مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پاییزه گوسپند وحشی البرز مرکزی (Ovis gmelini X O. vignei) در مجموعه حفاظت‌شده جاجرود

نویسندگان

1 گروه تنوع زیستی و زیستگاه ها، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 مربی دانشکده انرژی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران

چکیده

مجموعه حفاظتی جاجرود (پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود) یکی از زیستگاه‌های مهم گوسپند وحشی البرز مرکزی (Ovis gmelini X O. vignei) در ایران است. از آنجایی که‌این گونه در فصل پاییز تولید مثل می‌کند، گستره خانگی پاییزه اهمیت ویژه‌ای در چرخه حیات این گونه دارد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی (ENFA) عامل‌های موثر بر حضور گونه در زیستگاه پاییزه شناسایی و مطلوبیت زیستگاه دراین دوره محاسبه شد. نتایج نشان داد این گونه دارای آشیان بوم شناختی باریکی در این فصل بوده و نسبت به تغییرات زیستگاه حساس است. زیستگاه‌های مطلوب در مناطقی با ارتفاع بیش از 1535 متر، میانگین دمای فصل کمتر از 10 درجه سلسیوس، دارای گریزگاه مناسب و به دور از روستاها قرار دارند. مناطق نظامی و جاده‌ها با توجه به نوع کاربری تاثیرات متفاوتی بر حضور گونه و مطلوبیت زیستگاه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fall Habitat Suitability Modeling of Central Alborz Wild Sheep (Ovis gmelini X O. vignei) in Jajrood Protected Complex, Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Goljani 1
  • Mohammad Kaboli 2
  • Mahmoud Karami 3
  • Babak Naeemi 4
  • Afshin Alizadeh Shabani 2

چکیده [English]

Jajrood protected complex (Khojir and Sorkheh Hesar national parks and Jajrood protected area) is one of the most important habitats of Central Alborz wild sheep (Ovis gmelini X O. vignei) in Iran. Since the species mate in fall, then fall home range has critical rule in life cycle of this species. Using the ecological niche factor analysis (ENFA), effective factors on the presence of species were identified and fall habitat suitability was modeled. The results show that this species has narrow ecological niche in this season and is sensitive to habitat changes. The suitable habitats are recognized to be in areas with height more than 1535 meters a.s.l. and the mean temperature less than 10°C, with suitable escape terrain away from the villages. Military areas and roads according to their use have different effects on species presence and habitat suitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Alborz wild sheep
  • ecological niche factor analysis (ENFA)
  • Habitat suitability modeling
دوره 63، شماره 2 - شماره پیاپی 2
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
تیر 1389
صفحه 173-186