بررسی استرس شغلی ناشی از آلاینده‌های محیطی در کارکنان دبیرستان‌های تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین آلودگی‌های هوا، صوت، منظر و نور بر استرس شغلی کارکنان دبیرستان‌های متوسطۀ مناطق 1، 2، 10 و 11 بود. حجم نمونه 250 نفر بود که به‌صورت تصادفی ساده از دبیرستان‌های مذکور، انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری عبارت بود از: پرسش‌نامۀ استرس شغلی اسیپو و پرسش‌نامۀ طرح‌شده در زمینۀ نظرهای افراد در مورد آلودگی‌های هوا، صوت، نور و منظر (‌پرسش‌نامۀ توصیف آلودگی). آزمون‌های زیر برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین نوع رابطۀ بین متغیر‌های مورد پژوهش به‌کار برده شدند: ضریب همبستگی کای‌اسکور برای تعیین رابطۀ بین متغیر‌های آلودگی‌های هوا، صوت، منظر و نور و استرس شغلی کارکنان و آزمون t برای مقایسۀ میانگین‌های دو گروه مستقل (کارکنان مدارس 1 و 2 و کارکنان مدارس10 و 11). نتایج نشان داد که استرس شغلی کارکنان با محیط فیزیکی محل کار، منطقۀ محل سکونت، نظر افراد دربارۀ خطرناک شدن آلودگی هوا در محل سکونتشان، تنش روانی ناشی از آلودگی صوتی، احساس سردرد ناشی از آلودگی هوا و صدا، مصرف داروهای آرامش‌بخش و مصرف دخانیات رابطۀ معنا‌داری دارد؛ همچنین بین منطقۀ سکونت افراد با توجه آن‌ها به محیط‌زیست و مصرف دخانیات از سوی آن‌ها رابطۀ معناداری مشاهده شد؛ بین مصرف دخانیات افراد و میزان توجه‌شان به محیط‌زیست نیز رابطه وجود داشت؛ این تحقیق بین استرس افراد و نظرهای آن‌ها دربارۀ آلودگی‌های منظر و نور رابطۀ معناداری نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Environmental Pollution on Job Stress in Different Districts of Tehran High Schools Staff

نویسندگان [English]

  • Amin Emami 1
  • Amir Hossein Hamidiyan 2

1 M.Sc. Student of Natural Resources, University of Tehran

2 Assistant Professor of Natural Resources, University of Tehran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationships between air, noise, light and landscape pollution on job stress of staff work in high schools of different districts (1, 2, 10 and 11) of Tehran. This stress can reduce the efficiency of the personnel. The number of people participated in this research was 250, selected by random from different schools of the districts. The questionnaires were Osipow’s job stress and a questionnaire designed for determination of people’s ideas about air, noise, light and landscape pollution (pollution description questionnaire). Statistical design for the research was correlation between descriptive variables in Crosstabulation. The applied statistical analyses were Chi-Square correlation coefficient to determine any relationship between different variable, air, noise, light and landscape pollution and job stress in personnel; and t-test to compare the averages of two distinctive groups (high schools’ staff of districts 1 and 2 with districts of 10 and 11). Significant correlations were found between job stress and physical environment of the workplace, residency location, the ideas of people on dangerous effects of air pollution in their districts, being upset from noise pollution, headaches from noise and air pollution, use of neurotic drugs and smoking. There were also significant correlation between the district of residency and the people’s knowledge of environment and their smoking rates. No significant correlations were found between stress and their opinions on light and landscape pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • job stress
  • landscape pollution
  • light pollution
  • noise pollution