ارزیابی آلودگی صوتی مناطق 3 و 4 شهر اصفهان ناشی از ترافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران؛

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

آلودگی صوتی یکی از مهم‌ترین مشکلات زیست‌محیطی در کلان شهرهاست که در ابعاد مختلف روانی و جسمی، سلامتی انسان را به مخاطره می‌اندازد. شهر اصفهان همانند سایر شهرهای بزرگ به دلیل تردد وسایل نقلیه و فقدان مکانیسم موثر در محدود کردن استفاده از وسایل نقلیه‌ی شخصی با مشکل ترافیک مواجه است. هدف از این تحقیق بررسی و پهنه‌بندی انتشار آلودگی صوتی در مناطق 3 و 4 اصفهان بود. 16 ایستگاه انتخاب و پارامترهای صوتی در سه نوبت از شبانه روز طی دو فصل زمستان و بهار به وسیله دستگاه صوت‌سنج بروئل و کجایر اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که در دی ماه بیشترین آلودگی متعلق به ایستگاه بعد از پل بزرگمهربا 100 دسی‌بل و کمترین آلودگی متعلق به ایستگاه‌های قبل از خیابان رکن الدوله و بعد از چهارراه آپادانا با 69 دسی‌بل بود. بیشترین آلودگی در بهمن در ایستگاه پل بزرگمهر در محدوده پارک با 103 دسی‌بل بود. ایستگاه بعد از خیابان مبارزاندر اسفندماه بیشترین میزان آلودگی را داشت. در فروردین بیشترین آلودگی متعلق به ایستگاه پل بزرگمهر در محدوده پارک به میزان 106 دسی‌بل بود. آلوده ترین ایستگاه در اردیبهشت شماره 12 (پل بزرگمهر در محدوده پارک ) با 107 دسی‌بل بود. در خردادماه بیشترین آلودگی متعلق به ایستگاه‌های شماره 1، 2، 9، 10 و 11 بود. نتایج پهنه بندی انتشار آلودگی صوتی نشان داد که بیشترین محدوده انتشار آلودگی صوتی در محدوده خیابان بزرگمهر و میدان احمدآباد بوده است که با دور شدن از خیابان اصلی میزان انتشار صوت کاهش می‌یابد. ابزار پهنه بندی انتشار صوت به عنوان یک ابزار کارآمد و مفید می باشد. نتایج این مطالعه به عنوان مرجع و راهنما برای برنامه ریزی و وضع قوانین در آینده در مورد محدوده مجازصوت در محیط های شهری مفید و کاربردی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment the distribution of noise pollution due to traffic in regions 3 and 4 of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Ghafoori 1
  • Mozhgan Ahmadi Nadoushan 2
  • Minoo Moshtaghie 2

1 Department of Environmental Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Department of Environmental Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran;

چکیده [English]

