تعیین تقویم شرجی و علل سینوپتیک آن در سواحل جنوب کشور، مطالعه موردی: ایستگاه بندرعباس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آب و هواشناسی شهری از دانشگاه خوارزمی- تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی-گروه آموزشی آب و هواشناسی

3 استاد اقلیم شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار مدعواقلیم شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

از عوامل اصلی محدود کننده‌ی‌شرایط آسایش‌در منطقه‌ساحلی ‌وقوع پدیده شرجی است‌که خود تحت کنترل دما و‌رطوبت است. جهت انجام این پژوهش ایستگاه بندرعباس( به علت فاصله کم تا ساحل) انتخاب شده است. داده های اقلیمی این تحقیق شامل دمای هوا برحسب درجه سانتی گراد،‌ رطوبت نسبی به درصد‌‌ و سرعت باد بر حسب نات می باشد،که آمارداده های ساعتی این پارامترها، از سازمان هواشناسی‌کشور در دوره آماری‌30ساله (2014-1985) دریافت شد.‌‌‌ برای محاسبه این شاخص‌ از فرمول ‌-heat index استفاده شد و پس از محاسبه شاخص گرمایی، نمودار میانگین هر ماه با قدرت تفکیک روزانه و ساعتی از مقادیر شاخص برای ایستگاه تهیه شد. سپس جداول ‌تقویم‌شرجی بدست آمد که ضمن‌مشخص‌نمودن‌‌احتمال‌رخداد شرجی برای هر ساعت از‌روز، سطوح مختلف‌ احتمال‌(تعداد رخداد با احتمال50 تا‌70و70تا90وبالاتر از90)‌نیز مشخص شد. برای تحلیل سینوپتیک از روش محیطی به گردشی استفاده شد. در این پژوهش با استفاده از داده‌های مربوط به مؤلفه‌های، فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل، دما، باد مداری، باد نصف النهاری و رطوبت نسبی، نقشه های فشار سطح دریا، ارتفاع ژئو پتانسیل، نقشه ضخامت، نقشه توزیع رطوبت نسبی و نقشه‌ی چرخندگی(تاوایی) ترسیم و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که استقرار کم‌فشار حرارتی بسیار قوی بر روی خلیج فارس و نیز پرفشارهای بیابان‌های عربستان و ایران مرکزی موجب ایجاد شیو فشاری و انتقال هوای گرم و سوزان به سمت خلیج فارس و درنهایت رخداد شرایط تبخیر شدید دریا شده که شرایط شرجی را فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the sultry calendar and its synoptic causes on the south coast of the country

نویسندگان [English]

  • faranak kahrizi 1
  • Mohammad hossein nasserzadeh 2
  • Bohlool Alijani 3
  • esmael Ahmadi 4
چکیده [English]

The main of the factors limiter the happen the sultry comfort conditions in the coastal zone, which is under the control of the temperature and humidity.‌ The research designed as the country's southern coast within the province of Bandar Abbas, (Because of little distance to the coast) is selected. The climate data used in this study included based on The air temperature, relative humidity percentages, and the wind speed in knots whose hourly Statistics hourly data parameters of the are three synoptic stations in the Persian Gulf coasts the range, of Meteorological Organization in the 30-year period (1985 -2014) of Bandar Abbas stations. This index is of the formula often used to calculate heat index. After calculation of the thermal index chart every month the average both daily and hourly resolution from the index values were provided in the station. ‌ Then, the final tables were obtained which, incidentally, were not specified for the sincere period for every hour of the day, different levels of probability (the number of occurrences with the probability of 50 to 70, 70 to 90, and above 90) was determined. Synoptic analysis method was used for synoptic analysis. In this study, using data related to components, sea level pressure, Geopotential heights, temperature, wind direction, wind speed and relative humidity, sea level pressure maps, Geopotential elevation, thickness map, Relative Humidity Distribution Map and vorticity Map (vorticity) were mapped and analyzed. The results showed that the establishment of a very strong heat Low pressure on the Persian Gulf and the high pressure of the deserts of Saudi Arabia and Central Iran caused an Extend the pressure and the transfer of hot and burning air to the Persian Gulf and, eventually, the occurrence of severe evaporation of the sea, has provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the calendar sultry
  • HI index
  • Climatic comfort
  • synoptic analysis
  • Bandae abass