ارزیابی ریسک ورود فلزات سنگین موجود در لجن‌های اسیدی کارخانجات بازیافت روغن موتور به آب زیرزمینی و ارائۀ پوشش مناسب (مطالعۀ موردی: محل دفن شهرک صنعتی فجر گرمسار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه محیط‌زیست، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد گروه محیط‌زیست، دانشگاه تهران، ایران

4 کارشناس ارشد محیط‌زیست، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، ایران

چکیده

در این تحقیق، ریسک ورود شیرابۀ حاوی فلزات سنگین ناشی از لجن اسیدی به آب زیرزمینی در محل دفن شهرک صنعتی فجر گرمسار با نرم‌افزار IWEM ارزیابی شده است. لجن اسیدی، پسماند صنعتی ویژۀ خطرناکی است که در نتیجۀ بازیافت روغن کارکرده به روش اسیدی تولید می‌شود. ابتدا مقدار فلزات سنگین (Cd, Ni, Co, pb, Zn, Mn, Cu) در نمونه‌های ترکیبی لجن اسیدی با استفاده از روش دستگاه جذب اتمی تعیین شد. سپس، با استفاده از نرم‌افزار IWEM و با آنالیز احتمالات مونت کارلو و شبیه‌سازی شرایط گوناگون محل مورد مطالعه، ریسک ورود فلزات سنگین از طریق شیرابه به آب زیرزمینی ارزیابی شد. درنهایت، نرم‌افزار پس از مدل‌سازی مناسب‌ترین پوشش را برای حفاظت از آب زیرزمینی در محل دفن پیشنهاد کرد؛ گزینۀ بدون پوشش. بالابودن عمق آب زیرزمینی، عمق کم لجن در محل دفن، خصوصیات اقلیمی خشک و کم‌بارش منطقه و نوع خاک دانه‌متوسط تا دانه‌ریز سبب شده خطر آلودگی آب‌های زیرزمینی در محل دفن لجن اسیدی در گرمسار کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk assessment of ground water pollution by heavy metals in leachate of acidic sludge from motor oil recycling and linear recommendation)Case study: Garmsar(

نویسندگان [English]

 • Farzane Mahmoudian 1
 • Amir Hossein Hamidian 2
 • Nematollah Khorasani 3
 • Pooria Haghpanah 4

1 M.Sc. of environmental science, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Assisstant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

4 M.Sc. of environmental science, Department of Environmental Protection, Iran

چکیده [English]

In this paper the risk of heavy metals discharged from the acidic sludge leachate into groundwater in a landfill located in Fajr industrial area )Garmsar( has been assessed using IWEM software. Acidic sludge as one of the industrial hazardous wastes is produced during purification of used oil with Mienken )acidic( method. The concentrations of heavy metals )Cd, Ni, Co, pb, Zn, Mn, Cu( in the acidic sludge were determined and the discharge of these metals into groundwater was assessed by IWEM )using Monte Carlo analysis and simulating the parameters of case study for risk assessment (. Then, the best linear for the protection of the groundwater in landfill was recommended; which in this case was the NO Linear option. The low potential of groundwater pollution in the region was because of the deep location of groundwater level, low depth of the sludge in the landfill, dry climate and low amount of rainfall in the area, and soil type of the location )silt-loam(.

کلیدواژه‌ها [English]

 • acidic sludge
 • groundwater
 • Heavy metals
 • IWEM
 • linear
 • recycle of used oil
 • risk assessment