بررسی وضعیت زیست محیطی خاک و گیاه Astragalus sp. در اراضی اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران، دکترای محیط زیست

چکیده

در این مطالعه غلظت عناصر محلول در خاک و گیاه اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد (Al, As, Ba, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, S, Si, Sr, Zn) و تجمع و انتقال این عناصر در گیاه Astragalus sp. با فاکتور انتقال مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین تغییرات انها از ازمون ANOVA و دانکن استفاده شد. همبستگی عناصر با یکدیگر توسط ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، بیشترین غلظت عناصر مربوط به فلز منیزیوم و آهن در ساقه گیاه و نیکل و کروم نیزکمترین غلظت در خاک را داشتند . براساس داده های به دست امده غلظت متوسط عناصر محلول در نمونه های خاک آنالیزشده به ترتیب: S>Mg>Si>Al>Sr>Mn>Cu>Zn> Pb>Fe>Rb>As> Ba> Mo.، همچنین، میانگین غلظت عناصر Al, As, Ba, Cr, Mn, Mo, Cu, S و Sr در ریشه > ساقه> خاک و میانگین غلظت عناصر Fe, Mg, Ni, Pb, Rb, Si, Zn در ساقه> ریشه> خاک بود. عناصر Zn, Si, Rb, Pb, Ni, Mg, Fe و Ba با فاکتور انتقال بیش از یک توانایی انتقال از ریشه به ساقه و تجمع در اندامهای هوایی گیاه Astragalus sp را دارند بیشترین و کمترین فاکتور انتقال به ترتیب مربوط به سیلیسیم (2.11) و آلومینیوم (0.38) بود. همچنین، ضریب هبستگی قوی (Pvalue < 0.01) – بیش از 50 رصد- بین فلزات با یکدیگر وجود دارد. مطالعه حاضر نشان می دهد Astragalus sp.توانایی جذب عناصر Zn, Si, Rb, Pb, Ni, Mg, Fe و Ba را در اندامهای هوایی خود دارد. عناصر Al, As, Mn, Cu, , Sr, Cr و Mo تجمع بیشتری در ریشه نسبت به اندامهای هوایی نشان داد. که این مساله بیان کننده پتانسیل این گیاه در گیاه‌پایایی و گیاه‌پالایی مناطق آلوده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating heavy metal pollution in soil and plant (Astragalus sp.) in lands around Khotoun Abad melting plant

نویسندگان [English]

  • maryam zareh reshqueih 1
  • Amir Hossein Hamidian 2
  • Bahman Jabbarian Amiri 3
1 student
3 University of Tehran
چکیده [English]

Mining activities and associated metal smelting industries with massive soil displacement and the manipulation of natural ecosystems have Great effects on their surroundings, including the accumulation of heavy metals in the soil. Due to the transfer of metals from the plant as the first ecosystem food chain the amount of bioavailability of metals and their accumulation in plants is important to control and manage pollution in these areas. In this study, the concentration of soluble elements in soil and plant around the Khotun Abad copper smelter (Al, As, Ba, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, S, Si, Sr, Zn), And the accumulation and transfer of these elements in the plant Astragalus sp. was investigated, Using transfer factor. Analysis of variance (ANOVA) was performed on mean concentrations of metals followed by Duncan’s multiple range test. Correlation of elements with Pearson correlation coefficient was investigated. The results showed that the highest metal concentrations were Mn and Fe concentrations in the stem (2324.72 and 2024.30 mg / kg respectively). Both nickel and chromium had the lowest concentration in the soil, which was not detectable. Based on the data obtained, the average concentrations of soluble elements in the analyzed soil samples were: S>Mg>Si>Al>Sr>Mn>Cu>Zn> Pb>Fe>Rb>As> Ba> Mo Also, the average concentration of Al, As, Ba, Cr, Mn, Mo, Cu, S and Sr in the root> stem> soil And the mean concentration of Fe, Mg, Ni, Pb, Rb, Si, Zn in the root> root of stem. The elements of Zn, Si, Rb, Pb, Ni, Mg, Fe and Ba with a transfer factor have more than 1 have ability to transfer from root to stem and accumulate in the aerial parts of Astragalus sp. The highest and lowest transfer factors were respectively Si (2.11 mg / kg) and Al (0.38 mg / kg) respectively. Also, there is a strong correlation coefficient (P value <0.01) - more than 50% - between metals with each other. The present study showed that Astragalus sp. Can accumulate a wide range of concentrations of metals in the soil. It has the ability to absorb Zn, Si, Rb, Pb, Ni, Mg, Fe and Ba in the airial parts. Elements of Al, As, Mn, Cu, Sr, Cr and Mo showed more accumulation in the root than the aerial parts This indicates the potential of this plant in phytoremidation and phytostabilization in the contaminated areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioavailability
  • phytoremidation
  • phytostabilization
  • Khatoon abad melting plant
  • Astragalus sp