تنوع باکتری Bacillus thuringiensis در اکوسیستم‏های مختلف استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

باکتری Bacillus thuringiensis مهم‌ترین عامل کنترل میکروبی حشرات آفت محصولات کشاورزی و درختان جنگلی است. کنترل مؤثر بسیاری از این آفات مبتنی بر یافتن و کاربردی کردن سویه‏های بومی هر کشور یا منطقه است. در این پژوهش 160 نمونه از خاک‏های جمع‏آوری‌شده از مناطق مختلف اکولوژیکی استان مازندران شامل خاک‏های مناطق جنگلی، باغی، شهری، زراعی و بدون پوشش با استفاده از شیوۀ انتخابی استات سدیم غربال شد و 635 جدایه به دست آمد. کشت نمونه‌های خاک بر روی محیط‏های LBA، T3 و CCY انجام شد و گزینش اولیۀ کلنی‏ها بر‌اساس شکل ظاهری کلنی Bt روی محیط کشت و گزینش نهایی بر‌اساس شناسایی میکروسکوپی صورت گرفت. در بررسی میکروسکوپی از 635 سویۀ جداسازی شده، 375 باکتری، تولید‏کنندۀ‏ اسپور (05/59درصد)، 100 باکتری، دارای کلاهک و تولید‏کنندۀ‏ اسپور (74/15درصد) و 160 باکتری، دارای کلاهک و تولید‏کنندۀ‏ اسپور و کریستال (19/25درصد) بودند. بیشترین درصد سویه‏های تولید‏کنندۀ‏ کریستال در شهرستان‏های ساری و جویبار به‌ترتیب با 9/40درصد و 54/40درصد و در اکوسیستم جنگل با 63/32درصد مشاهده شد. نتایج نشان داد که خاک‏های نواحی جنگلی منبعی مناسب برای یافتن سویه‏های مؤثر باکتری Bt است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diversity of Bacillus thuringiensis isolates in various ecosystems of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Grayeli Moradi 1
  • Mahmoud Mohammadi Sharif 2
  • Alireza Hadizadeh 2
  • Valiollah Babaeizad 2
1 MSc Student, Agricultural Entomology, Department of Plant Protection, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, I.R. Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, I.R. Iran
چکیده [English]

Bacillus thuringiensis (Bt) is the most important microbial agent for biological control of insect pests of agricultural crops and forest plant. Effective control of these pests mostly relies on finding and practical application of native Bt isolates. In this study, 160 soil samples belong to various ecological area of Mazandaran province (forest, orchard, urban, agricultural and non-vegetative regions) were screened through selective sodium acetate methods and 635 isolates were acquired. The soil samples were cultured on LBA, T3 and CCY media and primary and final colony selection were conducted based on appearance of Bt colonies on the media and microscopic determination, respectively. As consequence of microscopic description; 375 (59.05%), 100 (15.74%) and 160 (25.19%) isolates were produced spore, spore+cap and spore+cap+crystal, respectively. The most crystal producing isolates, based on geographical and ecological categories, were observed in the isolates of Sari (40.9%) and Juybar (40.54%) geographical regions and forest (32.63%) ecosystem. The results showed that the forest soil samples are an appropriate source for detecting the effective Bt strains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacillus thuringiensis
  • crystal protein
  • microbial control
  • specific isolation of Bt
- Apaydin, O., Cinar, C., Turanli, F., Harsa, S., Gunes, H., 2008. Identification and bioactivity of native strains of Bacillus thuringiensis from grain-related habitats in Turkey. Biological Control 45, 21-28.

- Apaydin, O., Yenidunya, A. F., Harsa, S., Gunes, H., 2005. Isolation and characterization of Bacillus thuringiensis strains from different grain habitats in Turkey. World Journal ofMicrobiology and Biotechnology 21, 285-292.

- Cherif, A., Ouzari, H., Daffonchio, D., Cherif, H., Ben Slama, K., Hassen, A., Jaoua, S., Boudabous, A., 2001. Thuricin 7: A novel bacteriocin produced by Bacillus thuringiensis BMG1.7, a new strain isolated from soil. Letters in Applied Microbiology 32, 243-247.

