بررسی تنوع گونه‌های گیاهی حاشیه دریاچه زریوار مریوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استادیاردانشکده محیط‌زیست و انر‍‍ژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاداسلامی

3 کارشناس ارشد زیستگاه‌ها و تنوع زیستی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

دریاچة زریوار تنها پهنة آبی طبیعی و مهم‌ترین اکوسیستم آبی در استان کردستان است که در فاصلة 2 کیلومتری شمال غربی شهرستان مریوان و در ارتفاع 1285 متر از سطح دریا واقع شده است. متوسط بارندگی سالانة آن 6/997 میلی‌متر و میانگین دمای سالیانه 13 درجة سانتی‌گراد است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تنوع و شناسایی و معرفی گونه‌های گیاهی حاشیة این دریاچه و نیز تعیین اشکال زیستی و کورولوژی آن‌ها انجام شده است که حاصل آن شناسایی 257 گونة گیاهی متعلق به 53 خانواده و 183 جنس است. طیف زیستی رستنی‌ها نشان می‌دهد که در این ناحیه شکل زیستی تروفیت با 42‌درصد غالب است و پس از آن همی‌کریپتوفیت‌ها با 1/38‌درصد، کریپتوفیت‌ها با 16‌درصد، فانروفیت‌ها با 4/2‌درصد و کامفیت‌ها با 5/1‌درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. بررسی طیف جغرافیای رستنی‌های محدودة مطالعه‌شده نشان می‌دهد بیشترین عناصر (99 گونه) به ناحیة رویشی ایران‌ـ تورانی تعلق دارند. علاوه بر این بر اساس طبقه‌بندی IUCN و کتابRed data book of Iran، سه رسته گونه‌های آسیب‌پذیر (Vulnerable)، با خطر کمتر (Lower risk) و فاقد اطلاعات (Data deficient) در محدودة مطالعه‌شدة شناسایی شده است که نشان می‌دهد جمعاً 11 گونة گیاهی جزء گونه‌های تهدید‌شده محسوب می‌شوند. گونة Utricularia neglecta، تنها گیاه گوشتخوار ایران نیز در این پژوهش شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Diversity of Plant Species around Zarivar Lake in Marivan

نویسندگان [English]

  • Nematollah Khorasani 1
  • Borhan Riazi 2
  • Ataollah Aliehiaee 3
1 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Invironment and Energy, Islamic Azad University, Research and Science Unit, Tehran, Iran
3 M.Sc. on Biodiversity & Diversity of habitats, Faculty Environment & Energy, Islamic Azad University, Research and Science Unit, Tehran, Iran
چکیده [English]

Zarivar lake is the only natural water area and the ponds in the Kurdistan province which is located 2 kilometers far from the northwest of Marivan city and at an altitude of 1285 meters above sea level. The mean annual rainfall is 997.6 mm and the mean annual temperature is 13°C. This study is carried out to survey the biodiversity, identification and introduce plant species around the lake and determination of biological forms and their chorology so that the result was identify 257 plant species belonging to 53 families and 183 genera. The vegetation spectrum indicates a dominant therophyte biological form with a coverage of 42 percent followed by Hemicryptophyte %38.1, cryptophyte %16, phanerophyte %2.4 and chamephyte %1.5. The Survey of Geographic Spectrum of studied area Shows that most elements (99 species) belong to the Vegetative area of Iran and Turan. In addition, according to IUCN categories and book Red data book of Iran , three categories of plant species so called vulnerable , lower risk and Data deficient in the studied area Has been identified that Shows 11 plant species are Totally considered threatened species. Further, the only carnivorous plant in Iran (Utricularia neglecta), have been identified in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological form
  • Chorology
  • Flora
  • Marivan
  • Zarivar lake