بررسی تمایل شهروندان به مشارکت در فعالیت‌های حفاظت و توسعۀ فضای سبز شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تمایل شهروندان به مشارکت در فعالیت‌های حفاظت و توسعۀ فضای سبز شهر تهران بود. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق شهروندان تهران بودند. حجم نمونه 626 نفر تعیین شد کـه، با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تناسبی، از جامعۀ آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. گروهی از کارشناسان شهرداری تهران و اعضای هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس روایی این پرسشنامه را تأیید کردند. ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) برای بخش‌های گوناگون پرسشنامه با انجام‌دادن آزمون پیشاهنگی بین 87/0 تا 91/0 به‌دست آمد. داده‌های گردآوری‌شده از طریق نرم‌افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شدند. براساس یافته‌های تحقیق، تمایل به مشارکت 1/54 درصد شهروندان در سطح بالایی بود. بین تمایل به مشارکت شهروندان نواحی گوناگون اختلاف معناداری وجود داشت و شهروندان نواحی نیمه‌حاشیه‌ای از شهروندان نواحی مرکزی و حاشیه‌ای تمایل بیشتری به مشارکت داشتند. از میان متغیرهای بررسی‌شده تعداد نهال‌های دریافت‌شده، تعداد دفعات دریافت نهال در سال‌های اخیر، ادراک شهروندان از کارکردهای فضای سبز، آگاهی از عوامل تخریب‌کنندۀ فضای سبز، نگرش به سرمایه‌گذاری در توسعۀ فضای سبز و تحصیلات با تمایل شهروندان به مشارکت درحفاظت و توسعۀ فضای سبز رابطۀ مثبت و معنادار داشتند. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد چهار متغیر نگرش به سرمایه‌گذاری در توسعه و حفظ فضای سبز، ادراک شهروندان از کارکردهای فضای سبز، تعداد نهال دریافت‌شده و تحصیلات در تمایل به مشارکت مؤثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development Activities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Enayat Abbasi 1
  • Ahmad Basami 2
  • Narjes Kaboli 2
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Former Master Student, Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 This study aimed to investigate the factors affecting intention of citizens toward participating in activities related to development and protection of green spaces in Tehran. The research was descriptive-correlation and survey method was used. The statistical population of this study consisted of all citizens in Tehran. Using proportional and stratified random sampling, 626 citizens were selected as research sample. Questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts from Tehran Municipality and faculty members of agricultural extension and education in Tarbiat Modares University. A pilot test was conducted to determine the reliability of the questionnaire. Cronbach's alpha was estimated between 0.87-0.91. The collected data was analyzed using SPSS software. Based on the research results, the intention for participation in protection and development of green space activities of 54.1 percent of the citizens were at a high level. There were significant differences between the different regions regarding the participation of the citizens. In this regard, the citizens of semi-marginal areas have more intention toward participating in green space protection. There were positive and significant relationship between number of received seedlings, number of reference for getting seedlings in recent years, citizens' perception of green functions, awareness of the destructive factors of green space, attitude towards investment in developing green and education of citizens, and protection and development of green space. Stepwise regression analysis showed that four variables included attitude towards investment in development and conservation of green space, citizens' perception of green functions, number of received seedlings and education are effective on intention toward participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizens
  • Green space
  • intention
  • participation
  • protection and development