پاسخ‌ نهال‌های غرقاب شدۀ بید ‌مجنون (Salix babylonica L.) به فلز سنگین روی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل داری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

پژوهش حاضر به­ دنبال پاسخ این سوال بوده­است که نهال­های بید مجنون (Salix babylonica L.) رشد یافته در رژیم غرقاب تا چه غلظتی از فلز سنگین روی (Zn) را تحمل می‏کنند. برای این مقصود، در یک مکان مُسَقّف، به مدت 120 روز نهال­های تحت شرایط غرقابی به پنج سطح مختلف فلز روی (0، 100، 1000، 1500و 2000 میکرو مولار) آغشته شدند. نتایج نشان داد که زنده­مانی نهال­ها در تمام غلظت­های اعمال شده 100 درصد بود. با افزایش فلز روی تغییری در رویش قطری، سطح برگ و سطح ویژه برگ ایجاد نشد، این در حالی است که در برخی سطوح نمک روی، رویش طولی، زی­تودۀ خشک برگ و زی­تودۀ خشک کل نهال کاهش یافت. در هر یک از سطوح تیمار نمک روی، غلظت نمک روی در ریشه بیشتر از اندام هوایی بود. بزرگترین اندازۀ فاکتور انتقال (59/0) در غلظت­ 1000 میکرو مولار مشاهده شد. شاخص­ مقاومت اندام­ هوایی و ریشه در غلظت‏های بالای نمک روی بیش از 90 درصد بود. با توجه به زنده­مانی 100 درصد، رویش مطلوب و شاخص مقاومت به­نسبت خوب نهال بید مجنون می­توان اظهار داشت که در محیط غرقابی نهال این گونه توانایی پالایش خاک­ آلوده به نمک روی تا غلظت 2000 میکرو مولارر را دارد. از این رو، در تحقیقات آتی، توانایی پالایش نهال غرقاب شدۀ این گونه در غلظت­های بالاتر نمک روی و نیز استعداد فیلترسازی ریشه­ای آن برای پالایش خاک و آب­ آلوده به فعالیت­های صنعتی و کشاورزی قابل توصیه است. همچنین، کاشت بید مجنون در فضای سبز شهری، عرصه­های ساحلی و جلگه‌ای، حاشیۀ رودخانه‌ها و محیط­های غرقابی که آلوده به فلز سنگین روی هستند می­تواند در برنامه­های اجرایی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of Flooded Weeping Willow Seedlings to Zinc Heavy Metal

نویسندگان [English]

