ارزیابی تنوع زیست‌فرهنگی ذخیره‌گاه زیست‌کرة هامون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارزیابی و طراحی محیط‌ زیست، دانشکدة شیلات و محیط‌ زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 گروه محیط‌زیست، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

10.22059/jne.2023.364433.2593

چکیده

مطالعات تنوع زیست‌فرهنگی برای درک روابط متقابل بین جامعة انسانی و محیط زیست طبیعی در سیستم‌های پیچیده اجتماعی-بوم‌شناختی مناطق طبیعی به‌خصوص ذخیره­گاه ­های زیست‌کره حائز اهمیت می‌باشند. در این مطالعه، شاخص تنوع زیست­ فرهنگی ذخیره­ گاه زیست‌کرة هامون بین سال ­های 1399 تا 1400 با استفاده از ده شاخص فرهنگی گویش، مذهب، آداب و رسوم، پوشش، صنایع دستی، معماری سنتی، غذا، معیشت، باورها و اعتقادات، بازی و سرگرمی و سه شاخص زیستی پرندگان، پستانداران و گیاهان اندازه گیری شد. شاخص‌های تنوع فرهنگی با کمک 30 پرسشنامه و توزیع آن به‌صورت تصادفی  بین مردم 9 روستای نزدیک مناطق تالابی ذخیره‌گاه و تحلیل آن‌ها با کمک شاخص شانون-وینر محاسبه شد. شاخص‌های تنوع زیستی نیز با تعیین نسبت تعداد گونه‌های گیاهی و جانوری به تعداد کل گونه‌ها و سپس میانگین آن‌ها اندازه‌گیری شد. با کمک میانگین تنوع زیستی و فرهنگی، شاخص تنوع زیست‌فرهنگی ذخیره‌گاه محاسبه شد. با تهیة نقشه‌های سیمای تنوع زیستی و سیمای­ تنوع فرهنگی و هم­پوشانی سادة آن‌ها، نقشة سیمای­ تنوع زیست­ فرهنگی نیز تهیه شد. شاخص تنوع زیست‌فرهنگی (1/126) نشان‌دهندة وضعیت نامناسب تنوع زیست­فرهنگی ذخیره‌گاه بوده است. همبستگی شاخص‌های تنوع فرهنگی و تنوع زیستی نشان داد که شاخص ­های تنوع باورها و اعتقادات و تنوع آداب و رسوم و تنوع معماری سنتی با دیگر شاخص­ های تنوع فرهنگی و زیستی همبستگی معنی­ داری نداشتند (0.05<P). شاخص های تنوع معیشت، تنوع غذا و تنوع صنایع دستی با تنوع گیاهی و جانوری همبستگی مثبت و معنی­ دار داشته‌اند (0.05>P). به‌طور کلی ارزیابی سیمای تنوع زیست‌فرهنگی ذخیره­گاه زیست‌کرة هامون، نشان داد که در مناطق تالابی ذخیره‌گاه با تنوع زیستی بهتر، تنوع فرهنگی نیز مطلوب بوده که تأثیرپذیری تنوع فرهنگی و زیستی از یکدیگر را نشان می‌دهد. نتایج مطالعه به کارشناسان و مدیران مناطق حفاظت‌شده کمک می‌کند که برای مدیریت محیط‌زیست، نباید صرفاً رویکرد حفاظت از تنوع زیستی را در پیش گرفت و بهتر است مدیریت مطلوب و پایدار با تمرکز بر نگرش مدیریت تنوع زیست ­فرهنگی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the biocultural diversity of Hamoon biosphere reserve

نویسندگان [English]

  • Mohsen Tirafkan 1
  • Alireza Mikaeili Tabrizi 1
  • Seyed Mehdi Amininasab 2

1 Department of Environment, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.

2 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran.

چکیده [English]

