی‌ها به‌خصوص فلزات سنگین بر فرسایش ژنتیکی و در نهایت حذف این گونه از طبیعت مطالعات کامل‌تر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bioaccumulation of heavy metals in sediments and muscle tissue of Mudskipper (Boleophthalmus dussumieri) in Khuzestan coast, the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Cobra Hidari 1
  • olyagholi Khalilipour 2
  • Homira Agah 3
  • Hossein Zolgharnein 4
  • Syyed Mehdi Hosseini 5

1 M.Sc. Graduated, Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resource, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr , Iran

2 Assistant Professor, Department of Environmental science, Faculty of Marine Natural resource, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr , Iran

3 Department of Marine Biology, Marine Biology Faculty, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran

4 Professor, Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran

5 Assistant Professor, Department of Fishery, Faculty of Marine Natural resource, Khorramshahr University of Marine Science and technology, Khorramshahr , Iran

چکیده [English]

The growing need for marine food resources and the entry of various pollutants, including heavy metals, into coasts and marines are major challenges humanbeings face with. For this purpose, in this study, the concentration of heavy metals in the muscle tissue of Mudskipper and sediments of Khuzestan coast was studied. The results showed that there was a significant difference between the concentrations of cadmium, zinc, and iron accumulated in the muscle tissue of Mudskipper between different stations (P <0.05). But, there is no significant correlation between the concentrations of As, Cd, Cr, Zn, Ni, and Fe in the sediments of different stations and their concentrations in the muscle tissue of Mudskipper (P> 0.05). The average concentration of As, Ni, and Cd in muscle tissue were higher than the WHO global standard (2004, Table 1). Also, the average concentration of Zn and Fe in fish muscle tissue was lower than the standard. Comparison of metal concentrations with the US Environmental Protection Agency (USEPA) (2004, Table 2) showed that the concentration of Ni in the sediments of different stations is in intense pollution (more than 40 ppm). Based on other studies on this species, Mudskipper can be considered as an indicator of contamination, and the results of this study also show the effect of contaminated areas on the accumulation of heavy metals in muscle tissue. Therefore, it is better to undertake more studies to prevent the impact of pollutants, especially heavy metals on genetic erosion and the removal of this species from nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine pollution
  • Biological index
  • Bioaccumulation
  • Boleophthalmus dussumieri
Agah, H., Leermakers, M., Elskens, M., Fatemi, S.M.R., Baeyens W., 2008. Accumulation of trace metals in the muscle and liver tissues of five fish species from the Persian Gulf. Environmental Monitoring and Assessment 157, 499-514.
Agah, H., Owfi, F., Sharif Fazeli, M., Fatemi, S.M.R., Savari, A., 2010. Mercury and methylmercury in the Persian Gulf sediments. The Journal of Iranian Oceanography. Oceanography 2(1), 7-13 (English part).
Ahmad, I., Maria, V.L., Oliveira, M., Pacheco, M., Santos, M., 2006. Oxidative stress and genotoxic effects in gill and kidney of Anguilla L. exposed to chromium with or without preexposure to b-naphthoflavone. Mutation research 608, 16-28.
Ahmed, K., Mehedi, Y., Haque, R., Mondol, P., 2011. Heavy metal concentrations in some macrobenthic fauna of the Sundarbans mangrove forest, southwest coast of Bangladesh. Environmental Monitoring and Assessment 177, 505-514.
Amini Ranjbar, G., Koneshlo, T., 1998. Quantitative evaluation of mineral pollutants in four species of aquatic plants in Anzali wetland. Animal science Journal 38, 23-29. (In Persian)
Ansari, A., Trivedi, S., Saggu, S., Hasibur R., 2014. Mudskipper: A biological indicator for environmental monitoring and assessment of coastal waters. Journal of Entomology and Zoology Studies 2, 22-33.
Azimi, A., Safahieh, A., Dadollahi Sohrab, A., Zolgharnein, H., Saffar, B., Savari, A., 2012. Assessment of Metallothionein as a Biomarker of Heavy Metal (Hg, Cd, Pb and Cu) in Oyster Crassostrea gigas in Imam Khomeini Port. Journal of oceanography 3(9), 27-39. (In Persian)
Bandani, G., Khoshbavar Rostami, H., Yelghi, S., Shokrzadeh, M., Nazari, H., 2011. Concentration of heavy metals (Cd, Cr, Zn, and Pb) in muscle and liver tissues of common carp (Cyprinus carpio L., 1758) from coastal waters of Golestan Province. Iranian Scientific Fisheries Journal 19(4), 1-10. (In Persian)
Battaglia, A., Ghidini, S., Campanini, G. and Spaggiari, R., 2005. Heavy metal contamination in little owl (Athene noctua) and common buzzard (Buteo buteo) from northern Italy. Ecotoxicology and Environmental Safety 60, 61-66.
Borgmann, U., 2000. Methods for assessing the toxicological significance of metals in aquatic ecosystems: bio-accumulation-toxicity relationships, water concentrations and sediment spiking approaches. Aquatic Ecosystem Health Management 3, 277-289.
Caplat, C., Texier, H., Barillier, D., Lelievre, C., 2005. Dredging related metal bioaccumulation in oysters. MarinePollution Bulletin 58, 832-840.
Clark, R,B., 1997. Marine Pollution. 4. Ed. Clarendon press, Oxford. 161 p.
Clayton, D.A., 1993. Mudskippers. Oceanography and Marine Bulletin: an annual review 31, 507-577.
Darami Asl, R., 2006. Sustainable exploitation of Arvand Free Zone by zoning method, Third National Conference on Environmental Crises in Iran and Strategies for Improving Them, Iran. pp: 15. (In Persian)
Davies, C.A., Tomlinson, K., Stephenson, T., 1991. Heavy metals in River tees estuary‌ sediments. Environmental Technology 12, 961-972.
Demirak, A., Yilmaz, F., Tuna, A.L., Ozdemir N., 2006. Heavy metals in water, sediment and tissue of Leuciscus from a stream in southwestern Turkey. Chemosohere 63(9), 1451-1458.
Depledge, M.H., Weeks, M.J., Bjerregard, P.,1997. Heavy metal in: Hand book ecotoxicology, Vol. 2 (P. callow), pp: 79-105, Black well scientific publication, London.
Dias, J.F., Fernandez, W.S., Boufleur, L.A., dos Santos, C.E.I., Amaral, L., Yoneama, M.L., Dias J.F., 2009. Biomonitoring study of seasonal anthropogenic influence at the Itamambuca beach (SP, Brazil), Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 267, 1960-1964.
EPA (Environmental Protection Agency), 1994. Interim guidance on interpretation and implementation of aquatic life criteria for metals. U.S. Environmental and implementation of aquatic life criteria for metals.
Farkas, A., Salanki, J., Specziar, A., 2003. Age and size specific patterns of heavy metals in the organs of freshwater fish Abramis brama populating a Low-contaminated site. Water Research 37, 959-964.
Filazi, A., Baskaya, R., and Kum, C., 2003. Metal concentration in tissues of the Black Sea fish (Mugil auratus) from Sinop-Icliman, Turkey. Human and Experimental Toxicology 22, 85-87.
Habibian, T., 2008. Survey of biological accumulation of heavy metals (lead, zinc, nickel) in Johnius elangerii muscle and sediments of Musa estuary (Mahshahr and Muawi). MSC thesis Islamic Azad University, Ahwaz branch. (In Persian)
Heidari, C., Khalilipour, O., Aghah, H., Zolgharnein, H., Hossieni, M., 2017. Survey of the Morphometric variation on Mudskipper (Boleophthalmus dussumieri) in the Coastal Areas of Khuzestan, Journal of Animal Environment 9(3), 285-290. (In Persian)
Hosseini, M., Nabavi, S.M.B., Golshani, R., Nabavi, S.N., Raeisi Sar Asiab, A., 2016. The concentration of heavy metals Cd, Co, Pb, Cu and Ni in sediment, liver and muscles of flounder Psettodes erumei from Busheher Province, Persian Gulf. Journal of Animal Research 28(4), 441-449. (In Persian)
Hosseinkhezri, P., Tashkhourian. J., 2011. Determination of heavy metals in Acanthopagrus latus (Yellowfin seabream) from the Bushehr seaport (coastal of Persian Gulf), Iran. International Food Resource Journal 18, 791–794.
Javed, M., and Usmani, N., 2017. An Overview of the Adverse Effects of Heavy Metal Contamination on Fish Health. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences 89, 389-403.
Javid, A.H., 2008. Identify and measure oil organic pollutants (PAHs, BTEX) and heavy metals nickel, vanadium and mercury in air, water, sediments and organisms in the four operational areas, the research and development Part, Iranian Continental shelf petroleum, 35 pages. (In Persian)
Karadede, H., Oymak, S.A., Unlu, E., 2004. Heavy metals in Mullet, (Liza abu), and Catfish, (Silurus triostegus), from the Ataturk dam lake. Journal of Environment International, 30(2), 183-188.
Kheirvar, N., Dadolahi Sohrab, A., 2011. Heavy Metals (Ni, Pb, Cd, & Cu) Concentrations in Barbus grypus and Sediments from Arvand River. Journal of Environmental Science and Technology, 12(2), 123-131. (In Persian)
Koosej, N., Rahmani, A., Kamrani, E., Taherizadeh, M.R., 2012. Determination and Measurement of Cadmium Concentration in Muscle of Periophthalmus Waltoni in Persian Gulf Region. Journal of Fisheries 64(4), 333-343. (In Persian)
Koushafar, A. , Savari, A. , Sakhaii, N. , Archangi, B. , KarimiOrgani, F., 2021. Compare the bioaccumulation of heavy metals Liza abu (Liza abu) and yellow fin seabream (Acanthopagrus latus) Bahmanshir River in summer and winter. Marine Science and Technology 20(1), 48-60.
Lionetto, M.G., Caricato, R., Giordano, M.E., Pascariello, M.F., Marinosci, L., Schettino., T., 2003. Integrated use of biomarkers (acetylcholinesterase and antioxidant enzymes activities) in Mytilus gallo provincialis and Mullus barbatus in an Italian coastal marine area. Marine Pollution Bulletin 46(3), 324-330.
Long, E.R., MacDonald, D.D., Severn, C.G., Hong, C.B., 2000. Classifying probabilities of acute toxicity in marine sediments with empirically derived sediment quality guidelines. Chemistry 19, 598-601.
Macfarlane, G.R., Booth, D.J., 2003. Estuarine macro-benthic community structure in the Hawkesbury, river Australia: Relationships with sediment physicochemical and anthropogenic parameters. Environmental Monitoring and Assessment 72, 51-78.
Mahadevan, G., Sachin, M., Gosavi, Giri., Bhavan, Sreekanth., Gladston, Y. and Murugesan, P., 2021. Demographics of Blue-spotted Mudskipper, Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770) from Mudflats of Sundarbans, India, Thalassas. An International Journal of Marine Sciences.
Marquenie, J.M., 1985. Bioavailability of micro pollutants Environmental Technology, Environmental technology letter: 6, 1-11, 351-358.
Mokarram, M., Obeidi, R., Doulah, A.H., Ziaeian, and Nourbakhsh, H., 2021. Investigation of some heavy metals contaminations in the Asalouyeh and its effect on fish muscle (Scomberomorus guttatus and Brachirus orientalis) in GIS. Journal of Marine Biology 12(1), 83-96.
Mora, S.D., Fowler, S.W., Wyse, E., Azemard, S., 2004. Distribution of heavy metals in marine bivalves, fish and coastal sediments in Gulf and Gulf of Oman, Marine Pollution Bullten 49, 410-424.
Mwamburi J., 2016. Chromium Distribution and Spatial Variations in the FinerSediment Grain Size Fraction and Unfractioned SurficialSediments on Nyanza Gulf, of Lake Victoria (East Africa). Journal of Waste Management 2016, 1-15.
Nassirabady, N., Ghotbeddin, N., Roomiani, L., 2020. Identification and the First Record of Marine bacteria Mudskippers Boleophthalmus dussumieri (Valenciennes, 1837) by 16S rRNA on the Northern Intertidal areas of Persian Gulf, Iran. Research Square.
Nemr, A., Sikaily, A., Khaled. A., 2007. Total and leachable heavy metals in muddy and sandy sediments of Egyptian Coast along Mediterranean Sea. Environmental Monitoring Assessment 129, 151-168.
Pari Zanganeh, A., Lakhan, C., 2007. A Survey of heavy metal concentrations in the surface sediments along the Iranian coast of the Caspian Sea. Water and Wastewater 18(3), 2-12. (In Persian)
Parvaneh, M., Khaivar, N., Nikpour, Y., Nabavi, S., 2011. Heavy metals (Hg,Cd,Pb,Ni,Cu) concentrations in Euryglossa orientalis and sediments from Khur-e-Musa Creek in Khuzestan Province. Iranian Scientific Fisheries Journal 20(2),17-26. (In Persian)
