پیش‌بینی روند هجوم گونه مهاجم راکون (Procyon lotor ) در شمال ایران با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

گونه های مهاجم یک تهدید مهم برای تنوع زیستی محسوب می شوند و خسارات اقتصادی بسیاری به بار می آورند. مدل سازی روند پراکنش گونه های مهاجم برای یک منطقه یک ابزار مدیریت تنوع زیستی محسوب می شود. راکون (Procyon lotor) بومی شمال و مرکز آمریکا است. اما امروز این گونه به عنوان مهاجم در بسیاری از کشور ها از جمله ژاپن، آلمان و روسیه شمرده می شود. راکون در ایران در سال 1370 برای نخستین بار در شهرستان اسالم در استان گیلان مشاهده شد. در این مطالعه سعی شد با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک روند پراکنش این گونه در استان گیلان شبیه سازی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که روند هجوم گونه مهاجم راکون، بسیاری از اکوسیستم های استان گیلان را تهدید می کند و 36% از کل استان گیلان که 25% مناطق حفاظت شده این استان را نیز شامل می شود در معرض هجوم این گونه قرار دارد. بسیاری از مناطق حفاظتی به طور کامل در معرض هجوم این گونه هستند، مناطقی که در بسیاری از موارد مانند پناهگاه حیات وحش لوندویل و پناهگاه حیات وحش امیرکلایه در حمایت از گونه های گیاهی و جانوری منحصر به فرد انتخاب شده اند. در نتیجه روند هجوم این گونه در استان گیلان می تواند خسارات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. مناطق مسطح با شیب کم و دارای پوشش گیاهی متراکم بیشتر در معرض هجوم این گونه قرار دارد. بخش وسیعی از مناطق مورد هجوم در شیب کمتر از10 درصد و ارتفاع کمتر از500 متر از سطح آب های آزاد قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the InvasionTrend of Raccoon Invasive Species in North of Iran Using Genetic Algorithm Rule-set Prediction (GARP)

نویسندگان [English]

  • Azita Farashi 1
  • Mohammad Kaboli 2
  • Mahmoud Karami 3

چکیده [English]

Nowadays, invasive species are a major threat to biodiversity and create many economic losses. Modeling for predict the distribution trends of invasive species is considered as a biodiversity management tool. Raccoon is a native species in North and Central America, and nowadays it is an invasive species in many countries such as Japan, Germany and Russia. Raccoon was observed for the first time in Gilan province in Iran in 1991. We simulated distribution of the species in Gilan province using Genetic Algorithm rule-set Prediction method (GARP). The results showed that the Raccoon invasion trend threats many ecosystems and 36% of the area, including 25% of protected areas is at invasion risk. Many protected areas are fully exposed to invasion. In many cases, these areas are unique in support of plant and animal species, such as Amirkolaye and Lavandevil wildlife refuges. So the species invasion trend could bring irreparable damages. Areas characterized by a low slope and high density of vegetation are more exposed to invasion. A large part of these areas is with slops between 0°-10° and altitudes between 0-500 m.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic algorithm
  • Invasion
  • Raccoon
دوره 64، شماره 3 - شماره پیاپی 3
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1390
صفحه 243-253