Studies on the biocultural diversity are important in complicated social-ecological systems of natural areas and especially in the biosphere reserves to understand the relationships between human society and natural environment. In this study, the Index of BioCultural Diversity (IBCD) was measured using ten cultural indicators of dialect, religion, customs, clothing, handicrafts, traditional architecture, food, livelihood, and beliefs, play and entertainment and three biodiversity indicators of birds, mammals, and plants in Hamoon biosphere reserve between 2020 and 2021. Indices of cultural diversity were calculated using Shannon-wiener based on the 30 questioners and their random distribution between people in nine villages next to the wetland areas of biosphere reserve.  Biodiversity indices were measured based on the determination of proportion of plants and animal species number to total species number and then calculation the average between them. With using average of biodiversity and cultural diversity, an index of biocultural diversity was calculated. With preparing maps of biodiversity scape, cultural diversity scape and their overlapping, bio-cultural landscape was provided. The rate of biocultural diversity (1.126) indicates the poor state of biosphere reserve. The correlation between cultural diversity and biodiversity shows that the indicators of diversity of beliefs and diversity of customs and diversity of traditional architecture did not have a significant correlation with any of the indicators of cultural diversity and biodiversity (P>0.05). In return, there was a significant positive correlation between the livelihood, food and handicrafts diversity with plants and animals’ diversity (P<0.05). In general, the assessment of the bio-cultural diversity of the Hamoon biosphere reserve showed that in the areas where the biodiversity had better conditions, the cultural diversity was parallel to it, which shows that the cultural and biological diversity are affected by each other. The results of the study are important for the managers of the protected areas and indicate that for environmental management, the approach should not be only the approach of biodiversity protection, but the management of these areas should be focused in a correct and sustainable manner with the attitude of biocultural diversity management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosphere reserve
  • Biocultural diversity index
  • Pearson correlation
  • Shannon-Wiener diversity index
  • Landscape assessment
Academician, K., Sistani, M.A., 2011. Anthropology of Sistan, p. 320. (In Persian)
Afshar Sistani, A., 2001. Iranian traditional medicine. Tehran, Iran: Rozaneh Press. 302 p. (In Persian)
Agnoletti, M., 2006. The conservation of cultural landscapes. Wallingford, Oxon: CAB International, p. 320.
Ahmadi, H., 2008. Historical Geography of Sistan, Tehran, pp. 107-110. (In Persian)
Balmford, A., Moore, J.L., Brooks, T., Burgess, N., Hansen, L.A., Williams, P., Rahbek, C., 2001. Conservation conflicts across Africa. Science 291(5513), 2616-2619.
Bashirnejad, H., 2005. Local languages of Iran and the danger of extinction. Iranian People's Culture Quarterly, pp. 65-84. (In Persian)
Bazarafkan, N., Soleimani, S., 2013. Sistan native and climatic architecture, architecture compatible with the climate. Sanandaj: University of Kurdistan, pp. 135-147. (in Persian)
Beyk Mohammadi, H., Nouri Zamani, H., Bazarafshan, G., 2005. The effects of droughts 1998-2004 on the rural economy of Sistan and strategies to deal with it. Journal of Geography and Development 3(5), 53-72. (In Persian)
Bijani, A., Ezzati, A., 2007. Autopsy of movements and ethnic groups in Khuzestan province, Geographical Quarterly of the Land 20(5), 15-30. (In Persian)
Berkes, F., Folke, C., 1998. Linking social and ecological systems for resilience and sustainability, Beijer Discussion Paper Series, no. 52. Stockholm, Sweden. pp. 1251-1262.
Bridgewater, P., Rotherham, L.D., 2019. A critical perspective on the concept of biocultural diversity and its emerging role in nature and heritage conservation. People and Nature 1(3), 291-304.
Connagh, G., 1987. African civilizations. Cambridge University Press, pp. 320-321.
Department of Environment Islamic Republic of Iran., 2015. Environmental Protection Organization, International Wetlands Protection Plan of Iran, Sistan and Baluchistan Governorate, p. 52. (In Persian)
Department of Environment Islamic Republic of Iran. 2016.Compilation of the integrated Managmement Plan for the Hamon international Wetland, Tehran, Iran. p. 88. 
Department of Watershed and Natural Resources of Sistan and Baluchestan Province. 2020. Atlas of vegetation of Sistan and Baluchestan province.
Dudley, N.L., Higgins-Zogib, L., Mansourina, S., 2006. Beyond blief: Linking faiths and protected areas to support biodiversity conservation. WWF and Alliance of Religions and Conservation. Manchester: Gland, p. 144.
Dudley, N., Higgins-Zogib, L., Mansourian, S., 2009. The links between protected areas, faiths, and sacred natural sites. Conservation Biology 23(3), 568-577.
Ebrahim Zadeh, I., 2009. Analysis of the Recent Droughts and Lack of Water in Hamoon Lake on Sistan Economic Functions. Iran-Water Resources Research. 5(2), 71-76. (in Persian)
Emrani Nasab, A.S., 2008. Covering the people of Sistan and Baluchistan. Culture of Iranian people, 11, 119-132. (In Persian)
General Department of Environmental Protection of Sistan and Baluchistan Province. 2020.  Environmental documents and maps of Sistan and Baluchistan province. (In Persian)
Guo, P., 2004. Island builders, landscape and historicity among the langalanga, Solomon Islaands. In P.J. Stewart and A. Strathern (Eds.), Landscape, memory and history: Anthro- pological perspectives, pp. 189-209.

Hanspach, J., 2020. UNESCO Biosphere Reserves: Supporting Biocultural Diversity, Sustainability and Society. Society & Natural Resources, edited by Reed, M. and Price, M., Abingdon: Routledge, 342 p.

