عوامل مؤثر بر نگرش زیست‌محیطی مالکان و مدیران SMEهای کشاورزی استان‌های کرمانشاه و ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور ایلام

2 دانشیار گروه ترویج و توسعة روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار گروه کارآفرینی و توسعة روستایی، دانشگاه ایلام

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش زیست‌محیطی مالکان و مدیران شرکت‌‌های کوچک و متوسط[1] کشاورزی استان‌‌های کرمانشاه و ایلام با استفاده از روش مدلسازی معادلة ساختاری[2] بود. بر‌اساس آمار و اطلاعات ادارات جهاد کشاورزی دو استان، تعداد شرکت‏‌های کوچک و متوسط 540 واحد برآورد شد. حجم نمونة آماری با استفاده از فرمول کوکران 202 مالک و مدیر محاسبه شد که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات، از مقیاس اصلاح‌شدة انگارة نوین محیطی و پرسشنامة‏ بسته استفاده شد. برای بررسی روایی محتوایی از نظر استادان گروه ترویج و توسعة روستایی دانشگاه رازی استفاده شد. به‌منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آن برای متغیرهای مطالعه 79/0 بود. یافته‌ها نشان داد که 90‌درصد (182 نفر) از مالکان و مدیران SMEهای کشاورزی با گویة «گیاهان و حیوانات به همان اندازه حق زندگی دارند که انسان‏‌ها این حق را دارند.» موافق و 64‌درصد (130 نفر) از آن‌ها با گویة «تعادل طبیعت آن‌قدر قوی است که از پس تأثیرات جوامع صنعتی مدرن بر‌آید.» مخالف بودند، همچنین متغیرهای سطح تحصیلات، وجود افراد باسواد در خانواده، قومیت، شهرنشینی و شرکت در کلاس‌‌ها و کارگاه‌‌های آموزش زیست‌محیطی بیشترین واریانس را در سطح نگرش زیست‌محیطی تبیین کرده‌اند.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Effective on Environmental Attitude of Owners and Managers of Agricultural SMEs in Kermanshah and Ilam Provinces

نویسندگان [English]

 • Zohreh Motamedi Nia 1
 • Abdolhamid Papzan 2
 • Hossein Mahdizadeh 3
1 Lecturers, Payam-e-Noor University, Ilam, Iran
2 Associate Professor of Extension & Rural Development, Department, Razi University, Iran
3 Development, Department, Ilam University, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research was to determinate the factors effective on environmental attitude of owners and managers of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) by Using Structural Equation Modeling. According to the data from agriculture department of two counties, small and medium-Sized enterprises were estimated at 540 units. Using Cochran’s formula determined the sample & 202 owners and managers who have been stratified sampling method. For gathering data we used the revised version of New Environmental Paradigm (NEP) and closed questionnaire. Content validity of the questionnaire was tested by the ideas of professors of Razi University. Cronbach’s alpha was used to estimate reliability of the questionnaire (79%). Results indicated that 90% (182 respondents) of the owners and managers of agricultural SMEs agree with “plants and animals have as much right as humans to exist” and 64% (130 respondents) of them opposed with “the balance of nature is strong enough to cope with the impact of modern industrial nations”. Also level of education, educated members of family, ethnicity, urbanization and participate in classes and workshops in field of environmental education explain a large proportion of the variance of environmental attitude. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • antianthropocentrism
 • Environmental attitude (EA)
 • fragility of nature’s balance
 • limits to growth
 • possibility of an eco-crisis
 • rejection of exemptionalism
 • Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)
 • Structural Equation Modeling