کلیدواژه‌ها = ارزیابی پایداری
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی فرایند پایداری در سطوح محلی بر‌اساس رویکرد IUCN مطالعة نمونه: ناحیة عرفی منج در شهرستان لردگان

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 653-663

بیت الله محمودی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ محمد عواطفی همت