اثرات منفی تغییرات اقلیمی آینده بر لاسرتاهای کوه زی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

2 گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

سوسمار سه خط  (Lacerta media) یکی از انواع سوسماران روز فعال و یکی از اعضای خانوادۀ لاسرتیده است. در مطالعۀ حاضر با استفاده از روش­های مدل­سازی توزیع گونه­ها و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی اثرات تغییرات اقلیمی آینده بر روی توزیع این گونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد بخش قابل توجهی از زیستگاه­های مطلوب گونه در شرایط حاضر، تحت تأثیر تغییرات اقلیمی آینده کاهش خواهد یافت. همچنین طی مطالعه حاضر اثر تغییرات اقلیمی آینده بر پهنای آشیان بوم­شناختی گونه مورد سنجش قرار گرفت برای این منظور از نرم افزار ENMTools استفاده شد، نتایج نشان داد پهنای آشیان بوم­شناختی گونه تحت شرایط اقلیمی آینده کوچکتر خواهد شد. همچنین نتایج این مطالعه نشان می­دهد تحت تأثیر تغییرات اقلیمی آینده به دلیل کاهش شرایط مطلوب اقلیمی برای زیست گونه احتمال انقراض جمعیت­های محلی سوسمار سه خط افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Negative impacts of the future climate change on mountain dweller lacertid lizards in Iran

نویسندگان [English]

