1. ویژگی‏های بوم‌شناختی زیستگاه زادآوری سمندر لرستان در مقیاس محلی

دوره 72، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 113-127

10.22059/jne.2018.250638.1469

فروغ گودرزی؛ محمودرضا همامی؛ منصوره ملکیان؛ سیما فاخران


2. مقایسه قابلیت کاربرد دو روش رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پهنه بندی حساسیت آتش سوزی عرصه های جنگلی و مرتعی استان مازندران

دوره 71، شماره 4، دی 1397، صفحه 549-563

10.22059/jne.2018.239234.1415

کیانوش ویدامنش؛ حامد ادب؛ آزاده عتباتی


3. مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی در حوزۀ‌ آبخیز هراز با استفاده از رگرسیون لجستیک و زنجیرۀ مارکوف

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 397-411

10.22059/jne.2017.116904.850

عطااله کاویان؛ ظریفه زرگوش؛ زینب جعفریان جلودار؛ حمید دارابی


4. کاربرد رگرسیون لجستیک و زنجیرۀ مارکف در پیش‌بینی تغییرات کاربری سرزمین شرق استان مازندران

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 351-363

10.22059/jne.2014.36608

شریف جورابیان شوشتری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد