ارزیابی نگرش و تمایل به پرداخت شهروندان مهاجران برای بهبود کیفیت هوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

وجود بحران آلودگی هوا در کشورهای در حال توسعه، ضرورت انجام مطالعات همه جانبه در این زمینه را بوجود می‌آورد. شهر جدید مهاجران از شهرهای تازه تأسیس در استان مرکزی است، که منابع آلوده‌کننده این شهر اکثراً منابع نقطه‌ای و غیر قابل انتقال هستند. این منابع آلوده‌کننده در کنار دیگر عوامل آلوده کننده قرار گرفته و باعث آلودگی هوای این شهر شده است. در مطالعه حاضر هدف، برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد برای بهبود کیفیت هوای شهر مهاجران و تعیین عوامل مؤثر برتمایل به پرداخت افراد است. در این مطالعه، برای برآورد تمایل به پرداخت افراد از روش ارزش‌گذاری مشروط و مدل لوجیت استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز از تکمیل 362 پرسشنامه دو گانه دو بعدی به صورت رو در رو، در سال 1399 در شهر مهاجران استخراج شده است. نتایج پژوهش نشان داد متغیر درآمد خانوار، سن، سابقه بیماری بخاطر آلودگی هوا و شاخص نگرش و تمایلات زیست‌محیطی پاسخ‌گویان تأثیر مثبت و متغیر مبلغ پیشنهادی تأثیر منفی و معنی‌داری بر تمایل به پرداخت افراد دارند. همچنین، متوسط تمایل به پرداخت پاسخ-گویان برای بهبود کیفیت هوای این شهر 12838 تومان ماهانه بدست آمد. متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانوار 49170 تومان و ارزش کل اقتصادی 3135 میلیون تومان در سال برآورد گردید. لذا این موضوع توجه بیشتر مسئولین را در برنامه‌ریزی‌های شهری می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment attitudes and factors affecting the willingness of Mohajeran citizens to pay to improvement of air quality

نویسندگان [English]

  • Omid Ali Adeli
  • Hadi Arabi
  • sanaz Rahimi kahkashi

Islamic Economics Group,School of Economics and Management, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

