اطلاع رسانی کیفیت هوا با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی تحت شبکه به صورت برخط

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دکترای مهندسی شیمی، شرکت کنترل کیفیت هوا، شهرداری تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

انتشار ذرات و گازهای آلاینده خروجی از صنایع و خودروها موجب افزایش شرایط عدم آسایش و تشدید بیماری های تنفسی و قلبی و در نهایت منجر به مرگ زودرس می شوند. در این مطالعه یک سامانه اطلاعات مکانی تحت شبکه منظور اطلاع رسانی کیفیت هوای شهر تهران به صورت برخط (لحظه ای) توسعه داده شده است. قابلیت های این سامانه تحت شبکه به کاربر اجازه می دهد که مناطق با پتانسیل بالای آلودگی هوا را مشخص نماید. در سامانه طراحی شده، موقعیت های مکانی تمام ایستگاه های سنجش بر روی نقشه شهر جانمایی شد. این سامانه در بازه های زمانی 15 دقیقه یکبار، از طریق سرویس شبکه طراحی شده، با داده های آلاینده های SO2، NO2، CO، PM2.5،PM10 و O3 که در پایگاه داده های موجود در شرکت کنترل کیفیت هوا ذخیره می شوند ارتباط برقرار می نماید و پس از پردازش داده های ارسالی و محاسبه شاخص استاندارد آلودگی هوا (PSI) و ارتباط با ایستگاه های سنجش، نتایج را بر روی نقشه شهر تهران به شکل نگاره ای و یا متنی به منظور اطلاع رسانی کیفیت هوا نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Air Quality Information System Using Online WebGIS

نویسندگان [English]

  • Farideh Atabi 1
  • Yousef Rashidi 2
  • Alireza Gharagouzlou 1
  • Atena Arabi 3

چکیده [English]

Particulate and gaseous emissions of pollutants from industries and auto-exhausts are responsible for rising discomfort, aggravates respiratory and cardiovascular. In this study, a system for air quality information in Tehran city has been developed, using an online Web-based geographic information system. This Web-based GIS application allows users to recognize areas with a potential increase in its air pollution situation. In the developed system, all spatial positions of the monitoring stations are shown in the map of Tehran. Every 15 minutes the system is connected to the CO, NO2, SO2, PM10, PM2.5 and O3 data collected in the existing database in Air Quality Control Company through the designed web server. After processing the transmitted data, Pollutant Standard Index (PSI) will be calculated. Then with connecting to the monitoring stations, results will be shown on the Tehran map as graphic web pages and texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Database
  • Geographic Information System (GIS)
  • Online
  • Pollutant standard index (PSI)
  • Web service
دوره 64، شماره 4 - شماره پیاپی 4
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
دی 1390
صفحه 387-397