تنوع ژنتیکی پایین پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) براساس ژنوم NADH5 میتوکندری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ut

2 دکتری

چکیده

بررسی جایگاه تبارشناختی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌ها از اهمیت به سزایی در برنامه‌ریزی کارامد به منظور حفاظت از حیات وحش برخوردار است. در این میان، گونه های در معرض خطر انقراض که از آنها بر اثر عوامل مختلف جمعیت‌های لک‌های باقیمانده است، از اولویت خاصی برخوردار بوده و تبیین جایگاه و وضعیت ژنتیکی آنها در برنامه‌ریزی بلندمدت برای حفاظت از آنها مؤثر است. در این مطالعه، پلنگ ایرانی با حوزه انتشار وسیع خود در سرتاسر کشور مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی تبارشناختی و تنوع ژنتیکی پلنگ ایرانی، جایگاه ژن NADH5 در ژنوم میتوکندریایی به طول 550 جفت باز با استفاده از دو جفت آغازگر در 38 نمونه بافت از پلنگ از بیوم‌های مختلف کشور مورد تحلیل قرار گرفت. درمجموع سه هاپلوتایپ شناسایی شد. نتایج این مطالعه عدم تمایز ژنتیکی مکانی پلنگ‌ها را در سرتاسر کشور و حتی فراتر از آن در حوزه پراکنش پلنگ ایرانی در مرکز و غرب آسیا نشان داد. بر اساس یافته‌ها، پلنگ ایرانی در مقایسه با سایر زیرگونه‌های پلنگ یا برخی گوشتخواران بزرگ جثه ایران، از تنوع ژنتیکی پایین‌تری برخوردار است. نتایج این مطالعه نشان دهنده اهمیت و ضرورت ارتقای حفاظت در حوزه پراکنش هاپلوتایپ اختصاصی زاگرس به منظور پیشگیری از انقراض آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Low genetic variation of Persian leopard (Panthera pardus saxicolor) based on NADH5 mitochondrial gene

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Farhadinia 1
  • Sohrab Ashrafi 2
  • Hamid Farahmand 1
  • Mohammad Reza Ashrafzadeh 1
  • Mohammad Kaboli 1
1 ut
چکیده [English]

Understanding phylogeography and genetic variation is a crucial to enhance conservation planning of species. Due to high level of fragmentation affecting many endangered species, unveiling their genetic status is prioritized to promote long-term persistence. Accordingly, the current investigation was carried out on a wide-ranging predator, the Persian leopard. We examined sequence variation in the mitochondrial NADH-5 gene with 550 base pairs for 38 leopards from different parts of Iran. Three closely related haplotypes were identified for the entire country. Apart from one commonly found haplotype throughout Iran, south Caucasus and Turkmenistan, two localized haplotypes were sequenced from southern Zagros and eastern Alborz. Our data supported that leopards do now show spatially differentiated genetic variation based on investigated gene in Iran as well as neighboring countries and possess lower genetic diversity comparing to other leopard subspecies or larger carnivores. It is essential to enhance conservation of the Persian leopard within southern Zagros where a specific haplotype occurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian leopard
  • phylogeny
  • NADH5
  • Genetic variation