Noise pollution is one of the most important environmental problems in metropolitan areas which, threats humans' health in different aspects of mental and physical. Isfahan like other large cities faces to traffic congestion due to vehicles traffic and lack of an effective mechanism to restrict the use of personal vehicles. The purpose of this study was to investigate and map the distribution of noise pollution in areas 3 and 4 of Isfahan to determine the critical points. 16 stations were selected, and sound parameters were measured three times a day during the winter and spring by Bruel & Kjaer sound meter. The results showed that the highest rate of pollution in January recorded in station near Bozorgmehr bridge was 100 dB and the lowest pollution recorded in station before Roknodoleh street and station after Apadana intersection with 69 dB. The highest level of pollution in February was in station near Bozorgmehr bridge at 103 Db. In March, stationafter Mobarezan street had the highest pollution. In April, the highest pollution rate belonged to station near Bozorgmehr bridge at 106 dB. In June, stations 1, 2, 9, 10 and 11 were the most polluted stations w. The results of noise pollution emission mapping using Inverse distance weighted method showed that the highest noise emission was in the area of Bozorgmehr and Ahmadabad Square, which decreased with the distance from the main street. Geostatistical tools for preparing the map of sound dispersion is an useful tool. Results of this study are useful as reference and guideline for future planning and regulations on noise limit to be implemented for urban areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • noise pollution
  • traffic
  • Inverse distance weighted (IDW)
Abbaspour, M., Karimi, E., Nassiri, P., Monazzam, M. R., Taghavi, L., 2015. Hierarchal assessment of noise pollution in urban areas – A case Study. Transportation Research Part D 34, 95–103.
Ajoku, B. C., Amadi-Wali, O., 2019. Analysis of Noise Pollution Levels across Land Use Types in Port- Harcourt Metropolis, Rivers State, Nigeria. IOSR Journal of humanities and social science 24, 22-31.
Barber, J. R., Burdett, C. L., Reed, S. E., Crooks, K. R., Theobald, D. M., Fristrup, K. M., 2011. Anthropogenic noise exposure in protected natural areas: estimating the scale of ecological consequences. Landscape Ecology 26, 1281-1295.
Boroiu, A. A., Boroiu, A., & Neagu, E. 2018. Identifying ways to reduce urban noise pollution by road noise prediction. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (444 (7), p. 072020). IOP Publishing.
Bostanci, B., 2018. Accuracy assessment of noise mapping on the main street. Arabian Journal of Geosciences 11, 1-12.
Dzhambov, A. M., Dimitrova, D. D., 2014. Urban green spaces' effectiveness as a psychological buffer for the negative health impact of noise pollution: a systematic review. Noise and Health 16(70), 157-163.
Ghojogh Nejad, P., Ahmad, A., Safitri Zen, I., 2019. Assessment of the interpolation techniques on traffic noise pollution mapping for the campus environment sustainability. International Journal of Sustainable Built Environment 6, 147–159.
Habib, L. E., Bayne, M., Boutin, S. 2007. Chronic industrial noise affects pairing success and age structure of ovenbirds Seiurus aurocapilla. Journal of Applied Ecology, 44, 176-184.
Jamshidi, S., Mohammadzadeh, M., Ghofrani, M. 2017. Site selection and analysis the sources of air pollutants in Isfahan metropolitan area using spatial information system, 7th international conference on sustainable development and urban construction, Tehran.
Kardan, O., Gozdyra, P., Misic, B., Moola, F., Palmer, L. J., Paus, T., Berman, M. G., 2015. Neighborhood greenspace and health in a large urban center. Scientific reports 5, 110-116.
Keyel, A. C., Reed, S. E., McKenna, M. F., Wittemyer, G., 2017. Modeling anthropogenic noise propagation using the Sound Mapping Tools ArcGIS toolbox. Environmental Modelling & Software 97, 56-60.
Khayami, E., Mohammadi, M., Bahadori, M.S., Hasani, F., Ghorbani, A. 2019. Evaluation and Zonation of Noise Pollution in Vakil-Abad Highway, Mashhad, Iranian Journal of Natural Resources 72 (1), 73-83.
Kondo, M. C., Fluehr, J. M., McKeon, T., Branas, C. C., 2018. Urban green space and its impact on human health. International journal of environmental research and public health 15, 445-452.
Lezhneva, E., Vakulenko, K., Galkin, A., 2019. Assessment of traffic noise pollution due to urban residential road transport. Romanian Journal of Transport Infrastructure 8, 34-52.
Liu, M., Huang, X., Xue, G., 2016. Effects of double layer porous asphalt pavement of urban streets on noise reduction. International Journal of Sustainable Built Environment 5, 183-196.
Majidi, F., Khosravi, Y., Abedi, K., 2019. Determination of the Equivalent Continuous Sound Level (Leq) in Industrial Indoor Space Using GIS-based Noise Mapping. Journal of Human, Environment, and Health Promotion 5, 50-55.
Marathe, P.D., 2012. Traffic noise pollution. IJED 9, 63-68.
Montes-González, D., Vílchez-Gómez, R., Barrigón-Morillas, J. M., Atanasio-Moraga, P., Rey-Gozalo, G., & Trujillo-Carmona, J., 2018. Noise and Air Pollution Related to Health in Urban Environments. Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings 2, 1311-1319.
Morillas, J. M. B., Gozalo, G. R., González, D. M., Moraga, P. A., Vílchez-Gómez, R., 2018. Noise pollution and urban planning. Current Pollution Reports 4, 208-219.
Moteallemi A., Bina, B., Minaei, M., Mortezaie, S., 2017. The Evaluation of Noise Pollution at Samen District in Mashhad, Khorasan Razavi Province, Iran using Geographic Information System. Int J Occup Hyg 9(4), 179-185.
Nasiri, M., Fallah, A., Nasiri, B., 2012. The effects of tree species on reduction of the rate of noise pollution at the edge of Caspian forest roads. Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ) 14, 1021–1026.
 Nouri, A., Shahmoradi, B., Darvishi, E., Gholami, M., Hajimirzaie, S., Nasri, O., Ghaderi, R., 2016. Evaluation of noise pollution in Parks of Sanandaj City and zoning with Geographic Information System. Journal of Advances in Environmental Health Research 4, 206-212.
Oyedepo, S.O., Adeyemi, G.A., Olawole, O.C., Ohijeagbon, O.I. Fagbemi, O.K., Solomon, R. Ongbali, S.O. Babalola, O.P., Dirisu, J.O. Efemwenkiekie, U.K., Adekeye, T. Nwaokocha, C.N., 2019. A GIS – based method for assessment and mapping of noise pollution in Ota metropolis, Nigeria, MethodsX 6, 447-457.
Payandenia, M., 2016. “Modeling the role of green space in reducing noise pollution using artificial neural network and nephropathy (Case study of Isfahan)”, M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch.
Putland, R. L., Constantine, R., Radford, C. A., 2017. Exploring spatial and temporal trends in the soundscape of an ecologically significant embayment. Scientific reports 7, 1-12.
Raap, T., Pinxten, R., Casasole, G., Dehnhard, N., Eens, M., 2017. Ambient anthropogenic noise but not light is associated with the ecophysiology of free-living songbird nestlings. Scientific reports 7(1), 1-8.
Rahimi, F., Sadeghi-Niaraki, A., Ghodosi, M., 2020. Assessment of noise pollution in region 16 of Tehran. Environmental Sciences 17, 179-192.
Taghizadeh, R., Zare, M., Zare, S., 2013. Mapping of noise pollution by different interpolation methods in recovery section of Ghandi telecommunication Cables Company. JOHE. 2 (1 and 2), 1-11.
Tervo, O. M., Christoffersen, M. F., Simon, M., Miller, L. A., Jensen, F. H., 2012. High source levels and small active space of high-pitched song in bowhead whales (balaena mysticetus). PLOS ONE Journal 12, 52-72.
Zhang, X., Zhao, M., Dong, R. 2020. Time-series prediction of environmental noise for urban IoT based on long short-term memory recurrent neural network. Applied Sciences 10, 1-18.