بررسی تغییرات درون گونه ای جربیل هندی (Tatera indica Hardwicke, 1807) در محدوده استان هرمزگان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

2 کارشناس ارشد محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، ایران

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران

4 استاد دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش، 52 نمونه جربیل هندی (Tatera indica Hardwicke, 1807) با استفاده از تله های زنده گیر، از گستره زیستگاه های دو منطقه در محدوده استان هرمزگان (منطقه حفاظت شده گنو و شهرستان میناب) جمع آوری شد. در ابتدا، پنج صفت ظاهری و 15 صفت جمجمه ای و دندانی برای تمامی نمونه ها، اندازه گیری و در ادامه نسبت تمامی اندازه ها به طول سر و بدن محاسبه شد. جهت بررسی وضعیت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده گردید. برای بررسی معنی دار بودن اختلاف میان جنس‌ها آزمون T مستقل به کار رفت. این آزمون نشان داد که میان جنس های مختلف اختلاف معنی داری وجود ندارد. بنابراین، در تحلیل های بعدی نمونه های هر دو جنس ترکیب شد. در ادامه برای تمامی اندازه ها و نسبت ها، از آمار توصیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که در 16 صفت از 20 صفت مورد بررسی، نمونه های منطقه حفاظت شده گنو از نمونه های میناب بزرگتر هستند. این در حالی است که در 17 نسبت از 19 نسبت اندازه گیری شده نمونه های میناب بزرگتر از نمونه های منطقه حفاظت شده گنو بود. تحلیل های آماری نشان داد که تعداد 13 صفت از 20 صفت و همچنین تعداد 14 نسبت از 19 نسبت بررسی شده در دو منطقه دارای اختلاف معنی دار می باشند. نتایج تحلیل چند متغیره واریانس (MANOVA) و تحلیل مولفه های اصلی (PCA) نیز، جمعیت های مورد بررسی را در گروه های جداگانه تفکیک نمود. بنابراین، پژوهش حاضر، وجود اختلاف معنی دار میان صفات ظاهری، جمجمه ای و دندانی جمعیت های T. indica را در مناطق مختلف تائید می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intraspecific Variations Within Tatera indica Hardwicke, 1807 (Rodentia: Muridae) Populations in Hormozgan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Ashrafzadeh 1
  • Tayebeh Shahi 2
  • Mahmoud Karami 3
  • Jamshid Darvish 4

چکیده [English]

In this study, 52 specimens of adult Indian Gerbil (Tatera indica) were collected by live traps (Sherman traps, Havahart Traps and Locally made traps) from range of different habitats of two localities, Geno Protected Area (or Geno Biosphere Reserve) and Minab County, Hormozgan Province. At first, external, cranial and dental characters were measured and then the ratio of measured characters to head, and body lengths were calculated. All measurements and ratios were represented by the descriptive statistics. The results of Independent Sample T-Test showed that there are no significant differences between sexes. Furthermore, in order to show variation between samples and the significance of external and cranial variables, Independent Sample T-test was performed. Results of T-test showed that morphometric characteristics of the Indian gerbil populations in these regions are slightly different. Moreover, analysis showed that in Geno protected area population, 13 from 20 characters are significantly different than those in Minab population. The results from the PCA and MANOVA served to differentiate populations from mentioned regions based on the morphometric characteristics. In general, findings of the present study confirm the presence of significant morphological differences among populations of two studied regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geno protected area
  • Hormozgan Province
  • Minab
  • Morphometric differences
  • Tatera indica
دوره 64، شماره 4 - شماره پیاپی 4
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
دی 1390
صفحه 347-361