ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌محیطی احداث شبکه آبیاری و زهکشی در راستای توسعه روستایی (مورد مطالعه: شبکه آبیاری و زهکشی بند فیض‌آباد استان فارس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

فرآیند ارزیابی اثرات زیست­محیطی به عنوان تضمین معیارها و آیین­نامه­های زیست­محیطی در طرح­های مختلف است که اهداف اصلی آن شامل پیش­بینی، شناخت و تجزیه و تحلیل جزئیات تمام اثرات مثبت و منفی طرح­های محیط زیست طبیعی و انسانی می­باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش مؤلفه­های زیست­محیطی احداث شبکه آبیاری و زهکشی بند فیض­آباد در استان فارس بوده است. در این تحقیق از روش ماتریس ICOLD استفاده گردید. در این روش اثر هر یک از فعالیت­های طرح بر مؤلفه­های زیست­محیطی (فیزیکی، اکولوژیکی و اجتماعی ـ فرهنگی) در دو مرحله احداث و بهره­برداری سنجیده شد. یافته­ها نشان داد که پیامدهای وارد شده طرح بر کل محیط زیست مثبت بوده است (148+ امتیاز). این در حالی است که محیط اجتماعی- فرهنگی 187+ امتیاز، محیط اکولوژیکی 13- امتیاز و محیط فیزیکی 26- امتیاز را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر، با وجود بروز اثرات منفی بر محیط زیست، اثرات مثبت قابل ملاحظه­ای بر منطقه به همراه خواهد داشت. با توجه به یافته­های به­دست آمده، اجرای طرح شبکه آبیاری و زهکشی بند فیض­آباد با رعایت استانداردها بلامانع می­باشد. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental components assessment of Feyzabad irrigation and drainage network in order to rural development (Case of study: Feyzabad irrigation and drainage network of Fars province)

نویسندگان [English]

  • Puria Ataee 1
  • Ahmad Yaghubi farani 2
  • Nasim Izadi 3
چکیده [English]

Environmental Impact Assessment (EIA) procedure are those incrusted in the said as assurance in the way of criteria and environmental regulations in various plans of the past and its main aims is to predict, recognize, including an analysis in detail of all the positive and negative impacts of a plan on the natural and human environment. The purpose of current study was to Environmental components (physical, ecological and socio-cultural) assessment of Feyzabad irrigation and drainage network in Fars province. In this study, ICOLD Matrix method has been used. In this method the environmental components of each project activity in the construction and operation phases were measured. Finding revealed that plans impacts were positive in environment (+148 score). While, the socio-cultural, ecological and physical components respectively are allocated +187, -13 and -26 scores. In other words, the existence of negative impacts on the environment, substantial positive impacts will be seen in the region. Therefore, implement of Feyzabad irrigation and drainage network in Fars province with standards is permissible. According to results, some recommendations have been presented at the end of article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Impact Assessment
  • Irrigation and drainage network
  • Rural Development
  • Fars province
Allah Abadi, A., Rahmani, A., Behroozikhah, M., 2011. Evaluating the environmental effects of establishing a composting plan in Sabzevar, Iran. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 17(4), 281-286. (In Persian).

Ataei, P., Izadi, N., 2014. Social assessment of irrigation and drainage network: studies Feyzabad Dam in Fars province. Research of Agricultural Extension and Education, 7(2), 63- 82. (In Persian).

Ataei, P., Karimghasemi, S., 2017.Environmental impact assessment of Lavar plain artificial recharge plans in Bousher province. Journal of Environmental Science and Technology, 19(Special 4), 531-544. (In Persian).

Azizi, H., Aslani, B., Gamini, D., Taghdisi, A., 2012.  Analysis of the Effects of Agricultural Processing Industries in Rural Development, Case Study: Seydan District of Marvdasht Province. Journal of Applied Geographical Sciences, 13(28), 137-152. (In Persian).

Department of Environment. 2001. Set rules and regulations of the Environmental Protection Agency. (In Persian).

Falahatkar, S., Sadeghi, A., Safyanian, A., 2010. Environmental impact assessment of Ghameshloo highway using ICOLD matrix and Checklist.Town and Country Planning, 2(2), 111-132. (In Persian).

Fataei, E., Sheikh Jabbary, H., 2005.Study of environmental impact assessment of the 2nd industrial TownShip of Ardabil.Environmental Sciences, 7, 29-44. (In Persian).

Gilbuena Jr, R., Kawamura, A., Medina, R., Amaguchi, H., Nakagawa, N., Du Bui, D., 2013. Environmental impact assessment of structural flood mitigation measures by a rapid impact assessment matrix (RIAM) technique: A case study in Metro Manila, Philippines. Science of the Total Environment, 456, 137-147.

