بررسی نگرش سبزیکاران شهرستان ری نسبت به منابع آلاینده خاک

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نگرش سبزیکاران شهرستان ری نسبت به منابع آلاینده خاک بود. جامعه آماری تحقیق شامل همة سبزیکاران شهرستان ری (700 نفر) در استان تهران بود که تعداد70 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزاراصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محققساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات استادان و متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی، خاکشناسی و باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. برای تعیین پایایی درونی مقیاس سنجش نگرش از ضریب اعتبار آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 72/0 برآورد شد. نتایج نشان داد که تمامی سبزیکاران مورد مطالعه از آب آلوده برای آبیاری استفاده می‎کردند. بیشتر آنان (6/38درصد) دارای نگرش بینابین نسبت به منابع آلاینده خاک بودند. همچنین طبق نظرسنجی صورت گرفته از سبزیکاران در خصوص منابع آلاینده خاک،‎ استفاده از فاضلاب کارخانه‏ها در اولویت اول و ماشینآلات کشاورزی در زمین در اولویت آخر آلوده‎کننده‎های خاک بودند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که دو متغیر "میزان بهکارگیری راهکارهای پیشگیری از آلودگی خاک" و "نگرش نسبت به عملیات پیشگیری از آلودگی خاک" حدود 15 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Vegetable Growers Attitude towards Sources of Soil Pollution in Ray County

نویسندگان [English]

  • Faezeh Hashemi 1
  • Ahmad Rezvanfar 2
  • Fatemeh Shafiei 3

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the attitude of vegetable growers towards sources of soil pollution in Ray County. The study consisted of all vegetable growers (N=700) in Ray county, located in Tehran Province, from which 70 vegetable growers were selected through random sampling technique. A planned questionnaire was used as the main instrument to collect data. The content validity of the questionnaire was approved through getting opinions of specialists and experts in the fields of Agricultural Extension and Education, Soil Science and Horticulture in the University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. The reliability of the scale for measuring attitude of respondents was approved by using Cronbach Alpha coefficient, which was measured as 0.72. The findings indicated that all vegetable growers used to consume the polluted water for irrigation, and 38.6% of respondents had an intermediate attitude towards sources of soil pollution. A further finding of the study about sources of soil pollution was that the usage of factory sewage and agricultural machinery in the field had the first and the last priority in turn. According to stepwise regression analysis, 15% of the changes happened in the respondents' attitude towards sources of soil pollution, was due to the rate of implementing prevention strategies of soil pollution and the attitude towards prevention practices of soil pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Ray county
  • sewage
  • soil pollution
  • sources
  • Vegetable growers
دوره 64، شماره 4 - شماره پیاپی 4
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
دی 1390
صفحه 457-467