بررسی مشخصات ظهورشناسی دارمازو در خارج از منطقۀ زاگرسی جهت معرفی و ایجاد تنوع در فضای سبز شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی، اصفهان، ایران

2 استادیار جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار دانشکدۀ علوم کامپیوتر دانشگاه A&M تگزاس

چکیده

فضای سبز شهری در مناطق گوناگون جهان جزء ضروریات روزمره و جذابیت‌های محلی است. انتخاب گونه‌های مقاوم به خشکی برای کاشت در فضای سبز شهری در مناطق خشک و نیمه‌خشک ‌به‌منظور ایجاد تنوع امری ضروری است. یکی از آزمایش‌های مهم سازگاری، ‌به‌منظور معرفی گیاهان در مناطق جدید، بررسی ظهورشناسی گونه‌هاست. هدف اصلی این تحقیق شناسایی خصیصه‌های ظهورشناسی گونۀ بلوط به دو روش توصیفی و با استفاده از سری زمانی عکس‌برداری است. به این منظور، 10 پایه گونۀ دارمازو (Quercus infectoria) در محوطۀ فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان به‌مدت دو سال و در فواصل زمانی حداقل هر دو هفته یک‌بار پایش شد. زمان وقوع رویدادهای ظهورشناسی در فرم‌های ثبت اطلاعات وارد شد و  از بخش‌های گوناگون گیاه عکس‌برداری شد. برای بررسی اثر دما بر تغییرات رنگ در طول زمان، از شاخص (2G-RB) استفاده شد. نتایج مشاهدات توصیفی نشان داد که برگ‌دهی و گل‌دهی این‌گونه در اوایل فروردین‌ اتفاق می‌افتد. نتایج حاصل از نمودارهای تغییرات رنگ برگ نشان داد که در اواسط آبان تلاقی دو کانال رنگی سبز و قرمز گویای تحول رنگ در برگ‌هاست. با توجه به نمودارهای مربوط به میوه، تمامی مراحل تبدیل گل به میوه ردیابی شد و زمان وقوع هریک از این مراحل به‌دست آمد. همچنین، همبستگی بین دما و شاخص رنگ (2G-RB) مربوط به هر دو جزء گیاه (برگ و میوه) معنی‌دار است و می‌تواند  ابزاری برای پایش ظهورشناسی این‌گونه به تغییرات اقلیمی در سال‌های آینده درنظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying phenological characteristic of Quercus infectoria outside of Zagross region for introducing and creating diversity in urban green space

نویسندگان [English]

  • Atefeh Shahbazi 1
  • Sayed Hamid Matinkhah 2
  • Maryam Rahnemoonfar 3
1 Range Science PhD Student, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Forestry Assistant Professor, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
3 Assisstance of Faculty Member of Computer Science, Texas A&M University Corpus Christi, USA
چکیده [English]

Urban green space is a fundamental and attractive element of cities around the world all through the year. Selecting species resistant to dryness is an essential decision for planting them in the urban green space in arid and semi-arid regions. One of the most important experiments to introduce new plants in new regions is phenology of different species. In this study, the phonological characteristics of Quercus infectoria have been identified using two different methods namely descriptive and analytical digital photography. In total, ten trees in the campus of Isfahan University of Technology have been fortnightly monitored for two years. The time of phonological phenomenon of each tree was registered in information forms, and different parts of the tree were photographed with a digital camera. The spectral spectrum of the leaf and fruit of the tree were produced and the colours were analyzed in RGB system, with radiometric resolution of 28 for each colour. For determining the effect of temperature on colour changing in time, the 2G-RB index was used. According to the descriptive observations the flowering and leafing occurs in the end of March. In colour changing diagrams the intersection of green channel with red in late October exhibits a revolution in leaves colour. In the fruit colour diagrams, the whole of transmuting stages from flower to fruit was detected and the emergence time of these stages was gained. Also, the correlation between temperature and 2G-RB index for both leaf and fruit is significant and can be used as a means for monitoring phenology of the tree due to climate changes in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital imaging
  • Phenology
  • Quercus infectoria
  • RGB
  • 2G-RB index