Karimi, S., Salehi Moayed, M., Jafari, H., 2009. A new method of utilizing water resources in dry Lland watersheds (Case study: Marvast Dam-Iran). Journal of Environmental Studies, 34(47), 87-98. (In Persian).

Leon,Y., 2005. Rural development in Europe: a research frontier for agriculture economists. European Review of agriculture economics, 32, 302-306.

Lizhen, H., Rolf, A.B., Amund, B., Pal Drevland, J., Jardar, L., 2015. Environmental impact of drill and blast tunneling: life cycle assessment. Journal of Cleaner Production, 86, 110-117.

Mohamadi, E., Khalighi Sigaroudh, S., Ebrahimi, S., 2009. Environmental assessment of Gabric dam on regional sustainable development. The 13th World Lake Conference, Wuhan, China.

Monavari, M., 2001. Environmental Impact Assessment of Urban Landfills. Department of Education Organization of Tehran Municipality recycling and transforming materials. (In Persian).

Monavari, S.M., Farshchi, P., Hasani, A.H., Morovat, M., 2012. Investigation of environmental impacts of artificial injection aquifer plan in Yazd province (Case study: Yazd – Ardekan plain sub watershed).
Journal of Environmental Sciences and Technology, 14(2), 27-36. (In Persian).

Monshizadeh, R., Rastegar, E., 2009. The Role of Constructional Plans in the Stabilization of Population of Villages Case Study: The waravi District (Fars Province. Journal of Applied Geographical Sciences, 13(16), 65-82. (In Persian).

Mousavi, S.H., Sheikh Goudarzi, M., Kaviani, A., 2012.A comparison of modified Leopold Matrix and ICOLD Matrix in the environmental impact assessment of Koor (Nahang) dam in the Sistan and Baluchistan province.Journal of Environmental Management and Planning, 2(4), 15-25. (In Persian).

Nikbakht, M., Shahmohammadi, Z., 2004. Environmental impacts of the Sardasht dam during operational phase.Journal of Water & Wastewater, 15(52), 67-70. (In Persian).

Panahandeh, M., Abedinzadeh, N., Ravanbakhsh, M., 2009. Assessment of Environmental impact of composting plant of Yazd city. Journal of Environmental Sciences and Technology, 12(3), 87-99. (In Persian).

Papli Yazdi, M.H., Shateri, M., 2003. Modernity, social and environmental effects of deep and semi-deep wells (Qaen County). Quarterly Geographical Research, 19(4), 129-151. (In Persian).

Piri, H., 2011. Environmental impact assessment of Chah Nimeh Four construction in Zabol. Town and Country Planning, 3(5), 145-163. (In Persian).

Samarakoon, M., Rowan, J.S., 2008. A critical review of environmental impact statements in Sri Lanka with particular reference to ecological impact assessment. Environmental Management, 41, 44–60.

Shariat Panahi, M., 1996. Environmental Impact Assessment. Tehran: Centre for Education, Culture and Research Iranian. (In Persian).

Shayan, H., Javan, J., Kadivar, A., 2008.  Analyzing the social, economical and environmental consequences of Kerdeh Dam in Mashhad and Bedvaz Dam in Esferayen. Journal of Geography and Regional Developmen, 7(13), 19-43. (In Persian).

Toro, J., Duarte, O., Requena, I., Zamorano, M., 2012. Determining vulnerability importance in Environmental Impact Assessment: the case of Colombia. Environmental Impact Assessment Review, 32, 107-117.

Toro, J., Requena, I., Duarte, O., Zamorano, M., 2013. A qualitative method proposal to improve environmental impact assessment. Environmental Impact Assessment Review, 43, 9-20.

UNEP., 2008. Desalination Resource and Guidance Manual for Environmental Impact Assessments. Regional Office for West Asia, Manama, and World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean, Cairo.

UNEP., 2011. Issues Brief # 1, The Environmental Dimension of IFSD. Division of Environmental Law and Conventions (DELC).

Yaghoubi Farani, A., Izadi, N., Ataei, P., 2016. Assessment of Ecological and Social impact of Fadami Dam Construction on Agricultural Development of the Area. Geography and Development Iranian Journal, 14(43), 91-112. (In Persian).

Zare, Sh., Hayati, D., 2015. Environmental, social and economic impacts of Korbal modern irrigation networks and drainage development and structures affecting: the view point of stakeholders. Water Research in Agriculture, 29, 379- 395. (In Persian).