پهنه بندی آلودگی نیترات در آب‌های زیرزمینی استان فارس با استفاده از روش زمین آمار (مطالعه موردی: منطقه سیاخ دارنگون)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

3 دانشجوی دکتری خاکشناسی، گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

به منظور حفظ کیفیت آب های زیرزمینی اطلاع از پراکنش مکانی و زمانی فاکتور های کیفی آنها حائز اهمیت است. در این راستا روش های زمین آماری یکی از تکنیک های پیشرفته برای پهنه بندی کیفیت آب های زیرزمینی است. در این پژوهش برای تعیین توزیع مکانی آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی منطقه سیاخ دارنگون در غرب شیراز در استان فارس از ?? حلقه چاه فعال به صورت تصادفی نمونه برداری شد. نتایج نشان داد غلظت نیترات در آب های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در دامنه 85/3 تا 92/14 میلی گرم بر لیتر متغیر است. سپس برای بررسی تغییرات مکانی نیترات از سه روش کریجینگ، معکوس فاصله و کوکریجینگ استفاده شد. همچنین از کریجینگ شاخص برای تهیه نقشه احتمال آلودگی نیترات استفاده شد. نقشه های حاصل می توانند بعنوان ابزاری کارآمد برای تصمیم گیری مدیران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial Distribution of Nitrate Contamination in Groundwater Using Geostatistic in Fars Province (Case study: Siakh Darengoun Area)

نویسندگان [English]

  • Seyed hossein Khazaei 1
  • Hamid Abbasitabar 2
  • Rouhollah Taghizadeh mehrjerdi 3

چکیده [English]

Spatial and temporal distribution of qualitative factors of groundwaters is important to preserve their quality. So, one of the advanced techniques for distribution of groundwater’s qualitative is geostatistic methods. In this study, 33 active wells were randomly sampled to determine the spatial distribution of nitrate pollution in groundwater of the Siakh Darengoun Region (West of Shiraz in Fars Province). According to the results, nitrate concentration in the studied region is between 3.85 to 14.92 mg/l. Three methods such as Kriging, Inverse Distance Weighting and Cokriging were used for studying nitrate spatial changes. Furthermore, Kriging Indicator was used to produce the map of nitrate pollution probability. The maps can be used as an efficient tool for management decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fars province
  • Geostatistic
  • groundwater
  • Nitrate contamination
  • Spatial Distribution
دوره 64، شماره 3 - شماره پیاپی 3
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1390
صفحه 267-279