  • Anooshe Kafash 1
  • Masoud Yousefi 2

1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran

2 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran

Araujo, M. B., Alagador D., Cabeza M., Nogue´s-Bravo D., Thuiller W., 2011. Climate change threatens European conservation areas. Ecology Letters 14, 484-492.
Araujo, M. B., Cabeza M, Thuiller, W., Hannah, L., Williams, P. H., 2004. Would climate change drive species out of reserves? An assessment of existing reserve-selection methods. Global Chang Biology 10, 1618-1626.
Araújo, M. B., Thuiller,W., Pearson, R. G., 2006. Climate warming and the decline of amphibians and reptiles in Europe. Journal of Biogeography 33, 1712-1728.
Asuero, A.G., Sayago, A., Gonzalez, A.G., 2006. The correlation coefficient: an overview. Critical Reviews in Analytical Chemistry 36, 41-59.
Balint, M., Domisch, S., Engelhardt, C. H. M., Haase, P., Lehrian, S., Sauer, J., Theissinger, K., Pauls S. U., Nowak, C., 2011. Cryptic biodiversity loss linked to global climate change. Nature Climate Change 1, 313-318.
Bestion, E., Teyssier, A., Richard, M., Clobert, J., Cote, J., 2015. Live Fast, Die young: experimental evidence of population extinction risk due to climate change. PLoS Biology 13(10), e1002281. doi:10.1371/journal.pbio.1002281.
Brooks, T. M., Mittermeier, R. A., da Fonseca, G. A. B., Gerlach, J., Hoffmann, M., J. F. Lamoreux, C. G. Mittermeier, Pilgrim, J. D., Rodrigues, A. S. L., 2006. Global biodiversity conservation priorities. Science 313, 58-61.
Carrillo-Angeles, I. G., Suzán-Azpiri, H., Mandujano, M. C., Golubov, J., Martínez-Ávalos, J. G., 2016. Niche breadth and the implications of climate change in the conservation of the genus Astrophytum (Cactaceae). Journal of Arid Environments 124, 310-317.
Chen, I. C., Hill, J. K., Ohlemu, ¨ller, R., Roy, D. B, Thomas, C. D., 2011. Rapid range shifts of species associated with high levels of climate warming. Science 333, 1024-1026.
Chen, I. C., Shiu, H. J., Benedick, S., Holloway, J. D., Chey, V. K., Barlow, H. S., Hill, J. K., Thomas, C.D.,  2009. Elevation increases in moth assemblages over 42 years on a tropical mountain. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 106, 1479-1483.
Coltman, D. W., Pilkington, J. G., Smith, J. A., Pemberton, J. M., 1999. Parasite-mediated selection against inbred soay sheep in a freeliving island population. Evolution 53, 1259-1267.
Colwell, R. K., Brehm, G., Cardelús, C. L., Gilman, A. C., Longino, J. T., 2008. Global warming, elevational range shifts, and lowland biotic attrition in the wet Tropics. Science 322, 258-261.
Daufresne, M., Lengfellner, K., Sommer, U., 2009. Global warming benefits the small in aquatic ecosystems. Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 12788-12793.
Dawson, T. P., Jackson, S. T., House, J. I., Prentice, I. C., Mace, G. M., 2011. Beyond predictions: biodiversity conservation in a changing climate. Science 332, 53-58.
Dillon, M. E., Wang, G., Huey, R. B., 2010. Global metabolic impacts of recent climate warming. Nature 467, 704-706
Elith, J., Graham, C. H., Anderson, R. P., Dudı´k, M., Ferrier, S., Guisan, A., Hijmans, R. J., Huettmann, F., Leathwick, J. R., Lehmann, A., Li, J., Lohmann, L. G., Loiselle, B. A., Manion, G., Moritz, C., Nakamura, M., Nakazawa, Y., Overton, J. M. C. C., Peterson, A. T., Phillips, S. J., Richardson, K., Scachetti-Pereira, R., Schapire, R. E., Sobero´n, J., Williams, S., Wisz, M. S., Zimmermann, N. E., 2006. Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data. Ecography 29, 129-151.
Frankham, R., 2005. Genetics and extinction. Biological Conservation 126, 131-140.
Franks, S. J., Hoffmann, A. A., 2012. Genetics of Climate Change Adaptation. Annual Review of Genetics 46, 185-208.
Gaston K. J., 1994. Rarity. Chapman and Hall, London.
Gibbons, J. W., Scott, D. E., Ryan, T. J., Buhlmann, K. A., Tuberville, T. D., Metts, B. S., Greene, J. L., Mills, T., Leiden, Y., Poppy, S., Winner, C. T., 2000. The global decline of reptiles, de´ja`vu amphibians. BioScience 50, 653-661.
