تأثیر عوامل توپوگرافی در پتانسیل ذخیرۀ کربن دو گونۀ Astragalus gossypinus و Astragalus parrowianus (مطالعۀ موردی: مراتع کوهستانی استان کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد نور

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده

با توجه به توان مناسب ذخیرۀ کربن در بافت‌های گیاهی، به‌دلیل افزایش غلظت گاز دی‌اکسید کربن در جو در دهه‌های اخیر به این راهکار توجه جدی شده است. بدین منظور، قابلیت ذخیرۀ کربن دو گونۀ Astragalus gossypinus و Astragalus parrowianus در بخشی از مراتع کوهستانی استان کرمانشاه بررسی شد. محدودۀ مورد مطالعه براساس نقشۀ توپوگرافی و پیمایش صحرایی مشخص شد و واحدهای همگن براساس چهار جهت اصلی و پنج طبقۀ ارتفاعی تعیین و مناطق معرف انتخاب شدند. سپس در هر منطقۀ معرف، سه ترانسکت خطی موازی یکدیگر از بالای دامنه به سمت پایین قرار گرفتند (درمجموع 60 ترانسکت) و به فاصلۀ هر 10 متر در طول ترانسکت، پلات‌ها انداخته شدند (درمجموع 300 پلات) و مقادیر کربن زیست‌تودۀ هوایی و زیرزمینی دو گونه اندازه‌گیری شد. نتایج مقایسۀ میانگین‌ها براساس آزمون SNK هم بیانگر این مطلب بود که کمترین مقدار ذخیرۀ کربن در طبقۀ ارتفاعی (1900-2100) در جهت جغرافیایی شمالی مشاهده شده است. همچنین با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان بیان کرد که قابلیت ذخیرۀ کربن گونۀ Astragalus parrowianus بیشتر از گونۀ Astragalus gossypinus است. این توانایی به این علت است که گون زرد میزان پوشش، زیست‌تودۀ هوایی و زیست‌تودۀ ریشه‌ای بیشتری از گون سفید دارد که به‌تله‌انداختن و ذخیرۀ بیشتر کربن آلی را سبب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Topography Factors on Potential Carbon Storage of Two Rangeland Species (Astragalus Gossypinus, Astragalus Parrowianus in Rangeland of Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Khadijeh Mahdavi 1
  • Ahmad Choupanian 2
  • Mahshid Souri 3
1 Assistant professor Islamic Azad University, Noor branch
2 MSc Islamic Azad University, Noor branch
3 Assistant professor Faculty of Natural Resource ,Urmia University
چکیده [English]

Given the potential for carbon storage in plant tissues, this approach has a serious interest in recent decades. Therefore, the ability of carbon storage in Astragalus gossypinus and Astragalus parrowianus were examined in part of alpine pastures in Kermanshah Province. After determining the representative districts, according to 4 main aspect and 5 category elevation was determined representative area. Also in each representative area 3 transect parallel to of up slope to down was placed(total 60 transect) and  interval 10 m was placed plots(total 300 plot) and aerial and underground biomass carbon values ​​of those species were measured. Regarding to the results of mean compression SNK the least of carbon storage in category elevation(1900-2100) that was determined in north aspect. Also according to the results, Astragalus parrowianus Species has more carbon storage capacity than Astragalus gossypinus species. This ability is due to more vegetation percentage and more aerial and underground biomass of Astragalus parrowianus Species in compare with Astragalus gossypinus Species. These abilities cause to more organic carbon storage of Astragalus parrowianus Species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astragalus parrowianus
  • Astragalus gossypinus
  • carbon storage
  • Kermanshah province
  • topography