Harmon, D., Loh, J., 2004. Draft Framework for an Index of Biocultural Diversity. Washington, p. 232.
Harmon, D., Loh, J., 2005. A global Index of Biocultural Diversity, pp. 232-236.
Khosravi. M., 2010. Temporal and Spatial Analysis of the Stability of the Hamoon Lakes. Iran-Water Resources Research 6(3), 68-79. (In Persian)
Mafi, L., 2001. Introduction: On the interdependence of biological and cultural diversity. In: On Biocultural Diversity: Linking Language, Knowledge, and the Environment. (Ed): Smit- hsonian Institution Press, pp. 1-50.
Mafi, L., Woodley, E., 2010. Biocultural diversity conservation, a global sourcebook. London and Washi- ngton, DC: Earthscan, 304 p.
Majnounian, H., 1996. Biosphere Reserves, Publications of Environmental Protection Organization, p. 342. (In Persian)
Makhzoumi, J., Talhouk, S., Zurayk, R., Sadek, R., 2012. Landscape approach to biocultural diversity conservation in rural Lebanon. In J. Tiefenbacher. Perspectives on Nature Conservation, pp. 179-198.
Merçon, J.S., Vetter, M., Tengo, M., Cocks, P., Balvanera, J.A., Ayala-Orozco, B., 2019. From local landscapes to international policy: contributions of the biocultural paradigm to global sustainability. Global Sustainability 2(e7), 1-11.
Nassauer, J.I., 1995. Culture and changing landscape structure. Landscape Ecology 10, 229-237.
Nouri, G., 1998. Investigating and determining the biological distribution of birds, migratory and aquatic birds of Hamoon Wetland, research project, Sistan and Baluchistan University Research Assistant. (In Persian)
Nouri, G., Arbabi, T., Noori, S., 2007. Hamoon wetland Life Sistan, Tehran: Sepehr, p. 152. (in Persian)
Otegui, M., 2007. Developing and Testing a Methodology and Tools for the Inventorying of Sacred Natural Sites of Indigenous and Traditional Peoples, Pronatura Mexico/The RigobertaMenchu Tum Foundation in Collaboration with: IUCN-the World Conservation Union, Gland, p. 107.
Oveisi, M., 2014. Anthropological review on local clothes of sistan people. M.Sc.thesis, Islamic Azad University of Zarand, p. 178. (In Persian)
Ghannadan, M., Motiee, N., Sotoudeh, H., 2004. Sociology (key concepts). Light Tehran, p. 288. (in Persian)
Raees Alzakerin, G.R., 1991. The culture of people Sistan, Kondo. The first edition and the author's publisher in Mashhad, pp. 44-48. (In Persian)
Rutte, C., 2011. The sacred commons: Conflicts and solutions of resource management in sacred natural sites. Biological Vonservation, see also. Biological Conservation 144, 2387-2394.
Sergazi, Z., 2021. The economic and social functions of the Hamun Lake in the life of the people of Sistan. Applied Studies in Social Sciences and Sociology, pp. 43-50. (in Persian)
Shah Mohammadi, Z., Maleki, S., 2011. Life of Hamoon, Tehran, Academic Jihad Publishing Organization, p. 344. (In Persian)

Shannon, C.E., Wiener, W., 1949.The mathematical theory of communication. University of Illinois Press., 350 p.

Smith, E.A., 2001. On the coevolution of cultural, linguistic and biological diversity. In On biocultural diversity: linking language, knowledge and the environment (ed.L. Maffi). Washington, DC: Smithsonian Institute Press. 578 p.
Sobhkhizi, M.R., 2006. Recognition design the ecological area: Vegetation types of Zabul region (Zabul square map area number NH 41-1 and Lesh Joyn NH 41-2), Research Institute of Forests and Rangelands. 102 p. (in Persian)
Thorley, A., Gunn, C.M., 2008. Sacred Sites: An Overview, The Gaia Foundation, Bath. p. 40.
Turner, N., Berkes, F., 2006. Coming to understanding: Developing conservation through incremental learning in the Pacific Northwest. Human Ecology 34, 495-513.
Uzun, A., Yıldız, B., 2020. Cultural geography of sacred places: The case study of Nazımiye District Tunceli, International Journal of Geography and Geography Education (IGGE) 41(25), 129-140.
UNEP. 2006. History of environmental change in the Sistan basin. UNEP post-conflict branch, Geneva, 41 pp.
United Nations. 2010. A Proposed Joint Programme of Work on Biological and Cultural Diversity Lead by the Secretariat of the CBD and UNESCO. Available at: www.cbd. int/meetings/ICBCD (Accessed: 06.03.2021).
UNESCO. 2018. What is Intangible Cultural Heritage? Retrieved from https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible herit age-00003.
Verschuuren, B., 2007. Beilieving is seeing. Foundation for Sustainable Development Earth Collective in Collaboration with: IUCN, Gland, 100. UNDP (United Nations Development. Program). Human Development Report, p. 100.
Vidal, O., Brusca, R., 2020. Mexico’s Biocultural Diversity in Peril. Biologia Tropical 68(2), 669-691.
Zhang, X., Bu, Z., Ju, H., Jing, Y., 2022. Investigation on the Relationship between Biodiversity and Linguistic Diversity in China and Its Formation Mechanism. International Journal of Environmental Research and Public Health, p. 19.