ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: (گیاهان و بندپایان)

نویسندگان

1 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ایران

2 مدرس دانشگاه پیام نور مه ولات، ایران

3 استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

4 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

گیاهان و بندپایان اجزای اصلی تنوع زیستی اکوسیستم‌‌ها هستند. برای ارزیابی ساختار تنوع زیستی گیاهان و بندپایان در سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک، مطالعه‌ای در سه منقطه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی انجام شد. در هر منطقه 10 واحد از سیستم‌‌های طبیعی به عنوان تکرارهای آزمایش انتخاب گردیده و نمونه برداری‌ها در این واحدها انجام شد. نمونه برداری گیاهان با استفاده از قطعات نمونه و نمونه برداری از بندپایان بوسیله تور حشره‌گیری انجام شد. نتایج نشان داد که غنای گونه‌ای گیاهان در سیستم طبیعی شیروان از دو سیستم دیگر کمتر بوده و دو سیستم طبیعی مشهد و گناباد تفاوتی ندارند. اما غنای گونه‌ای حشرات و فراوانی آنها در سیستم طبیعی شیروان بیشتر از دو سیستم دیگر بود. غنای گونه‌ای و فراوانی عنکبوت‌ها نیز در سیستم طبیعی شیروان بیشتر از سیستم‌‌های طبیعی مشهد و گناباد بود. بر اساس نتایج این مطالعه تنوع زیستی گیاهان و بند پایان تحت تاثیر شرایط اقلیمی قرار دارد و با افزایش میانگین درجه حرارت سالیانه و کاهش میانگین بارندگی سالیانه کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Structural Biodiversity in Natural Systems of Arid and Semi-arid Regions: Plants and Arthropods

نویسندگان [English]

 • alireza khodashenas 1
 • Marzieh Khodashenas 2
 • Alireza Kouchaki 3
 • Hossein Sadeghi namaghi 4
 • Mahdi Nasiri mahalati 3

چکیده [English]

Plants and arthropods are the main elements of biodiversity in ecosystems. In order to evaluate structural biodiversity of plants and arthropods in natural systems of arid land, a study was carried out in Shirvan, Mashhad and Gonabad, three regions of Razavi and Northern Khorasan provinces, Iran. In each region, 10 areas of natural systems selected and sampling was done in these selected areas. Plant sampling performed by quadrates and arthropod sampling was done by sweep net. Species richness of plants in natural systems of Mashhad and Gonabad was greater than Shirvan. In the same time, species richness and abundance of insects in the natural system of Shirvan were greater than two other systems. Furthermore, species richness and abundance of spiders in the natural system of Shirvan were greater than two other systems. Results showed that biodiversity of plants and arthropods were affected by increasing of mean annual temperature and decreasing of mean annual precipitation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biodiversity
 • Ephemerals
 • Insect's diversity
 • Khorasan
 • Plants diversity
 • Spider's diversity
دوره 64، شماره 3 - شماره پیاپی 3
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1390
صفحه 281-293