Parvathi, K., Shivakumar, P., Sarasu, M.R., 2011. Sublethal effects of Chromium on some biochemical profiles of fresh water teleost, Cyprinus carpio. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology 2(1), 295-300.
Povlesen, E., Alshabrawy, M.M., Shindy, M.A., Abu El-Seoud, A., 2003. Heavy metals and hazardous organic pollutants in sediments and mussels in the Gulf of Suez, 1999 and 2001, 4th International Conference and Exhibition for Environmental Technologies: Environment 2003, Cairo International Conference Center.
Pazira A., Khosravi O., 2016. A comparison of bioaccumulation of heavy metals Nickel and Cadmium in muscle tissues of two species of (Scomberomorus commerson) and (Scomberomorus guttatus) in Bushehr seaport. Journal of Marine Biology 7(4), 79-89. (In Persian)
Ruilian, Y., Xing, Y., Yuanhui, Z., Gongren, H., Xianglin, T., 2008. Heavy metal pollution in intertidal sediments from Quanzhou Bay, China. Journal of Environmental Sciences 20, 664-669.
Saglam, D., Atli, G., Dogan, Z., Baysoy, E., Gurler C., Eroglu A., Canli, M., 2014. Response of the antioxidant system of freshwater fish (Oreochromis niloticus) exposed to metals (Cd, Cu) in differing hardness. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14, 43-52.
Saha, M., Sarkar, S.K., Bhattacharya, B., 2006. Interspecific variation in heavy metal body concentrations in biota of Sunderban mangrove wetland, northeast India. Environment International 32, 203–207.
Salemi, M., Hosseini Alhashemi, A., 2017. Bioaccumulation of Heavy Metals (Cadmium, Chromium, Nickel, Zinc), in Cyprinus carpio Fish. Journal of Animal Ecology 9(4), 35-45. (In persian)
Salman, N.A., 2011. Assessment of environmental toxicity in Iraqi Southern marshes using fish as bio-indicators. Ekologija 57(1), 21-29.
Sayadi, M.H., Sayyed, M.R.G., 2010. Comparative assessment of baseline concentration of the heavy metals in the soils of Tehran (Iran) with the comprisable reference data. Environmental Earth Science 63(6), 1179-1188.
Seham, A.I, Soad A.M., 2005. Effect of heavy metals accumulation on enzyme activity and histology in liver of some Nile fish in Egypt. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries 9, 203-219.
Shaheen T., Akhtar, T., 2012. Assessment of chromium toxicity in Cyprinus carpio through hematological and biochemical blood markers. Turkish Journal of Zoology 36, 682-690.
Sposito, G., Lund, L.J., Chang, A.C., 1982. Trace metal chemistry in arid-zone field soils amended with sewage sludge: I. Fractionation of Ni, Cu, Zn, Cd and Pb in soil phases. Soil Science Society of American Journal 46, 260-264.
Sutherland, R.A., 2000. Bed sediment-associated trace metals in an urban stream, Oahu, Hawaii. Environmental Geology 39, 611-637.
Tam, N.Y., and Wong, Y.S., 2000. Spatial variation of Heavy metals in surface sediments of Hong Kong mangrove swamps. Journal of Environmental Pollution 110(2), 195-205.
USEPA, (U.S. Environmental Protection Agency). 2004. The Incidence and Severity of Sediment Contamination in Surface Waters of the United States. EPA-823-R-04-007, Washington, DC.
Vinodhini, R, Narayanan, M., 2009. The impact of toxic heavy metals on the hematological parameters in common carp (Cyprinus carpio L.). Iranian Journal of Environmental Health Science Engineering 6, 23-28.
WHO, 2004. Guidelines for drinking water. 3rd Edition Vol. 1-World Health Organization- http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/GDWQ2004web.
Yekrangi, M., Rahmani, A., Keikhani, M., Koosej, N., 2014. Investigation and measurement of heavy metals (iron and copper) in the muscle tissue of Periophthalmus waltoni in the Persian Gulf. The first national conference on new technologies in chemistry and chemical engineering, IRAN. (In Persian)
Zhang, Q., Jimenez, J.L., Canagaratna, M.R., Allan, J.D., Coe, H., Ulbrich, I., Alfarra, M.R., Takami, A. M. Middlebrook, Y. L. Sun, K. Dzepina, E. Dunlea, K. Docherty, P. F. DeCarlo A., 2007. Ubiquity and dominance of oxygenated species in organic aerosols in anthropogenically-influenced northern hemisphere mid-latitudes. Geophysical Research Letters 34, L13801.