Gynther, I., Waller, N., Leung, L. K. P., 2016. Confirmation of the extinction of the Bramble Cay melomys Melomys rubicola on Bramble Cay, Torres Strait: results and conclusions from a comprehensive survey in August–September 2014. Unpublished report to the Department of Environment and Heritage Protection, Queensland Government, Brisbane.
Habel, J. C., Rodder, D., Schmitt T., NÈVe G., 2011. Global warming will affect the genetic diversity and uniqueness of Lycaena helle populations. Global Change Biology 17, 194-205.
Hedrick, P. W., Fredrickson, R., 2010. Genetic rescue guidelines with examples from Mexican wolves and Florida panthers. Conservation Genetics 11, 615-626.
Hijmans, R. J., Cameron, S. E., Parra, J. L., Jones P. G., Jarvis A., 2005. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology 25, 1965-1978.
Hill, J. K., Thomas, C. D., Fox, R., Telfer, M. G., Willis, S. G., Asher, J., Huntley, B., 2002. Responses of butterflies to twentieth century climate warming: implications for future ranges. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 269, 2163-2171.
Hughes, A. R., Inouye, B. D., Johnson, M. T. J., Underwood, N., Vellend, M., 2008. Ecological consequences of genetic diversity. Ecology Letters 11, 609-623.
IPCC, 2014. Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C. B., V. R. Barros, D. J. Dokken, K. J. Mach, M. D. Mastrandrea, T. E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y. O. Estrada, R. C. Genova, B. Girma, E. S. Kissel, A. N. Levy, S. MacCracken, P. R. Mastrandrea, and L. L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New.
Jeschke, J. M., Strayer, D. L., 2008. Usefulness of bioclimatic models for studying climate change and invasive species. Annals of the New York Academy of Sciences 1134, 1-24.
Kafash, A., Kaboli, M., Köhler, G., 2014. Predicting the impacts of climate change on the Mesopotamian Spiny-tailed Lizard (Saara loricata): Using maximum entropy algorithm and Bioclim. Journal of Animal Biology 1, 75-82.
Kafash, A., Kaboli, M., Köhler, G., 2015. Comparison effect of future climatic change on the desert and mountain dwelling reptiles in Iran (Paralaudakia caucasia and Saara loricata). Journal of Animal Environment 3, 103-108.
Kafash, A., Kaboli, M., Köhler, G., Yousefi, M., Asadi A., 2016. Ensemble distribution modeling of the Mesopotamian spiny-tailed lizard (Saara loricata) in Iran, An insight into the impact of climate change. Turkish Journal of Zoology 40, 262-271.
La Sorte, F. A., Jetz, W., 2010. Projected range contractions of montane biodiversity under global warming. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 277, 3401-3410.
Lawler, J. J., Shafer, S. L., White, D., Kareiva, P., Maurer, E. P., Blaustein, A. R., Bartlein, P. J., 2009. Projected climate-induced faunal change in the western hemisphere. Ecology 90, 588-597.
Lawler, J. J., White, D., Neilson, R. P., Blaustein, A.R., 2006. Predicting climate-induced range shifts: model differences and model reliability. Global Change Biology 12, 1568-1584.
Lawler, J. J.; Shafer, S. L.; Bancroft, B. A.; Blaustein, A. R., 2010. Projected climate impacts for the amphibians of the western hemisphere. Conservation Biology 24, 38-50.
Levins, R., 1968. Evolution in changing environments: some theoretical explorations. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Mandle, L., Warren, D. L., Hoffmann, M. H., Peterson, A. T., Schmitt, J., von Wettberg, E. J., 2010. Conclusions about Niche Expansion in Introduced Impatiens walleriana Populations Depend on Method of Analysis. PLoS ONE 5(12),e15297.doi:10.1371/journal.pone.0015297
Manne, L. L, Pimm, S. L., 2001. Beyond eight forms of rarity: which species are threatened and which will be next? Animal Conservation 4, 221-229.
Martínez-Freiría, F., Argaz, H., Fahd S., Brito J. C., 2013. Climate change is predicted to negatively influence Moroccan endemic reptile richness. Implications for conservation in protected areas. Naturwissenschaften 100, 877-889.
McCain, C. M., Colwell, R. K., 2011. Assessing the threat to montane biodiversity from discordant shifts in temperature and precipitation in a changing climate. Ecology Letters 14, 1236–1245
Merow, C., Smith, M. J., Silander, J. A., 2013. A practical guide to MaxEnt for modeling species’ distributions: what it does, and why inputs and settings matter. Ecography 36, 1058-1069.
