مقایسه روش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی با به کارگیری روش تحلیل تاکسونومی عددی

نویسنده

استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در پی شکل گیری تفکرات حفاظت محیط زیست در اوایل دهه 1970 و فشار های اجتماعی بر دولت‌ها به منظور برنامه ریزی و اتخاذ اقداماتی جهت جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، قانون لزوم انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی برای پروژه های عمرانی به تصویب رسید. از آنجا که انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی خود مستلزم در اختیار داشتن روش ها و ابزار مخصوص خود بود، تلاش های زیادی در این زمینه صورت پذیرفت تا روش های مورد نیاز برای انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی ابداع و توسعه داده شود. با توجه به اینکه هر کدام از روش های ابداع شده دارای معایب و مزیت های خاص خود است، انتخاب روش یا روش های برتر از سوی گروه ارزیابی، در شمار یکی از چالش ها محسوب می شود. مطالعه حاضر با بهره گیری از مدل تصمیم گیری چند شاخصه به طور عام و روش تاکسونومی عددی بطور خاص به رده بندی و تعیین اولویت روش های ارزیابی اثرات محیط زیستی پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می دهد از میان روش های ارزیابی اثرات محیط زیستی روش چک لیست وزنی و ماتریس را می توان در شمار اولویت دار ترین آنها محسوب کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Environmental Impact Assessment Methods Using Analytical Taxonomic Analysis

نویسنده [English]

  • Bahman Jabbarian Amiri

چکیده [English]

Further to emerging the environmental protection thoughts in the 1970's, most of the governments in the developed countries have been faced with social pressures for taking actions in order to stop the degradation in the environment and the quality of life. In response to such a societal desire, those governments have approved the requirement of environmental impact statement for the projects. In order to meet the need in the methods and tools for conducting the environmental impact assessment, a majority of the efforts has been focusing on developing appropriate methods and tools for the environmental impact assessment. However, these methods and tools have its own advantages and disadvantages so that choosing the most relevant methods and tools are of the most challenging task of the environmental assessment expertise team. In order to determine the degree of prioritization of the available methods and tools, the present study has applied the numerical taxonomic analysis as one of the multi-attribute decision making methods. The results have revealed that the weighted checklist and matrix methods, out of twelve methods had the highest priority in order to apply for conducting the environmental impact assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • environment
  • Impact
  • method
  • Taxonomy
دوره 64، شماره 3 - شماره پیاپی 3
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1390
صفحه 325-335