بررسی کارایی حذف فلزات سنگین در فاضلاب پالایشگاه گاز بیدبلند در اثرتصفیه با گیاه نی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، ایران

5 رئیس پژوهش و فناوری، شرکت پالایش گاز بیدبلند، ایران

چکیده

یکی از مهم ترین مشکلات جهانی که بویژه در ایران با توجه به اقلیم خشک آن بیشتر نمود پیدا کرده، مشکل کمبود آب است. این مسئله با توجه به بحث تخلیه فاضلاب ها و بویژه فاضلاب های صنعتی به دلیل ماهیت سمیشان به محیط زیست اهمیت تصفیه فاضلاب را دو چندان می کند. فلزات سنگین همچون کادمیم، سرب و وانادیم بخشی از نفت و به تبع آن فاضلاب حاصل از آن را تشکیل می دهند و از مهمترین آلاینده های صنایع نفت و گاز محسوب می شوند. در این مطالعه کارایی حذف فلزات سنگین Cd، Pb و V از فاضلاب پالایشگاه گاز بیدبلند با روش طبیعی (تالابی) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور نمونه های فاضلاب خروجی پالایشگاه و نیز نمونه های گیاه نی از طبیعت برداشت شد. نمونه های فاضلاب ورودی به مخزن تصفیه و نیز نمونه های فاضلاب بعد از زمان ماندهای 2، 6 و 10 روز جمع آوری و پس از آماده سازی و هضم اسیدی نمونه ها، غلظت فلزات سنگین Cd، Pb و V در فاضلاب اندازه گیری شد. طبق نتایج به دست آمده وانادیم با 66% بیشترین میزان کاهش را دارا بود و درصد کاهش سرب و کادمیم به ترتیب 61% و 59% بود. همچنین مشخص شد زمان ماند مناسب برای حذف فلزات 6 روز است. تصفیه با این روش استاندارد خروجی فلزات سنگین مذکور را برای دفع این فاضلاب ها به آب های سطحی، چاه های جاذب و مصارف کشاورزی حمایت می کند. طبق نتایج حاصله روش تصفیه با گیاه نی برای کاهش فلزات سنگین Cd، Pb و V فاضلاب پالایشگاه گاز بیدبلند پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation on the efficiency of heavy metal removal from wastewater of Bidboland gas refinery using common reed

نویسندگان [English]

 • Majid Atashgahi 1
 • Amir Hossein Hamidian 2
 • Nematollah Khorasani 3
 • Fereidoun Aflaki Pashaki 4
 • Mohammad Mohammadnejad Motlagh 5

چکیده [English]

One of the major environmental problems in the world, especially in Iran is deficiency of water resources. This with respect to the entrance of wastewater (especially industrial wastewaters due to their toxic effects) into the water bodies emphasizes the importance of wastewater treatment. Heavy metals such as cadmium, lead and vanadium are part of oil and hence are of the major pollutants produced in oil and gas industry. In this study, the efficiency of Cd, Pb and V removal from Bidboland gas refinery was investigated using a natural wetland system. Wastewater samples and the samples of common reed were collected from the wastewater outflow of the refinery and the surrounding environment, respectively. The concentrations of heavy metals were measured in the collected wastewater samples and the treated samples after two, six and 10 days, after acid digestion. The removal efficiency of V was the highest with 66%, followed by 61% of Pb and 59% of Cd. The highest removal efficiency of heavy metals was observed to be after six days. This treatment method showed to be a proper method in order to release the treated wastewater into surface waters, wells and for agricultural usage. Therefore, this method is suggested for the treatment of the wastewater of Bidboland gas refinery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bidboland
 • common reed
 • gas refinery
 • Heavy metals
 • treatment
 • Wastewater
دوره 64، شماره 4 - شماره پیاپی 4
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
دی 1390
صفحه 337-346