  • Azemat Hoseini Mojarad 1
  • Masoud Tabari 2
  • Seyed Ehsan Sadati 3
2 Ph.D. - Tarbiat Modares University
Adriaensen, K., Van der Lelie, D., Van Laere, A., Vangronsveld, J., Colpaert, J.V., 2003. A zinc-adapted fungus protects pines from zinc stress. New Phytologist 161: 549-555.
Ahangari, A., Hafezi Moghadas, N., Ghafuri, M., 2013. The use of fuzzy logic and AHP in zoning potential soil contamination of Pb and Zn. Proceeding of 8th Congress of Geological Engineering and the environment, Mashhad, Iran, pp: 1621-1628 (In Persian).
Azimpur, S., Pilevar, B., Shirvani, A., babazadeh, V., Ahmadi, M., 2013. Nickle phytoremediation by leaves of planted species (Fraxinus rotundifolia, Ulmus densa, Salix alba) (Case study: Kermanshah oil refinery area), Iranian Forest Journal 5(2): 141-150 (In Persian).
Alotaibi, M., Abdalla, M., Elobeid, M., 2014. Influence of copper stress on the growth performance of Eucalyptus camaldulensis seedling. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences 2 (4): 649-653.
Bissonnette, L., St-Arnaud, M., Labrecque, M., 2010. Phytoextraction of heavy metals by two Salicaceae clones in symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi during the second year of a field trial. Plant and Soil 1-2 (332): 55-67.
Cheng, S., Huang, C., 2006. Influence of cadmium on growth of root vegetable and accumulation of cadmium in the edible root. International Journal of Applied Science and Engineering 3: 243-252.
Cosio, C., Vollenweider, P., Keller, C., 2006. Localization and effects of cadmium in leaves of a cadmium-tolerant willow (Salix viminalis L.). Environmental and Experimental Botany 58 (1): 64-74.
Chen, G.C., Liua, Z., Zhanga, J., Owens, G., 2012. Phytoaccumulation of copper in willow seedlings under different hydrological regimes. Ecological Engineering 44(1): 285-289.
Di Baccio, D., Tognetti, R., Sebastiani, L., Vitagliano, C., 2003. Responses of Populus deltoides × Populus nigra (Populus × euramericana) clone I-214 to high zinc concentrations. New Phytologist 159 (1): 443-452.
Du Laing, G., Vanthuyne, D.R.J., Vandecasteele, B., Tack, F.M.G., Verloo, M.G., 2007. ‏Influence of hydrological regime on pore water metal concentrations in a contaminated sediment-derived soil. Environment Pollution 147: 615–625.
Evlard, A., Sergeant, K., Printz, B., Guignard, C., Renaut, J., Campanella, B., Paul, R., Hausman, J.F., 2014. A multiple-level study of metal tolerance in Salix fragilis and Salix aurita clones. Journal of ‏Proteomics 101 (1): 113-129.
Fernàndez, J., Zacchini, M., Fleck, I., 2012. Photosynthetic and growth responses of Populus clones Eridano and I-214 submitted to elevated Zn concentrations. Geochemical Exploration 123 (1):77-86.
Gupta, P.K., 2000. Soil, plant, water and fertilizer analysis. Agrobios, New DeIhi, India, 483 pp.
Gogorcena, Y., Lucena, J.J., Abadia, J., 2002. Effects of Cd and Pb in sugar beets plants grown in nutrient solution: Induced Fe deficiency and growth inhibition Journal. Functional Plant Biology 29: 1453-1464.
Ghosh, M., Singh, S.P., 2005. A review on phytoremediation of heavy metals and utilization of its byproducts. Applied Ecology and Environmental Research 3: 1-18.
Hosseinzadeh Monfared, S., Shirvany, A., Matinizadeh, M., Jalilvand, H. Zahedi Amiri, Gh., Mousavi Fard, R., Rostami, F., Monemian, M., 2013. Comparison of phytoremediation potential and MAI index in Platanus orientalis, Robinia pseudoacacia and Fraxinus rotundifolia 6 (10): 575-582.
Jakovljević T., Bubalo M. C., Orlović S., Sedak M., Bilandžić N., Brozinčević I., Redovniković I. R., 2014. Adaptive response of poplar (Populus nigra L.) after prolonged Cd exposure period, Journal of Environmental Science and Pollution Research 21(5): 3792-3802.
Kuzovkina, Y.A., Knee, M., Quigley, M.F., 2004. Cadmium and copper uptake and translocation in five willow (Salix L.) species. International Journal Phytoremediation 6: 269–287.
Kissoon, L.T.T., Jacob, D.L., Otte, M.L., 2010. Multi-element accumulation near Rumex crispus roots under wetland and dryland conditions. Environment Pollution 158: 1834–1841.
Kovačević B., Miladinović D., Orlović S., Katanić M., Kebert M., Kovinčić J., 2013. Lead tolerance and accumulation in white poplar cultivated In vitro. Journal of South-East European Forestry 4 (1): 3-12.
Landberg, T., and Greger, M., 2002. Differences in oxidative stress in heavy metal resistant and sensitive clones of Salix viminalis, Journal of Plant Physiology 159: 69-75.
Maesumi, A.A., Hemmati, A., Safavi, S.R., Siavash, B., Kazempur, S., Moieni, F., Nuri, F., Sadati, S.E., 2011. Iran٬s willows empirical Taxonomy. Iranian Research Institute of Forests and Pastures Press.112 p. (In Persian).
Pulford, I.D., Watson, C., Mcgregor, S.D., 2001. Uptake of chromium by trees: prospects for phytoremediation. Environmental Geochemistry and Health 23: 307-311.
Rafati, M., Khorasani, N., Moattar, F., Shirvany, A., Moraghebi, F., Hosseinzadeh, S., 2011. Phytoremediation Potential of Populus alba and Morus alba for Cadmium, Chromium and Nickel Absorption from Polluted Soil. International Journal Environment Research 5 (4): 961-970.
Stoltz, E., Greger, M., 2002. Accumulation properties of As, Cd, Cu, Pb and Zn by four wetland plant species growing on submerged mine tailings. Environment and Experimental Botany 47: 271–280.
Sadati, S.E., Tabari, M., Assareh, M.H., Heidari Sharif Abad, H., Faiaz, P., 2010. Response of Populus caspica Bornm. seedlings to flooding stress. Iranian Journal of Forest and Poplar Research 19 (3): 355-340 (In Persian).
Salehi, A., Tabari, M., Shirvani, A., 2013. Survival, growth and Pb concentration of Populus alba (clone 44/9) seedling in Pb-contaminated soil. Iranian Journal of Forest 6 (4): 419-433 (In Persian).
Todeschinia, V., Lingua, G., D’Agostino, G., Carniato, F., Roccotiello,E., Berta, G., 2011. Effects of high zinc concentration on poplar leaves: A morphological and biochemical study. Environmental and Experimental Botany. 71(1):50-56.
Umebese, C.E., and Motajo, A.F., 2008. Accumulation, tolerance and impact of aluminum, copper and zinc on growth and nitrate reductase activity of Ceratophyllum demersum (Hornwort), Journal of Environmental Biology 29: 197-200.
Vandecasteele, B., De Vos, B., Tack, F.M.G., 2002. Cadmium and Zinc uptake by volunteer willow species and elder rooting in polluted dredged sediment disposal sites. The Science of the Total Environment 299 (1): 191-205.
Vandecasteele, B., Quataerta, P., Tack, F.M.G., 2005. The effect of hydrological regime on the metal bioavailability for the wetland plant species Salix cinerea. Environmental Pollution 135: 303–312.
Vollenweider, P., Bernasconi, P., Gautschi, H.P., Menard, T., Frey, B., Günthardt-Goerg, M.S., 2011. Compartmentation of metals in foliage of Populus tremula grown on soils with mixed contamination. II. Zinc binding inside leaf cell organelles. Environmental Pollution 159 (1): 337-347.
Wu, F., Yang, W., Zhang, J., Zhou, L., ‏2010 Cadmium accumulation and growth responses of a poplar (Populusdeltoides × Populus nigra) in cadmium contaminated purple soil and alluvial soil, Hazard Mater Journal 177: 268–273.
Yang, Y., Liu, Q., Han, C., Qiao, Y. Z., Yao, X. Q. and Yin. H. J., 2007. Influence of water stress and low irradiance on morphological and physiological characteristics of Picea asperata seedlings. Photosynthetica 45 (4): 613-619.