کاربرد مدل توبیت در تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان آبشار آسیاب خرابة جلفا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

در دهه‏های اخیر با افزایش درآمد سرانه، به گردشگری و بازدید از جاذبه‏های طبیعی، به‌عنوان راهکار مناسبی برای پر‌کردن اوقات فراغت و کاهش تأثیر تنش‏های روز‌افزون زندگی شهری توجه شده است. در این راستا این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان آبشار آسیاب خرابة جلفا با استفاده از مدل توبیت انجام گرفت. داده‏های پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه از 125 بازدیدکنندة آبشار آسیاب خرابه به‌دست آمده است. نتایج نشان داد که 6/69‌درصد افراد حاضر به پرداخت مبلغی به‌منزلة ورودیه برای بازدید از آبشار و استفاده از امکانات این منبع طبیعی بودند و متوسط تمایل به پرداخت هر فرد 4312 ریال است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیان‏کنندۀ آن است که عواملی مثل سطح درآمد، تمایل به اقامت شب در محیط آبشار و عضویت در سازمان‏های غیر‌دولتی محیط‌زیست رابطۀ مثبت و معنا‏دار؛ و متغیرهای سن، فاصله و سرپرستی خانوار رابطۀ منفی و معناداری با تمایل به پرداخت افراد برای آبشار آسیاب خرابة جلفا دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using the Tobit Model for Determining the Effective Factors in Visitors' Willingness to Payment for Jolfa’s Asiab Kharabe Fall

نویسندگان [English]

  • Ghader Dashti 1
  • Seyedeh Shadi Hosseini 2

1 Assoc Prof, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz,Iran

2 Former Graduate Student in Agricultural Economics from the University of Tabriz, Iran

چکیده [English]

In recent decades, tourism has been considered as a way to decreasing tensions of urban life. This study tried to determine the effective factors in visitors' willingness to pay for Asiab Kharabeh fall by using Tobit model. Data set were obtained by completing questionnaires and interviewing with 125 individuals who visit the fall. According to the results 69.6 percent of visitors were ready to pay as an admission for visiting the fall and the mean was about 4312 Rials per year. The results show that the variables income, tendency of staying in waterfall at night and membership in NGO environmental organization has significant and positive and variables include age, distance and household leadership have significant and negative effect on visitors' WTP for Asiab Kharabeh fall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asiab Kharabe fall
  • contingent valuation
  • Jolfa
  • Tobit Model
  • Willingness to Pay