کلیدواژه‌ها = شاخص‌تنوع زیست‌فرهنگی
ارزیابی تنوع زیست‌فرهنگی ذخیره‌گاه زیست‌کرة هامون

دوره 76، ویژه نامه مناطق تحت حفاظت، بهمن 1402، صفحه 213-230

10.22059/jne.2023.364433.2593

محسن تیرافکن؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ سید مهدی امینی نسب