پیش‌بینی توزیع پاییزه و زمستانه بز وحشی در پارک ملی کلاه‌قاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

اولین گام برای حفاظت یک گونه آگاهی از نیازمندی‌های زیستگاهی آن‌ گونه است. مدل‌های مطلوبیت زیستگاه یکی از ابزارهای در دسترس در جهت توسعه‌ی دانش ما در مورد عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه گونه‌ها می‌باشند. بز وحشی گونه‌ا‌ی آسیب‌پذیر است که پراکنش وسیعی در ایران دارد. با این وجود مطالعات اندکی در مورد اکولوژی این گونه صورت پذیرفته است. هدف این مطالعه مدل‌سازی فصلی مطلوبیت زیستگاه و ارتباطات زیستگاهی بز وحشی در پارک ملی کلاه-قاضی بوده است. رویکرد رگرسیون لجستیک با استفاده از نقاط حضور و عدم حضور برای مدل-سازی مطلوبیت زیستگاه به کار گرفته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، ارتفاع از سطح دریا، فاصله تا آبشخور، فاصله تا مناطق مسکونی، فاصله تا جاده‌های عمومی و فاصله تا مسیرهای محیط‌بانی به عنوان با اهمیت‌ترین متغیرها در تعیین مطلوبیت زیستگاه بز وحشی شناخته شدند. بر اساس نقشه‌های مطلوبیت زیستگاه تولید شده در فصل زمستان تمرکز گله‌ها در حاشیه مناطق کوهستانی به چشم می‌خورد. اما در فصل پاییز از این تمرکز کاسته می‌شود و پراکنش افراد شکل یکنواخت‌تری به خود می‌گیرد . مساحت زیستگاه‌های مطلوب در فصل زمستان بیش‌تر از فصل پاییز بود. صحت هر دو مدل زمستانه و پاییزه نشان دهنده کارایی خوب مدل‌هاست. نتایج حاصل شده می‌تواند برای حفاظت بز وحشی در گستره‌ی پراکنش آن به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Winter and summer distribution of wild goat in Kolah-Qazi National Park

نویسندگان [English]

  • neda ranjbar 1
  • Mahmudreza Hemami 2
  • Mostafa Tarkesh 3
  • Javad Shahgholian 4
1 Isfahan university of technology
2 associate professor of IUT
3 assistant professor of IUT
4 graduated MS student of IUT
چکیده [English]

Understanding where threatened species prefer to live and distinguishing their basic habitat requirements are the first priority for any decision making and action plans. Habitat suitability models is one of the available tools for improving this knowledge. Wild goat (Capra aegagrus) is a vulnerable species which is widely distributed in Iran, but the ecology of this species is not sufficiently studied. The purpose of this study was modelling seasonal habitat suitability and habitat associations of wild goat in Kolah-Qazi National Park, one of its typic habitats in cental Asia .Logistic Regression approach was used to model wild goat habitat suitability using both the presence and absence points. Elevation, distance to water trough, distance to settlement, distance to public road, and distance to guard patrol road were recognised as the most important variables determining habitat suitability of wild goat. According to the produced habitat suitability maps, in winter wild goat herds aggregated in mountain borders but in autumn their distribution is more evenness and the extent of suitable habitats in winter was more than the summer. The accuracy of both winter and revealed good efficiency The obtained results have implications for conservation of wild goat across its distribution range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat suitability model
  • Capra aegagrus
  • Logistic regression