. The existence of air pollution crisis in developing countries necessitates a comprehensive study in this field. The new city of Mohajeran is one of the newly established cities in Markazi province, where the sources of pollution in this city are mostly point and non-transferable sources. These sources of pollution, along with other polluting factors, have caused air pollution in this city. In the present study, the aim is to estimate the willingness of people to pay to improve the air quality of Mohajeran and to determine the factors affecting the willingness to pay. In this study, the conditional valuation method and the logit model have been used to estimate the willingness of individuals to pay. The required data have been extracted from the completion of 362 face -to – face two dimensional questionnaires in 1399 in the city of Mohajeran. The results showed that the variables of household income, age, history of disease due to air pollution and the index of attitudes and environmental tendencies of the respondent have a positive effect and the variable of the proposed amount has a negative and significant effect on the willingness to pay. Also, the average willingness of respondents to improve the air quality of this city was 12838 Tomans per month. The average willingness to pay monthly is 49170 Tomans per household and total economic value of 3135 million Tomans per year. Therefore, this issue requires more attention of officials in urban planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Conditional valuation"
  • " Willingness to pay"
  • " Logit model"
  • "Mohajeran city"
  • "Air pollution"
Adeli. O., Ansari Samani. H., Fereydoni. N., Zare Qaleh Sidi. R., 2017. Estimation of reational value of Bamoo National Park in Fars province using conditional valuation method. Journal of Enviromental Science Studies, 2(1), 87 – 100. (In. Persian)
Ahmadi. H., Mehrgoo. M., 2019. Comparative study of traditional urban planning with modern urban planning: Case study (new city of mohajeran and shazand city). Journal of Urban planning knowledge, 4(3), 33- 52. (In. Persian)
Amirnejad. H., Ajdari. S., 2011. Comparison of the use of logit, probit and tobit in the economic valuation of environmental resources: Case study estimating the rotational value of the lost paradise area of Fars province. Journal of Agricultural Economics, 5(3), 95 - 119. (In. Persian)
Asheim GB., 2000. Green national accounting: Why and how?, Journal of Environment and Development Economics. 5, 25 -. 48.
Bashi. M., 2016. Estimating the willingness of tourists to pay for the ancient waterfalls of Shushtar. Master Thesis in Economics, Shahid Chamran University. (In Persian)
Bateman, I. J., Lalangford, L.H., Turner, R. K., Willis, K. G. and Garrod, G.D., 1995. Elicitation and Truncation Affects in Contingent Valuation Studies. Journal of Ecological Economics, 12, 161 - 179.
Bogale, A. 2011. Valuing Natural Forest Resources: An Application of Contingent Valuation Method on Adaba - Dodola Forest Priority Area, Bale Mountains, Ethiopia. Journal of Sustainable, 30(6), 518 - 542.
Bostan, Y., Fatahi Ardakani, A., Fehresti Sani, M., & Sadeghinia, M., 2018. A Pricing Model for Value of Gas Regulation Function of Natural Resources Ecosystems (Case Study: Sheikh Musa Rangeland, Mazandaran Province, Iran). Journal of Rangeland Science (JRS), 8(2), 186 – 200. (In Persian)
Cameron, T. A., and Quiggin, J., 1994. Estimation Using Contingent Valuation Data from a Dichotomous Choice with Follow – Up Questionnaire. Journal of Environmental Economics and Management, 27, 218 -234.
Fatahi Ardalani, A., 2014. Basics of economic valuation of natural resources. Ardakan University Press. (In Persian)
Guo, D., Wang, A., Zhang, A, T., 2020. Pollution exposure and willingness to pay for clean air in urban China. Journal of Enviromental Management. 261: 110174.
Hatami, M., 2012. Estimating the recreational value of Yazd Mountaing Park. Master Thesis in Agricultural Engineering, majoring in Agricultural Economics, payame Noor University, Karaj Branch. (In Persian)
Joharian, Z., 2018. Estimating the willingness of residents of Ilam to pay to reduce environmental damage caused by dust. Master Thesis of the Faculty of Agriculture, Urmia University. (In Persian)
Karamlachab, A., 2014. Valuation of air quality improvement in Ahvaz city (Case study: Dust phenomenon). Master Thesis in Environmental Economics Engineering, Tabriz University of Agriculture. (In Persian)
Karamooz, A., Fattahi Ardakani, A., Fehresti, M., & Neshat, A., 2018. Estimating economic and environmental consequences of extraction from underground water (Case: Ardakan County). Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49 (2), 203 – 213. (In Persian)
Lee, K., 2008. Opportunities for Green Marketing: Young consumers. Journal of Marketing Intelligence and planning. 26 (6), 573 – 583.
Nick, H., Shogren Jason, F., and Ben, W,. 1997. Environmental Economics in Theory and Practice.
Osundare, F,O., Oluwatusin, F, M., Toluwase, S, O, W., Adekunmi, A, O., Ajiboye, A. Arifalo, S, F., 2020. An Evaluation of Accessibility and Willingness to Pay for Water by Rural Households in Ondo State, Nigeria. Journal of Agriculture and veterinary Science, 13 (5), 34 - 41.
Qanavati, H., Fattahi Ardakani, A., Neshat, A., 2018. Evaluation of economic damages of dust phenomenon on human enviroment (case study: Ardakan). Journal of Enviromental sciences, 16 (1), 141 – 157. (In Persian)
Rasoolpour Arabi, M., 2017. Recreational valuation of Babolsar city beaches using conditional valuation method.  Master Thesis in Economics, majoring in Environment, University Allameh Tabatabai. (In Persian)
Sajjadian, M., Neshat, A., Fattahi Ardakani, A., 2020. Economic study of the possibility of improving air quality in the metropolis of Arak. Journal of Agricultural Economics Research, 12(2), 19 – 34. (In Persian)
Sharzei, Gh., Jalili, P., 2013. Selection modeling, a new approach to valuing environmental goods (Case study: Gancnameh of Hamedan). Journal of Economic Research, 3, 1 – 18. (In Persian)
Souri, A., 2012. Advanced econometrics, First Edition, Cultural Studies Publications, Volume 2. (In Persian)
Tavakoli Rad, Gh., 2017. Estimation of economic _ recreational value of a complete forest park using conditional valuation method. Master Thesis in Economics majoring in Enviromental Economics, University of Economic Allameh Tabatabai. (In Persian)
Vahhabi Rad, Sh., 2016. Estimating the value of improving air quality in the southwest of Tehran. Master Thesis in Agricultural Engineering majoring in Agricultural Economics, University Urmia. (In Persian)
Xu, F., Wang, Y., Xiang, N., Tian, J., Chen, L., 2020. Uncovering the willingness-to-pay for urban gree space conservation: A survey of the capital area in China. Journal of Resources, Conservation& Recycline, 162: 105053.
Yang, X., Cheng, L., Chang, B., Lebailly, Ph., Azadi, H., 2018. Urban residents willingness to pay for corn straw burning ban in henan, china: Application of payment card. Journal of cleaner production. 193(20), 478 – 471.