اثرات زیست محیطی خروج چوب از منظر ترکیب و تنوع زیستی زادآوری (مطالعه موردی: سری گردشی جنگل چوب و کاغذ مازندران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از اسکیدرهای چرخ لاستیکی، عملیاتی معمول برای خروج چوب از عرصه قطع است، هر چند گاهاً سبب بعضی مشکلات زیست محیطی می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چوبکشی بر تنوع زیستی زادآوری درختی و پوشش علفی در اطراف مسیر چوبکشی بوده است. این پژوهش در پارسل 8 سری گردشی از جنگل‌های چوب و کاغذ مازندران به انجام رسید. دو پلات‌ 400 متر مربعی در فواصل منظم در هر طرف مسیر چوبکشی در نظر گرفته شد که در این پلات‌ها 9 میکروپلات 2×2 متر برای اندازه‌گیری تعداد زادآوری درختی و درصد پوشش علفی اندازه‌گیری شد. شاخص‌های تنوع‌ زیستی (Shannon-wiener, Simpson)، شاخص‌های غنا (Menhinick, Margalef) و شاخص یکنواختی (Equitability or Evenness) با استفاده از نرم افزار PAST محاسبه گردید. آنالیز داده‎ها به کمک نرم افزار SPSS به انجام رسید. نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر اسیدیته، هدایت الکتریکی، ازت، پتاسیم، کلسیم و کربن خاک در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی اختلاف معنی‌داری ندارند و همچنین میانگین شاخص‎های تنوع، غنا و یکنواختی در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی اختلاف معنی‎داری ندارد و بنابراین تنوع زیستی زادآوری درختی و پوشش علفی در اثر چوبکشی تغییری نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental effects of wood extraction on composition and biodiversity regeneration (tree and herbaceous cover) (A case study: Gardeshy district of Choob and Kaghaz Mazandaran)

چکیده [English]

The use of wheeled skidders is well accepted practice for the extraction of timber from the forest, but this has tended to cause the greatest environmental problems. The aim of this study was survey wood extraction effects on tree regeneration and herbaceous cover biodiversity. The research location was Gardeshy district of Wood and Paper Co. in Mazandaran Province. Two plots with 400 m2 area considered at regular intervals on each side of the skid trail from skid trail. In this plots nine 2*2 meter microplot were used for counting of tree regeneration and percentage of herbaceous cover. Biodiversity indices (Shanon, Simpson), richness indices (Menhinick, Margalef) and uniformity indices (Equitability or Evenness) were estimated with PAST software, then analyzed data with SPSS software. The results of this study showed that the pH, electrical conductivity, nitrogen, potassium, calcium and carbon of soil were not statistically different at different distances from the skid trail and also biodiversity, richness and uniformity indices for herbaceous species and woody species regeneration don’t have significantly difference in different distance from skid trail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wood extraction
  • tree regeneration
  • herbaceous cover
  • biodiversity