Moreno-Rueda, G., Pleguezuelos, J. M., Pizarro, M., Montori, A., 2011. Northward shifts of the distribution of Spanish reptiles in association with climate change. Conservation Biology 26, 278-283.
Moritz, C., Patton, J. L., Conroy, C. J., Parra, J. L., White, G. C., Beissinger, S. R., 2008. Impact of a Century of Climate Change on Small-Mammal Communities in Yosemite National Park, USA. Science 322, 261-264.
Parmesan, C., 2006. Ecological and evolutionary responses to recent climate change. Annual Review of Ecology and Systematics 37, 637e669.
Parmesan, C., Yohe, G., 2003. A globally coherent fingerprint of climate change impacts across natural systems. Nature 421, 37-42 
Peh, K. S. H., 2007. Potential effects of climate change of elevational distributions of tropical birds in Southeast Asia. Condor 109, 437-441.
Phillips, S. J., Anderson, R. P., Schapire, R. E., 2006. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modeling 190, 231-259.
Phillips, S. J., Dudík, M., 2008. Modeling of species distributions with Maxent: new extensions and a comprehensive evaluation. Ecography 31, 161-175.
Root, T. L., Price, J. T., Hall, K. R., Schneider, S. H., Rosenzweig, C., Pounds J. A., 2003. Fingerprints of global warming on wild animals and plants. Nature 421, 57-60.
Rubidge, E. M., Patton, J. L., Lim, M., Burton, A. C., Brashares, J. S., Moritz, C. 2012. Climate-induced range contraction drives genetic erosion in an alpine mammal. Nature Climate Change 2, 285-288.
Seimon, T. A, Seimon, A., Daszak, P., Halloy, S. R. P., Schloegel, L. M., Aguilar, C. A., Sowell, P., Hyatt, A. D., Konecky, B., Simmons, E. J., 2007. Upward range extension of Andean anurans and chytridiomycosis to extreme elevations in response to tropical deglaciation. Global Change Biology 13, 288-299.
Sheridan, J. A., Bickford, D.,  2011. Shrinking body size as an ecological response to climate change. Nature Climate Change 1,401-406.
Sinervo, B., Méndez-de-la-Cruz, F., Miles, D. B., Heulin, B. E. Bastiaans, M. Villagrán-Santa Cruz, R. Lara-Resendiz, N. Martínez-Méndez, M. L. Calderón-Espinosa, R. N. Meza-Lázaro, H. Gadsden, L. J. Avila, M. Morando, I. J. De la Riva, P. V. Sepulveda, C. F. D. Rocha, N. Ibargüengoytía, C. A. Puntriano, M. Massot, V. Lepetz, T. A. Oksanen, D. G. Chapple, A. M. Bauer, W. R. Branch, Clobert, J., Sites, J. W. 2010. "Erosion of Lizard Diversity by Climate Change and Altered Thermal Niches." Science 328, 894-899.
Thomas, C. D., Cameron, A., Green, R. E., Bakkenes, M., Beaumont, L. J., Collingham, Y. C., B. F. N. Erasmus, M. F. de Siqueira, A. Grainger, L. Hannah, L. Hughes, B. Huntley, A. S. van Jaarsveld, G. F. Midgley, L. Miles, M. A. Ortega-Huerta, Peterson, A., Phillips, O. L., Williams, S. E,. 2004. Extinction risk from climate change. Nature 427, 145-148.
Thuiller, W., Broennimann, O., Hughes, G., Alkemade, J. R. M., Midgley, G. F, Corsi, F., 2006. Vulnerability of African mammals to anthropogenic climate change under conservative land transformation assumptions. Global Change Biology 12, 424-440.
Warren, D. L., Glor R. E., Turelli, M., 2010. ENMTools: a toolbox for comparative studies of environmental niche models. Ecography 33, 607-611.
Warren, D. L., Seifert, S. N., 2011. Ecological niche modeling in Maxent: the importance of model complexity and the performance of model selection criteria. Ecological Applications 21, 335-342.
Winter, M., Fiedler, W., Hochachka, W. M., Koehncke, A., Meiri S., De la Riva I., 2016. Patterns and biases in climate change research on amphibians and reptiles: a systematic review. Royal Society Open Science 3, 9.
Yousefi, M., Ahmadi, M., Nourani, E., Behrooz, R., Rajabizadeh, M., Geniez, P., Kaboli, M., 2015. Upward Altitudinal Shifts in Habitat Suitability of Mountain Vipers since the Last Glacial Maximum. PLoSONE 10(9), e0138087.doi:10.1371/journal.pone.0138087.
Yousefi, M., Ahmadi, M., Nourani, E., Rezaei, A., Kafash, A., Khani, A., Sehhatisabet, M.E., Adibi, M.A., Goudarzi, F., Kaboli, M., 2017. Habitat suitability and impacts of climate change on the distribution of wintering population of Asian Houbara Bustard (Chlamydotis macqueenii) in Iran. Bird Conserv Int 27:294-304. doi:10.1017/S0959270916000381.