ریزمقیاس نمایی مدل گردش عمومی جو و کاربرد آن در شبیه سازی داده های هواشناسی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکترای محیط زیست

2 دانشگاه تهران، کارشناس محیط زیست

چکیده

پارامترهای اقلیمی جزو مهم ترین معیارهای ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین می باشند، از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی که درچند دهه اخیر شدت یافته و پیامدهایی همچون؛ افزایش پدیده های حدی اقلیمی مانند وقوع سیل های سهمگین، توفان های مخرب، سرما و گرماهای غیرطبیعی و ناگهانی، ریزش های نابهنگام و سنگین برف و خشکسالی های گسترده و غیره داشته است، لزوم مطالعه اثرات تغییر اقلیم در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی را بیش از پیش نمایان ساخته است. اما به دلیل دقت زمانی و مکانی نسبتا پایین مدل های جهانی پیش بینی اقلیمی، کارشناسان منطقه ای با استفاده از روش های ریزمقیاس نمایی به افزایش دقت این مدل ها می پردازند. در این پژوهش نیز به بررسی و ارزیابی توان مدل ریزمقیاس نمایی لارس در داده سازی و پیش بینی اقلیم استان گیلان پرداخته شده است. براین اساس از داده های دیده بانی روزانه ایستگاه های سینوپتیک این استان که دارای طول داده حداقل 15سال بوده اند، طی سال های 1995 تا 2009 میلادی استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی شامل؛ بارش، دمای حداقل، دمای حداکثر و تابش بوده اند. نتایج این پژوهش نشان داده است که بیشترین خطای مطلق داده های تولیدشده بارش، 14.48 و مربوط به ایستگاه آستارا بوده ، همچنین بیشترین اریبی بارش نیز مربوط به همین ایستگاه و به میزان 4.35- بوده است. اما عملکرد مدل در داده سازی دمای حداقل و حداکثر بسیار مطلوب بوده و بیشترین خطای مطلق دمای حداقل مربوط به ایستگاه انزلی و به مقدار 0.17 و با اریبی 0.065 بوده است. درمورد دمای حداکثر نیز ایستگاه رشت با خطای مطلق 0.26 و اریبی 0.23 بیشترین انحراف را داشته است. درمورد عملکرد مدل در پارامتر تابش نیز، ایستگاه رشت با خطای مطلق 0.31 و اریبی 0.08 بیشترین انحراف را داشته است. براساس نتایج بدست آمده مدل لارس، از توان لازم جهت مدلسازی اقلیمی استان گیلان برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Downscaling the atmospheric general circulation model's data and its application in simulating the climatic parameters (Case study: Guilan province)

نویسندگان [English]

  • Bahman Jabbarian Amiri 1
  • Iman Fatehi 2
  • naser mohammadzadeh 2

چکیده [English]

Climatological parameters are among the most important ecological capability evaluation criterias, on other hand, climate changes which has intensified in the past decades and has the consequences such as; increases in climatic threshold phenomena like occurrence of horrific floodings, destructive hurricanes, abnormal and sudden colds and heats, untimely rainfalls and heavy snows, widespread droughts and etc., has shown the necessity of studding the impacts of climate change on various parts of economy and social more than before. But due to low spatial and temporal resolution of global climate models, regional experts must increase the resolution of this models' data using downscaling methods. This study has evaluated the power and precision of LARS-WG model in climatic data generating and future climate forecasting for Guilan province of Iran. Accordingly the daily data collected from synoptic stations in Guilan, with a minimum of 15 years of daily data, between 1995 to 2009 has been used. The parameters used included; rainfall, minimum temperature, maximum temperature and solar radiation. The results show that, the highest calculated value of Mean Absolute Error (MAE) for rainfall modeled data was 14.48 in Astara station, and the highest bias calculated value for rainfall parameter was -4.35 and in Astara station too. The model precision for modeling the minimum and maximum temperature was desired for modeling this parameters, and the highest MAE and bias values for minimum temperature were 0.17 and 0.065 in sequence and both in Anzali station. Also, the highest MAE and bias calculated values of maximum temperature were 0.26 and 0.23 in sequence and both in Rasht station. And in LARS-WG precision in modeling the solar radiation parameter, the Rasht station had the highest calculated MAE and bias values, with the amount of 0.31 and 0.08 in sequence. Results analysis show that the LARS-WG model, has the proper power and precision for climate modeling and data generating in Guilan province of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LASRS-WG
  • climate change
  • Guilan
  • Future climate forecasting
  • Downscaling