مقایسۀ ریخت‌شناسی و الکتروفوروزی پروتئین‌های سرم خون (Mammalia: Rodentia) Spermophilus fulvus و Spermophilus xanthoprymnus در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادگروه زیست شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیارگروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

این تحقیق به­منظور مطالعه وضعیت جمعیتی سنجاب‌های زمینی جنسSpermophilus در ایران با استفاده از آنالیز پروتئین‌های سرم خون و ویژگی­های ریخت­شناسی به اجرا درآمد. بر این اساس پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین سرم خون 48 نمونه سنجاب­ زمینی جنس Spermophilus از شمال شرقی ایران (مشهد و بجنورد)، غرب ایران (کردستان، همدان، قزوین و زنجان) و شمال غربی ایران (پیراحمدکندی، کلیسا کندی و روستای نادلو) جمع­آوری و با استفاده از تکنیک SDS-PAGE مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفتند. نمونه‌های شمال غربی ایران گونه
S. xanthoprymnus، آنالیز الکتروفوروزی،10-9 باند در ناحیۀ گلوبولین، 2-1 باند در ناحیۀ پست آلبومین و 2 باند در ناحیۀ پره آلبومین و در نمونه­های شمال شرقی گونۀ S. fulvus، 11-9 باند در ناحیۀ گلوبولین، 2 باند در ناحیۀ پست آلبومین و 3 باند در ناحیۀ پره آلبومین به دست آمد. نتایج این تحقیق به همراه صفات ریخت­شناسی و کاریولوژیکی که در مطالعات دیگر این نمونه‌ها انجام شده است، می‌تواند در تشخیص پراکنش گونۀ S. fulvus در شمال شرقی و غرب ایران و گونۀ  S. xanthoprymnus در شمال غربی ایران کمک کند. به­علاوه در این تحقیق ویژگی­های زیستگاهی، ریخت­شناسی و وضعیت پراکنش سنجاب‌های زمینی ایران که در هنگام نمونه­برداری به ثبت رسیده بود نیز ارائه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and electrophoretical comparison of blood-serum proteins of Spermophilus fulvus and Spermophilus xanthoprymnus (Mammalia: Rodentia) in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moradi 1
  • Soheil Eagderi 2
Bennet, E.T., 1835. Mammals of the neighbomoad of Trebizond and Erzeroum. Details - Proceedings of the Zoological Society of London 3, 89-90.

Corbet, G.B. 1978. The mammals of the palearctic region. A taxonomic review. British Museum. N.H. London and Ithaca, 314 p.

Dogramaci, S., Kefelioglu, H., Gunduz I., 1994. Turkiye Spermophilius (Mammalia: Rodentia) Cinsinin karyolojik Analizi. Turkish Journal of Zoology 18, 167-170.

Ellerrman, J.R., Morrison-Scott, R., 1951. checklist of palearctic region and Indian mammals 1758 to 1946. London, 808 p.

Esen, A., 1978. Simple method for quantitative, semiqantitative, and qualitative assuy of protein. Analyticlal Biochemistry 89, 264-273.

Etemad, E., 1978. The Mammals of Iran, Vol.1. Rodents and their identification key, a publication on national society of natural resource and environment conservation, Iran.

Geoffroy, I., 1834. In Belanger, Voyaye auz indes orientalis Paris, 48 p.

Karabag, T., 1953. Ankara dolaylarindaki tarla sincaplarinin (Citellus, larin) biologisi ve bunlarla savas usulleri. Ankara. Univ. Zir. Fak. Yay. 48-68.

Kumerloeve, H., 1975. Die saugetiere (Mammalia) der Turkei. Veroffentlichungen der Zoologischon Staatssammlung Munchen 18, 69-225.

 Osborn, D., 1964. The porcupine, beaver, jerboas and dormice of Turkey. Mammalia: Rodentia 28, 522-522.

Mitchell-Jones, A.J., Amori, G., Bogdanowiez, W., Krystufek, B., Relinders, P.J.H.,  Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J. M. B., Vohralik V.,  Zima J., 1999. The Atlas of European Mammals, London, 496 p.

Mursaloglu, B., 1965. Geographic variation in Citellus citellus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara. C. 10, 78-109.

Mursaloglu, B., 1946. Statistisal significance of secondary sexual variation in Citellus citellus (Mammalia: Rodentia) and new Subspecies of Citellus (Mammalia: Rodentia) and new Subspecies of Citellus citellus from Turkey. Comm. Fac. Sci. Unive. Ankara. 9, 252-273.

Reyhan, C., Mohammad, M., Sakir, O., 2006. Distibution and electrophoreti aspects of blood-serum proteins of the genus Spermophilus (Mammalia: Rodentia)in Eastern Turkey and Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences 9(3), 519- 521.

Reyhan, C., Sakir, O., 2002. Electrophoretic comparison of blood-serum proteins of Spermophilus citellus and Spermophilus xanthoprymnus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Zoology in the Middle East 25, 5-8.        

Sambrook, J., Fritsch, E.F., Maniatis T., 1989. Moleculer cloning, a laboratory manual. Second edition, New York, 1626 p.

Simsek, N., 1986. Turkey Tarla Sincaplari. Spermophilus citellus (L. 1766). (Mammalia: Rodentia) Alt turlerinin ayirt edilmesinde Baculumun onem. Doga, TR. Bio. D 10(3), 386-390.

Thomas, O., 1907. On mammals from northern persia presented to the national museum by Col, A. C. Bailward. Annals and Magazine of Natural History 20, 196-202.

Yiğit, N., Gharakheloo, M.M., Çolak, E., Özkurt, Ş., Bulut, Ş., Kankılıç, T., Çolak, R. 2006. The karyotype of some rodent speciec (Mammalia: Rodentia) from eastern Turkey and northern Iran with a new recored Microtus schid. Turkish Journal of Zoology 30, 459-464.

Yiğit, N., Neuman, K., Özkurt, Ş., Çolak, E., Çolak, R., 2005. Biometric and genetic evolution of Spermophilus (Mammalia:Rodentia) populations in Turkey. Journal of Zoology 51, 191-198.

Wilson, E., Reeder, M.N., 1993. Mammals species of the world. Secon Ed- Washington and London, 1206 p.