استفاده از آنتی اکسیدانت های طبیعی (مواد غیر صابونی) از پساب کارخانجات روغن کشی زیتون به منظور بهبود پایداری بیودیزل در مقابل فساد اکسیداتیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن اوری

2 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده

پساب های روغنی از جمله پساب هایی هستند که باعث آلودگی محیط زیست و آسیب شدید به حیات آبزیان می شود. لذا می توان از آنها در صنعت روغن بیودیزل به عنوان نگهدارنده ها (به تنهایی یا ترکیبی با آنتی اکسیدان های سنتزی) استفاده کرد. بیودیزل یک سوخت جایگزین سوخت دیزل می باشد و از واکنش استری چربی های گیاهی و روغن با استفاده از الکل در حضور یک کاتالیزور، تولید می گردد. مزایای آن کاهش تولید هیدروکربن های نسوخته، کربن مونوکسید، سولفات ها، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای است نسبت به سوخت های معدنی (فسیلی) بسیار حساس تر به اکسیداسیون در طول نگهداری در انبار می باشد. دما ، نور خورشید و اکسیژن عوامل خارجی هستند که فرایند ناخواسته اکسیداسیون را القاء می کنند که منجر به اسیدی شدن سوخت (ایجاد خوردگی در سیستم) و تشکیل صمغ نامحلول و رسوبات افزایش ویسکوزیته می گردد. در این مطالعه، اثر انتی اکسیدانهای طبیعی (مواد غیر صابونی) استخراج شده از پساب کارخانه جات روغن کشی پس از استخراج به تنهایی یا در حضور آنتی اکسیدان سنتزی THBQ به بیودیزل تولید شده از روغن افتابگردان با درصد بالای اولئیک اسید به منظور بررسی افزایش پایداری بیودیزل به فرآیند اکسیداسیون در طول ذخیره سازی با استفاده از آنالیز رنسیمت در °C 110 مورد بررسی قرار گرفت و موثرترین فرمولاسیون در ارائه بالاترین زمان القا مربوط به تاثیر سینرژیستی آنتی اکسیدان طبیعی و سنتزی بود، تعیین گردید. ساختار شیمیایی بیودیزل در حضور آنتی اکسیدان با آنالیز FTIR تعیین شد و بررسی PCA گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using of Natural Antioxidants (USM) Derived From Olive Oil Mill Waste to Improve the oxidative Stability of Biodiesel against Rancidity

نویسندگان [English]

  • sattar tahmasebi enferadi 1
  • Zohreh Rabiei 2
  • maryam Monazah 2
  • Davood Mohammadipour 2

1 National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB),

2 National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

چکیده [English]

Oily wastes are the waste that causes environmental pollution and severe damage to the aquatic life. However they have a great potential to be use as preservative (single or combined with synthetic ones) of Biodiesel.
Biodiesel as an alternative diesel fuel obtained by transesterification of vegetable fats and oils, using alcohol in the presence of a catalyst, has some advantages such as reduced emissions of unburned hydrocarbons, carbon monoxide, sulfates, polycyclic aromatic hydrocarbons, but its drawback, of being more prone to oxidation than petroleum-based diesel fuel, can cause the fuel to become acidic (cause fuel system corrosion) and to form insoluble gums and sediments and consequently to increase its viscosity. In this study, in order to increase the stability of biodiesel based on high oleic acid sunflower oil against oxidation process during the storage and distribution, at the presence of natural antioxidants derived from either sewage of olive oil mill or olive oil, and synthetic antioxidant TBHQ. The stability was detected through rancimat test at 110 °C. The most effective biodiesel formulation in providing higher induction time is for the synergistic effect between natural and synthetic combination. The phenomena were followed and confirmed through FTIR analysis and PCA evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidants (unsaponifiable matter)
  • Biodiesel
  • Oxidation
  • sunflower oil
Alburquerque JA, Gonzalvez J, Garcia D, Cegarra J. (2004). Agrochemical characterization of “alperujo”, a solid by-product of the two-phase centrifugation method for olive oil extraction. Bioresource Technol;91:195–200.
Botella Lucía,  Bimbela Fernando, a Martín, Jesús Loren Arauzo and  Sánchez José L .(2014) Oxidation stability of biodiesel fuels and blends using the Rancimat and PetroOXY methods. Effect of 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol and catechol as biodiesel additives on oxidation stability. Front Chem.: 2: 43.
Bouaid Abderrahim, Martinez Mercedes Aracil, Jose (2007) Long storage stability of biodiesel from vegetable and used frying oils Fuel 86: 596–2602
Dermeche . S., Nadour, M., Larroche. C., Moulti-Mati, F. , Michaud. P. (2013) Olive mill wastes: Biochemical characterizations and valorization Strategies Process Biochemistry:48, 1532
Ertan Alptekin.,Mustafa Canakci., Huseyin Sanli(2014) .Biodiesel production from vegetable oil and waste animal fats in a pilot plant. Waste management: 34,11: 2146–2154

Hoekman, S.K., Brocha, A., Robbins, C., Ceniceros, E., Natarajan, M.  (2012). Review of biodiesel composition, properties, and specifications. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 16 143– 169.

James Pullen, Khizer Saeed (2012)  An overview of biodiesel oxidation stability Renewable and Sustainable   Energy Reviews:16,8: 5924–5950.
Kessler B, Weusthuis R, Witholt B, Eggink G. (2001). Production of microbial polyesters: fermentation and downstream processes. Adv Biochem Eng Biotechnol 71:159–82.
Lafka T-A, Lazou AE, Sinanoglou VJ, Lazos ES. (2011). Phenolic and antioxidant potential of olive oil mill wastes. Food Chem;125: 92–8.
Lopez MJ, Ramos-Cormenzana A. Xanthan (1996). Production from olive-mill wastewaters. Int Biodeterior Biodegrad;38:263–70.
 Masjuki H.H.,  Kalam M.A., Imtenan S.,  Ashraful A.M. (2014) Effect of antioxidants on oxidation stability of biodiesel derived from vegetable and animal based feedstocks  Renewable and Sustainable Energy Reviews:30: 356–370
Niaounakis M, Halvadakis CP.(2006).  Olive processing waste management literature review and patent survey. Waste management series, vol. 5, 2nd ed. Elsevier
Obied HK, Allen MS, Bedgood DR. (2007). Bioscreening of Australian olive mill waste extracts: Biophenol content, antioxidant, antimicrobial and molluscicidal activities. Food Chem Tox 45:1238–48.
Rabiei Z., Tahmasebi Enferadi S., and Vannozzi G.P. (2007) Use of Unsaponifiable Matter of Grape Seed Oil as Antioxidant additive for Biodiesel, international patent number: WO2007/102122.
Ramirez-Verduzco. L.F., Rodriguez-Rodriguez,J.E., A. Jaramillo-Jacob (2012). Predicting cetane number, kinematic viscosity, density and higher heating value of biodiesel from its fatty acid methyl ester. Composition Fuel:91:102-111.
Rana G, Rinaldi M, Introna M. (2003).  Volatilisation of substances after spreading olive oil waste water on the soil in a Mediterranean environment. Agr Ecosys Environ;96:49–58.
Yi-Hung Chen, Yu-Min Luo (2011) Oxidation stability of biodiesel derived from free fatty acids associated with kinetics of antioxidants. Fuel Processing Technology:92:1387–1393