- Cinar, C., Apaydin, O., Yenidunya, A. F., Harsa, S., Gunes, H., 2008. Isolation and characterization of Bacillus thuringiensis strains from olive-related habitats in Turkey. Journal ofApplied Microbiology 104, 515-525.

- Ejiofor, A. O., Johnson, T., 2002. Physiological and molecular detection of crystalliferous Bacillus thuringiensis strains from habitats in the South Central United States. Journal ofIndustrial Microbiology and Biotechnology 28, 284-290.

- Forsyth, G., Logan, N. A., 2000. Isolation of Bacillus thuringiensis from Northern Victoria Land, Antarctica. Letters in Applied Microbiology 30, 263-266.

- Hongyu, Z., Ziniu, Y., Wangxi, D., 2000. Isolation, distribution and toxicity of Bacillus thuringiensis from warehouses in China. Crop Protection 19, 449-454.

- Kaelin, P., Morel, P., Gadani, F., 1994. Isolation of Bacillus thuringiensis from stored tobacco and Lasioderma sericome (F.). Applied and Environmental Microbiology 60, 19-25.

- Kaur, S., 2006. Molecular approaches for identification and construction of novel insecticidal genes for crop protection. World Journal of Microbiology and Biotechnology 22, 233-253.

- Khetan, S. K., 2001. Microbial Pest Control. Marcel Dekker, Inc. 300 p.

- Kim, H. S., Lee, D. W., Woo, S. D., Yu, Y. M., Kang, S. K., 1998a. Biological, immunological, and genetic analysis of Bacillus thuringiensis isolated from granary in Korea. Current Microbiology 37, 52-57.

- Kim, H. S., Lee, D. W., Woo, S. D., Yu, Y. M., Kang, S. K. 1998b. Distribution, serological identification, and PCR analysis of Bacillus thuringiensis isolated from soils of Korea. Current Microbiology 37, 195-200.

- Makhdoom, R., 1998. Cloning and sequencing of the delta endotoxin gene from locally isolated Bacillus thuringiensis toxic against spotted bollworm. Ph. D. Thesis, University of the Punjab, 160 p.

- Martin, P. A. W., Travers, R. S., 1989. Worldwide abundance and distribution of Bacillus thuringiensis isolates. Applied and Environmental Microbiology 55, 2437-2442.

- Martínez, C., Caballero, P., 2002. Contents of cry genes and insecticidal toxicity of Bacillus thuringiensis strains from terrestrial and aquatic habitats. Journal of Applied Microbiology 92, 745-752.

- Martínez, C., Porcar, M., López, A., Escudero, I. R., Pérez-Llarena, F. J., Caballero, P., 2004. Characterization of a Bacillus thuringiensis strain with a broad spectrum of activity against Lepidopteran insects. Entomologia Experimentalis et Applicata 111, 71-77.

- Mohammedi, S., Bala Subramanian, S. B., Yan, S., Tyagi, R. D., Valero, J. R., 2006. Molecular screening of Bacillus thuringiensis strains from wastewater sludge for biopesticide production. Process Biochemistry 41, 829-835.

- Obeidat, M., Hassawi, D., Ghabeish, I., 2004. Characterization of Bacillus thuringiensis strains from Jordan and their toxicity to the Lepidoptera, Ephestia kuehniella Zeller. African Journal of Biotechnology 3, 622-626.

- Porcar, M., Juárez-Pérez, V., 2003. PCR-based identification of Bacillus thuringiensis pesticidal crystal genes. FEMS Microbiology Reviews 26, 419-432.

- Tamez-Guerra, P., Iracheta, M. M., Pereyra-Alférez, B., Galán-Wong, L. J., Gomez-Flores, R., Tamez-Guerra, R. S., Rodríguez-Padilla, C., 2004. Characterization of Mexican Bacillus thuringiensis strains toxic for Lepidopteran and Coleopteran larvae. Journal of Invertebrate Pathology 86, 7-18.

- Travers, R. S., Martin, P. A. W., Reichelderfer, C. F., 1987.Selective process for efficient isolation of soil Bacillus spp. Applied and Environmental Microbiology 53, 1263-1266.

- Young, J. M., Chilcott, C. N., Broadwell, A., Wigley, P. J., Lecadet, M. M., 1998. Identification of serovars of Bacillus thuringiensis Berliner 1915 in NewZealand. Journal of Crop and Horticultural Science 26, 63-68.