بررسی تاثیر کاربرد گچ و تلقیح میکروبی بر زمان رسیدن کمپوست پیت نیشکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

افزایش پسماند‌ها به خصوص پسماند‌های کشاورزی در دهه‌های اخیر به عنوان یک چالش مهم در زندگی بشری به‌شمار می‌آید. کمپوست کردن روش مناسبی برای مدیریت و ساماندهی پسماند‌ها می‌باشد. هدف از این پژوهش تاثیر تلقیح میکروبی و کاربرد گچ بر فرآیند تولید کمپوست پیت نیشکر و کوتاه شدن زمان رسیدن آن بود. این پژوهش در شرایط آزمایشگاهی با دو فاکتور کاربرد گچ (شامل سطوح 10، 5 و یک درصد وزنی گچ) و فاکتور میکروبی (شامل چهار سطح شاهد، تلقیح با کنسرسیوم باکتری، تلقیح با کنسرسیوم قارچ همچنین تلقیح همزمان کنرسیوم قارچ و باکتری) به‌صورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح پایهءکاملاً تصادفی و در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تلقیح میکروبی همراه با کاربرد گچ موجب افزایش معنی دار (P≤0.05) مقدار EC و درصد تجزیه (به ترتیبds m-1 89/3 و 16/49% حاصل از تلقیح با کنسرسیوم قارچ و باکتری و گچ 10 درصد) گردید. همچنین موجب کاهش pHتیمار‌ها پس از 90 روز انکوباسیون گردید. تلقیح میکروبی و کاربرد گچ منجر به کاهش معنی‌دار (P≤0.05) نسبت C/N پیت نیشکر از 93/90 در تیمار بدون تلقیح میکروبی همراه با گچ 10 درصد به 17/19 در گچ 10 درصد همراه با کنسرسیوم قارچ و باکتری شد. همچنین موجب غنی شدن کمپوست از عناصر فسفر و پتاسیم گردید. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که تلقیح پیت نیشکر توسط قارچ فزاریوم و فانروکت کریزوسپوریوم همراه با باکتری Bacillus subtilis و Bacillus firmus همراه با کاربرد 10 درصد گچ سرعت تجزیه ترکیبات پیت نیشکر را افزایش داد و موجب کاهش زمان کمپوست شدن گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of gypsum application and microbial inoculation on the time of arrival of sugar cane pepper compost

نویسندگان [English]

  • Hasan Sorkhe 1
  • Abdolamir Moezzi 2
  • Naeimeh Enayatizamir 2

1 M.Sc. Student, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Increasing wastes, especially agricultural waste in recent decades, is a major challenge in human life. To manage and organize waste, composting is an epidemiological approach. Therefore, the aim of this study was to evaluation of the effect of gypsum application with microbial inoculation on the sugar cane pepper compost produce process and to shorten its arrival time. This research carried out under laboratory conditions with two factors including gypsum application (including 10, 5 and 1% wt. Of gypsum) and microbial inoculation (including four levels of control, insemination with bacterial consortium, inoculation with fungal consortium, and simultaneous inoculation of fungal and bacterial consortium) as a factorial experiment based on completely randomized design with three replications. The results showed that microbial inoculation with gypsum application significantly increased the EC value and degradation percentage (3.89 ds/m and 49.14%, respectively, from inoculation with the fungal consortium and bacteria and gypsum 10 percent) and also reduced the pH of the treatments after 90 days of incubation. Microbial inoculation and application of plaster resulted in a significant reduction (P≤0.05) of C/N ratio of cane sugar from 90.93 in non-microbial treatment with 10% plaster to 19.17% in gypsum 10% with fungal and bacterial consortium Became. It also enriched the compost from the elements of phosphorus and potassium. In general, the results of this study showed that inoculation of sugarcane pates with feces of Fasarium and Phanerochaete chrysosporium with Bacillus subtilis and Bacillus firmus, with 10% gypsum application, increased the decay rate of sugarcane bith pulp and reduced the time of composting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacillus subtilis
  • Fasarium
  • Phanerochaete chrysosporium
  • Bacillus firmus
  • C/N ratio