تمایزات بهره برداران نظام کشاورزی متعارف و زیستی استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانش آموخته دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه کشاورزی زیستی به ‌عنوان جایگزین کشاورزی متعارف به همراه کاهش خطرهای محیط زیست، یکی از راهکار های کاهش مشکلات زیست محیطی و سلامت جامعه است. بنابراین، هدف این مطالعه، بررسی تمایزات بهره برداران نظام کشاورزی متعارف و زیستی استان البرز بود. جامعة آماری پژوهش زارعان استان البرز بودند (8312=N) که با استفاده از روش نمونه ‌گیری تصادفی با انتساب متناسب بر مبنای سهم شهرستان از کل 148 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ‌ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با کسب نظر از پانل متخصصان تأیید شد. نتایج نشان داد که بیش تر کشاورزان زیستی (7/71 درصد) در مقایسه با متعارف (4/53 درصد) ساکن شهر بودند و سن کمتری داشتند. همچنین، همه کشاورزان زیستی باسواد بودند. نتایج آزمونt نشان داد که بین دو گروه کشاورزان زیستی و متعارف از نظر سن، سطح تحصیلات، سطح زیر کشت، میزان درآمد و سابقه کار کشاورزی تفاوت معنی ‌داری وجود داشت. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که سن و سطح زیرکشت به ترتیب بیشترین اهمیت را در تمایز کشاورزان زیستی و کشاورزان متعارف داشته ‌اند. بنابراین، تشویق جوانان روستایی و انجام فعالیت ‌های کشاورزی به وسیله آن‌ ها باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The differentiation of stockholders of the conventional and bio-agricultural system in Alborz province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shafiee 1
  • Mahdieh Sadat Mirtorabi 2
  • Ahmad Rezvanfar 3

1 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Crop Sciences, Sari University of Agricultural Sciences &Natural Resources

2 Department of Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran

3 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran

چکیده [English]

Nowadays bio-agriculture as an alternative to conventional agriculture with decreasing environmental Nowadays bio-agriculture as an alternative to conventional agriculture with decreasing environmental hazards is one of the solutions to .reduce environmental problems and Community health. Therefore, the purpose of this study was to investigate the differentiation of stockholders of a conventional and bio-agricultural system in Alborz province. The statistical population of this research consisted of all farmers in Alborz province (N=8312) which selected by proportional stratified random sampling method and 148 farmers (103traditionaaal farmers and 45 biofarmers) were selected as a sample. Data were collected by a questionnaire including demographic and economic that validity of it was obtained by a panel of experts. The results showed that the majority of biological farmers were urban residents and younger in comparison with conventional farmers. Also, all of the biological farmers were literate. The results of t-test showed that there was a significant difference between two groups of biological and conventional farmers regarding age, education level, cultivated area, income level, and agricultural experience. The results of the discriminant analysis showed that the age and cultivated area respectively were the most important in differentiating between the biological farmers and the conventional farmers. Therefore, encouraging rural youth and carrying out agricultural activities by them should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discriminant analysis
  • bio fertilizer
  • conventional agriculture
  • environmental